Create
Learn
Share

Geodetické výpocty

rename
colek's version from 2018-06-06 19:23

Section

Question Answer
Sinová větaa/sinα = b/sinβ = c/sinγ
Kosinová větaa^2=b^2+c^2-2bc*cosα ; b^2=c^2+a^2-2ca*cosβ ; c^2=a^2+b^2-2ab*cosγ
Směrníktgφ=|Δy|/|Δx| = |y2-y1|/|x2-x1|
I. kvadrantΔy a Δx jsou kladné, nic se nepřičítá
II. kvadrantΔy je kladná Δx je záporná, 200g-φ
III. kvadrantΔy a Δx jsou záporné, 200g+φ
IV. kvadrantΔy je záporná Δx je kladná, 400g-φ
50 gonová kontrolatg(φ+50g)=[(x2+y2)-(x1+y1)]/[(x2-y2)-(x1-y1)]; levá a pravá strana se musí rovnat
Rajon1, výpočet směrníku z výchozího bodu A na druhý známý bod B; 2, výpočet směrníku na určovaný bod P= směrník z kroku 1, + měřený vodorovný úhel; 3, Výpočet souřadnic výsledného bodu: Yp= Ya+vzdálenost z bodu A do B*sin(směrník AP); Xp= Xa+vzdálenost AB*cos(směrníku AP); Vzdálenost AB=odmocnina součtu druhých mocnin rozdílů souřadnic X a Y mezi krajními body úsečky
Protínání vpřed z úhlů1, Vypočte se směrník ke straně, jejíž okrajové body známe a její délka=√(ΔX^2+ΔY^2) ; 2, dopočtou se ze sinové věty strany, vedoucí k hledanému bodu ; 3, vypočtou se směrníky stran (αap=směrník ab- vodorovný úhel mezi AaP; αbp=σab + ωb); vypočtou se souřadnice Y=Ya+Sap*sin(αap) a X=Xa+Sap*cos(αap), kontrola je možná výpočtem z druhého bodu tj. Y=Yb+Sbp*sin(αbp) ; X=Yb+Sbp*cos(αbp)
Protínání vpřed z orientovaných směrůJsou známé 4 body a 1 se hledá; 1, výpočet směrníků na strany mezi 4 body a výpočet délky strany, tvořící základnu do trojúhelníku k hledanému bodu. ; 2, Vypočtou se orientované směry- αap= σac+ωa, αbp= σbd+ωb (-400g); 3, výpočet pomocných úhlů φ=σab-αap ψ=αbp-σba; 4, výpočet stran ze sinové věty ; 5, výpočet souřadnic Y=Ya+Sap*sin(αap) a X=Xa+Sap*cos(αap), kontrola je možná výpočtem z druhého bodu tj. Y=Yb+Sbp*sin(αbp) ; X=Yb+Sbp*cos(αbp)
Protínání vpřed z délek1, vypočte se směrník tgφ=|Δy|/|Δx| = |y2-y1|/|x2-x1| a délka strany AB; 2, výpočet úhlů u bodů A(σ) a B(ψ) z kosinové věty; 3,výpočet směrníků na strany AP=αap=σab-C a BP=αbp=σba+ψ; 4, výpočet výsledných souřadnic Y=Ya+Sap*sin(αap) a X=Xa+Sap*cos(αap), kontrola je možná výpočtem z druhého bodu tj. Y=Yb+Sbp*sin(αbp) ; X=Yb+Sbp*cos(αbp)
Oboustranně připojený a orientovaný plygonový pořad úhlové vyrovnání1, vypočtou se směrníky na první a poslední bod (na základě znalosti souřadnic o nich a k nim připojených bodů) ; 2, sečtou se všechny vrcholové úhly ; 3, α´kb= směrník prvního bodu+součet vrcholových úhlů-i*200, kde i=počet vrcholů-1; 4, vypočte se odchylka úhlového uzávěru=směrník z posledního bodu na k němu připojený bod - α´kb ; 5, odchylka úhlového uzávěru se porovná s mezní odchylkou= 0,01*√počet vrcholových úhlů; 6, je-li odchylka menší než mezní odchylka, rozdělí se rovnoměrně ke všem vrcholovým úhlům; 7, vypočtou se směrníky všech spojnic mezi vrcholy polygonu-αp1= σpa+ωp+oprava; α12=αp1-200+ω1+oprava....αkb=αnk-200+ωn+1k+oprava (kontrola je-směrník z posledního bodu na k němu připojený bod= αkb)
Oboustranně připojený a orientovaný plygonový pořad souřadnicové vyrovnánívypočte se, o kolik se budou měnit souřadnice X a Y na jednotlivých úsecích pořadu (s*sin/cos odpovídajícího směrníku) ; 2, sečtou se zvllášť změny Y a X souřadnic ; 3, vypočte se souřadnicový uzávěr (výchozí souřadnice X[ox] nebo Y[oy] - součet změn X nebo Y) a pak polohový uzávěr op=√(ox^2+oy^2) ; 4, op se porovná s mezní odchylkou=Δp=0,011*√(součtu délek stran polygonu) + 0,12; Op musí být menší než Δp; 5, opravy souřadnic se rozdělí úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů- Oprava=(souřadnicový uzávěr/součet absolutních hodnot změn souřadnic na úsecích polygonu)*změna souřadnice na konkrétním úseku v absolutní hodnotě ; 6, výpočet výseldných souřadnic- Y1=Yp+změna souřadnice na úseku+oprava; Y2=Y1+změna+oprava; totéž pro X. Kontrolou je to, že výsledek se rovná souřadnicím bodu, jehož souřadnice známe od začátku
Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový pořadnelze udělat úhlové vyrovnání, dělá se tedy jen suřadnicové vyrovnání: vypočte se, o kolik se budou měnit souřadnice X a Y na jednotlivých úsecích pořadu (s*sin/cos odpovídajícího směrníku) ; 2, sečtou se zvllášť změny Y a X souřadnic ; 3, vypočte se souřadnicový uzávěr (výchozí souřadnice X[ox] nebo Y[oy] - součet změn X nebo Y) a pak polohový uzávěr op=√(ox^2+oy^2) ; 4, op se porovná s mezní odchylkou=Δp=0,011*√(součtu délek stran polygonu) + 0,12; Op musí být menší než Δp; 5, opravy souřadnic se rozdělí úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů- Oprava=(souřadnicový uzávěr/součet absolutních hodnot změn souřadnic na úsecích polygonu)*změna souřadnice na konkrétním úseku v absolutní hodnotě ; 6, výpočet výseldných souřadnic- Y1=Yp+změna souřadnice na úseku+oprava; Y2=Y1+změna+oprava; totéž pro X. Kontrolou je to, že výsledek se rovná souřadnicím bodu, jehož souřadnice známe od začátku
Měření pásmem-maximální přípustný rozdíl0,006*√změřené délky
Geometrická nivelace- maximální přípustná chyba40*√délky pořadu v km
memorize

Recent badges