Create
Learn
Share

Generation Relaxed - Die Welt

rename
grzybcia's version from 2015-10-21 16:55

Section 1

Question Answer
verwirklichen (verwirklicht, verwirklichte, hat verwirklicht)urzeczywistniać, realizować, ziszczać; sich im Beruf verwirklichen realizować się w zawodzie
Klage, die (PL die Klagen) skarga, żale, narzekanie, prawn. powództwo
Plackerei, die (PL die Plackereien) harówka, orka, udręka, utrapienie
Sau, die (PL die Sauen oder die Säue) maciora, wulg. świnia, brudas
bedauernswertgodny pożałowania, godny ubolewania
Führungskraft, die (PL die Führungskräfte)kadra kierownicza
Wohlstand der (nur Singular)dobrobyt
Nachwuchs, der (nur Singular) potomstwo, dzieci, młody personel, przen. narybek, sport młodzicy
Entbehrung die (PL die Entbehrungen) niedostatek
Rohstoff der (PL die Rohstoffe) surowiec
memorize

Section 2

Question Answer
Kernarbeitszeit die (PL die Kernarbeitszeiten) podstawowy wymiar czasu pracy
Vereinbarkeit die (PL die Vereinbarkeiten, mst Singular) zgodność, możliwość pogodzenia
jemandem entgegenkommen wychodzić komuś naprzeciw
Ausgleich, der (PL die Ausgleiche) wyrównanie, odszkodowanie, ugoda, porozumienie, kompromis;
Auszeit, die (PL die Auszeiten)przerwa, pauza, sport przerwa w grze, time out
vielerleiróżny, rozmaity
Anspruch der (PL die Ansprüche)roszczenie, prawo; etwas in Anspruch nehmen skorzystać z czegoś
abwinken (winkt ab, winkte ab, hat abgewinkt)dawać ręką znak odmowy, dawać ręką znak dezaprobaty
Orakel das (PL die Orakel)wyrocznia
Vorsorge die (PL die Vorsorgen)zabezpieczenie
memorize

Section 3

Question Answer
hegen (hegt, hegte, hat gehegt)chronić, pielęgnować, odczuwać; Liebe für jemanden hegen żywić miłość do kogoś; einen Wunsch hegen odczuwać pragnienie; Zweifel hegen mieć wątpliwości
WM-Vergabe die (PL die WM-Vergaben)przyznanie organizacji Mistrzostw Świata
mutmaßlichprzypuszczalny, domniemany, przypuszczalnie
Geld, das (nur Singular)pieniądze, pieniądz; bares Geld gotówka;
Geld, das (PL die Gelder, mst PL)zasoby pieniężne; öffentliche Gelder pieniądze publiczne
Darlehen das (PL die Darlehen)pożyczka; ein Darlehen aufnehmen zaciągnąć pożyczkę
memorize

Recent badges