Create
Learn
Share

Geo8

rename
kuvizoto's version from 2015-12-30 18:36

Section 1

Question Answer
176. vzorec chalkopyrituCuFeS2
177. jaké horniny způsobuji krasové jevyvápenec, dolomit(vodou rozpustné)
178. kdy a jestli byla vyvrásněna lugická oblast naposledy na přelomu prvohor a druhohor
179. jaké horniny jsou nejvíce zastoupeny v Českem středohoří čedič, tufy, lávy, tufity
180. kdy a jestli vyvrásnila moldanonubicka oblast na přelomu prvohor a druhohor
181. kdy a jestli se vyvrásnil barrandien – na přelomu prvohor a druhohor
182. od čeho odděluje labský lineament křídovou tabuli od ničeho,je jim protínán
memorize

Section 2

Question Answer
183. poznat na obrázku kerný pokles
184. co nepatří do moldanubické oblastimoravosilezikum bohemikum (středočeská oblast), Lugikum
185. co patří do moravsko-slezské oblastiMoravikum, Silezikum, Moravskoslezský devon a spodní karbon, Brněnský masív
186. co je moréna nános vzniklý činností kontinentálních či vysokohorských ledovců
187. jak vzniká údolí tvaru U ledovcem
188. určit z obrázku texturu horniny-druhy textur-poznat
189. čím jsou způsobeny sesuvy pudy velkým množstvím vody v podloží, jílovitými sedimenty, nepříznivým sklonem vrstev, zdvihy – přesmyky
190. co způsobuje kráteryvýbuch sopky a impakty = dopady cizích těles na zemský povrch
191. propustnost pískovce průlinová (může být i puklinová propustnost)
192. co patří mezi tektonické děje pevninotvorné pohyby ano – poruchy v zemské kůře dělí se na křehkou deformaci (přesmyk, pokles, hrást - ano) a plastickou deformaci (synklinály a antiklinály ano )
memorize

Section 3

Question Answer
193. jaké horniny se vyskytuji ve svratecké oblasti nejvíce ruly, amfiboly, metamorfované horniny, granity
194. poznat obrázek hrástěčást kry vystupující nad okolí
195. kdy byl u nás naposledy pevninský ledovecpleistocén (10 – 0,02mil.)
196. letopočet svrchní křídy100-65 mil
197. zrnitost pelitů < 0,004 mm
198. do jaké skupiny patří albit tektosilikáty – živce - plagioklasy
199. určit texturu horniny z obrázku
200. struktura čediče porfyrická nebo sklovitá
memorize