Create
Learn
Share

Genki I Verbs

rename
lepuzudu's version from 2015-11-26 20:11

Section 1

Question Answer
to go行きます ikimasu
to go back/to return帰ります kaerimasu
to listen; to hearききます kikimasu
to drink飲みます nomimasu
to speak; to talk話します hanashimasu
to read読みます yomimasu
memorize

Section 2

Question Answer
to get up起きます okimasu
to eat食べます tabemasu
to sleep; to go to sleep寝ます nemimasu
to see; to look at; to watch見ます mimasu
memorize

Section 3

Question Answer
to come来ます kimasu
to doします shimasu
to study勉強します benkyo-shimasu
memorize

Recent badges