Create
Learn
Share

Geo3

rename
guberisa's version from 2015-12-27 18:52

Section

Question Answer
36. AlbitNa Al Si3 O8
37.oligoklasNa Ca Al 2 Si 2 O8 (zbortit ?)
38. Kyzové zvětrávání minerálůpyrit, markazit (oxidační zvětrávání vzniká slabá kyselina sírová)
39. Neovulkanický ekvivalent čediče:tuf, tufit
40. Výlevné ekvivalenty čediče:- tuf, tufit, (stáří v ČR kvarter, tercier)
41. Vznik ortoruly(z granitoidu z vyvřelin):- Olivíny (křemičitany) – přeměněna na hadec (serpentinit), periodik, pyroxenit
42. Složení slínujílové materiály + vápenec (karbonáty) (přechod mezi jílovci a vápenci) - sediment převážně mořského původu – zpevněné slíny - slínovce
43. hlinité slídymuskovit, deficit
44. vznik kastovatredukčně- rašelina
45. foidyneflín, leucit, analcim, sodalit
46. Co obsahuje kaolinhl.složkou je jílový nerost kaolinit a křemenná zrna
47. textura břidlice granodiorit vřídlovecvšesměrná, vrstevnatá, vrstevnatá
48. složení žulykřemen 27%, draselné živce 40%, plagioklasy 15%, slída a amfibol - felzitická vyvřelá hornina (felzity - výlevné horniny)
49. český granátkřemičitan s proměnlivým obsahem hliníku, hořčíku, železa a vápníku.hořečnatý granát se nazývá pyrop Mg3Al2(SiO4)3 Železnatý se nazývá almandin Fe3Al2(SiO4)3
50. Podtrhej magmatické horninygranit, ryolit, syenit, pemza (sopečný produkt), obsidián (sopečné sklo), znělec – fonolit (výlevná alkalická hornina), gabro
memorize