Create
Learn
Share

Geologie 12.01.2017

rename
colek's version from 2017-01-18 17:19

Section

Question Answer
Procentuální zastoupení křemene v ryolituvíce než 65 procent
Obsah SiO2 přepočtený na oxid v ryolitu
Sericit vzniká při metamorfóze v jaké hornině?Fylit
Fylit vzniká přiSlabé regionální metamorfóze
Jaké horniny jsou zastoupeny ve slavkovském krystaliniku?
Jaké horniny jsou zastoupeny v Silesiku?
Jaké horniny jsou zastoupeny ve spodním Barrandienu
Jaké horniny jsou zastoupeny ve Středočeském plutonu?
Jaké třetihorní horniny vyplňují ?mezi?krušnohorskou oblast?
Jaké horniny jsou zastoupeny v podkrušnohorské oblasti?
Co se dělo v pleistocénu?Vznik morény na čele severského ledovce
Nakreslit obrázek artézské studny
Doplnit tabulku plagioklasů100% Na Albit - 90% Oligoklas- 70% Andezín - 50% Labradorit - 30% Bytownit - 10% Anortit
Určit strukturu horniny z obrázkuVšesměrně zrnitá
V jakém klimatu vznikají evaporitysuché horké ???
V jakém klimatu vznikají kaustobiolityvlhké chladné ???
Jakého původu jsou propastierozního
Poznat o jaký typ vrásy se jedná na obrázkuležatá
Čím jsou modelovány terasovité nánosyřekou
Z jakého období většinou pochází hnědé uhlí?třetihory
Co je projevem vnitřních geologických sil?
Co způsobuje zarovnávání zemského povrchu?Denudace
Jaký proces je vyobrazen blokdiagramy?horizontální posun
Která oblast patří do Středočeské oblastiChrudimské paloezoikum
Jak jsou propustné písky?Průlinově
Jak je propustný kalcit?Krasově
Vypsat 4 souvrství Limnického permokarbonuSvrchní červené- Líňské souvrství
Svrchní šedé- Slánské souvrství
Spodní červené - Týnecké souvrství
Spodní šedé - Kladenské souvrství
Kdy naposledy vrásnila kutnohorsko-svratecká oblastPřelom prvohor a druhohor - Variský cyklus
Kdy vznikly spraše?Ve čtvrtohorách, eolický původ
memorize