Create
Learn
Share

Geo5

rename
guberisa's version from 2015-12-28 14:01

Section 1

Question Answer
73. Výlevná horninaspilit (u Berounky svrchněproterozoické)
74. Pořadí zvětráváníkřemen – ortoklas – olivín – pyroxen
75. kalcitnerýpe do skla součást cicvarů (vápnité spraše s nepravidelnými kalcitickými konkrecemi) , klencová soustava, rest. s HCl, dobrá štěpnost
76. rozdíl mezi muskovitem a biotitemve zvětrávání a obsahu SiO2 (biotit snadno zvětrává)
77. složení pyroxenůSi2O6 + Ca, Mg, Al, Na, F
78. barytBaSO4
79. Černozemě jsou původusprašového, čtvrtohory
80. psefitysediment.horn.-slepenec, brekcie a štěrk (hrubozrnné) - zrnka nad 2 mm
81. mezi silicity (křemité sedim. hor.) patří, nepatříbuližník, rohovec (křemenné konkrece) , pazourek, nepatří hematit – krevel kysličník železa (Fe203 ) a siderit (FeCO3) - uhličitan
82. pěnovecrostl. pletiv a minerální vody
83. šumění CaCO3CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 (šumí)
memorize

Section 2

Question Answer
84. psamity, aleurity, pelity2-0,063 mm písek, pískovec křemenec, droba, arkózy,aleurity:0,063-0,004 mm - prachovec, prach, břidlice, spraš, hlína, pelity:méně než 0,004 mm- jíl, jílovec, jíl.břidlice, kaolín
85. slínité horninyslín, slínovec, břidlice a opuka
86. podle obsahu Si, podle zvětráváníkřemen- živce- foidy- slídy podle zvětrávání:-křemen- amfibol- živce
87. v žule převažujekřemen, ortoklas, plagioklas
88. spongilitkřemičité houby (sediment organogenní
89. stěny krasových oblastísprš, pyrenoidy, term.prameny, závrty, propasti
90. horniny biochemických sedimentůbuližník, spongilit, diatomit, rohovec, limnokvarcit
91. kaolín jereziduální hornina surovina pro výrobu keramiky (mechan.-chemické zvětr.)
92. Vintr je vázánkarbonátovými povrchy
93. vznik chlorituz biotitu
94. nejvíce rozrušující činitel horninmráz
95. rozdělení oblastíaridní (suché na kterém jsou srážky nižší než vsak a výpar) , humidní vlhké, agresivní
96. obrázkypolom, hrásť, prameny, kerný přesmyk, kerný pokles, horizontální a vertikální posun, přesmyk, žíla, moréna, údolí ve tvaru U, vrása
97. vznik teras:za vlivu působení vody (fluviální sedimenty – říční sedimenty)
98. co je eolitickývítr, zvnik spraší
98. zvýšení Ph půdymletým vápencem
99. dusíkatá hnojiva:nitridy a ledky
100. fosfátová hnojivafosforit
memorize