Create
Learn
Share

Geo 7

rename
kuvizoto's version from 2015-12-30 11:50

Section 1

Question Answer
151. Co patří do Krušnohorské oblasti?KRUŠNOHORSKÉ KRYSTALINIKUM, VOGTLANDSKO-SASKÉ PALEOZOIKUM, KARLOVARSKÝ PLUTON, SMRČINSKÉ KRYSTALINIKUM, CHEBSKO-DYLEŇSKÉ KRYSTALINIKUM, SVATAVSKÉ KRYSTALINIKUM, SLAVKOVSKÉ KRYSTALINIKUM, OSTRŮVKY KRYSTALINIKA V ZÓNĚ PODKRUŠNOHORSKÉHO PROLOMU
152. Období ohraničující svrchní křídu100 - 65 mil. let
153. Jakými zlomy je ohraničená Krušnohorská oblast? Oherský lineament – od řeky Ohře, Labské zlomové pásmo,Jáchymovský hlubinný zlom
153. Jaké horniny jsou v České křídové pánvi?Pískovce, slínovce, prachovce - sedimenty
154. Jaké horniny jsou ve středočeském plutonu?Granodiority, syenit, žula, ruly… vyrostlice K ?
155. Jaký geotektonický cyklus naposledy proběhl v Limnickém permokarbonu?žádný
memorize

Section 2

Question Answer
156. Jak je propustný pískovec? Průlinová propustnost
157. Z čeho vzniká vřídlovec? Aragonit ? Z termálních pramenů
158. Seřaď podle toho jak zvětrávajíolivín, Na-živce, muskovit, křemen - nejhůře
159. Podtrhej všechny magmatické výlevné horniny. Vylevné jsou porfyr, porfyrit, melafyr, diabas, ryolit, trachylyt, znělec, čedič
160. Co přidat do velmi lehké půdy k jejímu zhutnění? bentonit
161. Kdy vznikají terasy? střídáním glaciálu a interglaciálu – čtvrtohory (pleistocén)
memorize

Section 3

Question Answer
162. Co vzniká z primárních hornin?Reziduální – mechanickým příp. chemický rozladem primárních hornin
163. Co není způsobeno vnitřními geologickými silami?Magmatismus ano, vulkanismus ano , eroze ne a denudace ne
164. Co není způsobeno vnějšími geologickými silami?vulkanismus – ne , eroze denundace, jílovatění živců - ano
165. Stáří černého uhlíprvohory (karbon - perm)
166. Staří hnědého uhlí třetihory
167. Nakreslit přetékající pramen:-)
memorize

Section 4

Question Answer
168. Co jsou evapority solné minerály
169. Čím vznikají evaporityodpařováním slané (i sladkovodní) vody
170. Jak vznikají říční terasyvlivem ledovců a fluviální činností
171. Rozdíl mezi spraší a sprašovou hlínouspraš obsahuje mnohem více kalcitu – spraš je vátý sediment – sprašová hlína vzniká ze spraše
171. Co musí obsahovat hornina aby se ji dalo říkat žulaživce,křemen, muskovit
172. Procentuelní zastoupeni křemene v žule10-50%
173. Procentuelní zastoupeni křemene v dioritu- méně jak 10%
174. seřadit minerály podle stupně zvětráváníkřemen(nejhůře), muskovit, živce, olivín(nejlíp) biotit - dobře
175. zařadit minerály do skupin: sulfidy, sulfáty, silikáty, oxidy, karbonátysulfidy – pyrit, markazit, sfalerit, chalkopyrit, galenit,,sulfáty – anhydrit, baryt, sádrovec, kieserit, melanterit, chalkantit,,silikáty – olivín, granáty, turmalín, pyroxeny (diopsid, augit),amfibol, kaolinit, jíl.minerály(montmorillonit, illit, glaukonit), slídy (biotit, flogopid, muskovit, sericit, lepidolit), mastek, živce(sanidin, ortoklas, mikroklin, albit, oligoklas, andezín, labradorit, bytownit, anortit) foidy ,,oxidy – magnetit, korund, hematit, křemen, opál, rutil, kasiterit, pyroluzit,,karbonáty – kalcit, dolomit, magnezit, siderit, aragonit, soda, malachit, azurit
memorize