Create
Learn
Share

Ganen- cavum ortis

rename
adiop's version from 2018-02-12 13:15

Section

Question Answer
Cavum oris-begrensningerTak: bløte og harde gane ---------Gulv: tungen og muskler som danner gulvet-------- Sidene: muskulatur i kinnet------- Fortil: fissura oralis ------Bak: Isthmus oropharyngealis (eller fauces-svelgporten)
Cavum oris-muskulaturGulvet; m mylohyoideus og geniohyoideus------- Tungen; interne muskler og eksterne muskler--------- Ganen; muskler tilhørende den bløte ganen
Om Tungen og muskulaturIntern muskulatur utgår og fester seg i tungen Inndeles i longitudinelle, transverse og vertikale muskler -----Forlenger og forkorter, folder apex og kanter og kan avflate tungen------ Gir presisjon ved tale, spising og svelging---------Ekstern muskulatur utgår fra strukturer utenfor tungen og ender med fibre i tungen.
Tungen-muskulatur består av følgende musklerM genioglossus------- M hyoglossus------- M styloglossus---------- M palatoglossus
M genioglossus Utgår fra tuberculum mentalis superior Herfra går fibre posteriort og superiort Inferiore fibre fester i os hyoideum-------- De andre blander seg med fibre i tungens interne muskler ------------ ”rekker tunge” og presser ned sentralområdet i tungen-------- N-XII
M hyoglossusUtgår fra cornu majus og tilstøtende del av corpus på os hyoideus ----Herfra går fibre superiort og anteriort---------- Ender i tungen med fibre som ligger lateralt for genioglossus og medialt for styloglossus Presser tungen ned------------ N-XII
M styloglossusUtgår fra fremre flate av proc styloideus -------Herfra går fibre inferiort og medialt -------Ender i tungen med fibre som ligger lateralt for m hyoglossus------ Fibre blander seg med denne og interne muskler retraherer tungen og trekker bakre del opp ----------N-XII
M palatoglossusUtgår fra ganeaponeurosens underside -----------Går anteroinferiort ned på siden av tungen og danner fremre ganebue -------Senker den bløte ganen og trekker fremre ganebuer sammen i midtlinjen-dvs biddrar til å lukke isthmus oropharyngealis------------ N-X
Tungens øvre flate er i munnhulen dekket av papiller1) Papilla filiforme er smale, stavformede-følepapiller(midten av tungen)------2)Papilla fungiforme er større og rundere og sitter mest på sidekantene av tungen-smakspapiller-------- 3) Papilla vallata er de største- danner en rekke foran sulcus termianlis-smakspapiller
Undersiden av tungen har ikke .... men....Undersiden har ikke papiller , men linære folder.--------Slimhinnen her slår seg over på gulvet i munnhulen------- En median fold går fra under-siden av apex ned til midtlinjen i munngulvet- frenulum-------- Bak sulcus terminalis danner knuter med lymfevev en knudrete overflate
Tungen-blodforsyning...Forsynes av a lingualis som avgår fra a carotis externa i nivå med cornu majus ------------Går på innsiden av m hyoglossus inn langs gulvet i munnhulen frem til apex------------ Forsyner i tillegg til tungen også gl sublingualis, gingiva og oralmucosa på gulvet i munnhulen ------------4)Dreneres via vena lingualis profunda og dorsalis
Tungen-innervasjon fra n. lingualisN lingualis:------------- Generell sensorisk innervasjon fra fremre to-tredjedeler av tungen, mucosa i gulvet i munnhulen og gingiva i underkjeven.--------------Parasympatiske efferente fibre og smaksfibre til fremre to-tredjedel av tungen. Disse kommer fra n facialis via chorda tympani før de slår seg sammen med n lingualis
N.lingualis foløp til tungen Entrer gulvet i munnhulen i aperturen mellom mylohyoid og constrictor superior et medius.------------ Går anteromedialt og bøyer under ductus submandibularis --------Går inn i tungen på øvre,laterale flate av m hyoglossus
N hypoglossus innervasjon av tungenSomatisk efferente fibre til alle tungens muskler unntatt m palatoglossus --------------Løper fra kraniet vertikalt ned til angulus mandibulae Følger så m hyoglossus på lateralflaten inn i i tungen
N glossopharyngeus innervasjon av tungenGenerell sensorisk innervasjon og smak fra bakre tredjedel ------------Går inn i tungen innenfor styloglossus og hyoglossus
Om spyttkjertlene + navnet på de tre store De fleste er små og lokalisert i mucosa på tungen, den bløte ganen og innsiden av kinnet-------- Gl parotis----- Gl submandibularis------- Gl sublingualis
Gl submandibularis Formet som en krok rundt bakre kant m mylohyoideus--------- Ductus submandibularis løper frem og åpner seg i sublinguale papiller på sidene av frenulum
Gl sublingualis Avlang, ligger lateralt for ductus submandibularis og n lingualis inn mot medialflaten av mandibelen fortil-----------Danner en sublingual fold i gulvet i munnhulensom går frem til de sublinguale papillene ------------Utførselsgangene åpner seg på øvre kant av den sublinguale folden
Gl parotis Ligger foran sternocleidomastoideus over ramus mandibulae---------- Ductus parotideus går frem over m masseters lateralflate og penetrerer m buccinator foran denne. -------------Åpner seg i mucosa på innsiden av kinnet ved 2. molar i overkjeven.
Innervasjon av Små spyttkjertler over fissura orisparasympatiske fibre fra n facialis-n petrosus major-ganglion pterygopalatina- maxillarisgrener
Innervasjon av Små spyttkjertler under fissura orischorda tympani
Innervasjon av Gl submandibularis og sublingualisparasympatiske fibre fra n facialis- chorda tympani-n lingualis-ganglion submandibularis
innervasjon av Gl parotisparasympatiske fibre fra n glossopharyngeus via ganglion oticum
Tennene I hver kjevehalvdel: 2 fortenner –incisiver ----------1 hjørnetann –dens caninus-------- 2 små jeksler-premolarer-------- 3 jeksler –molarer ----------Til sammen 32 tenner
Tenner -blodforsyning Alle grener fra a maxillaris--------- Underkjeve: a alveolaris inferior --------Overkjeve: a alveolaris superior anterior et posterior
Tenner -innervasjon Alle grener fra n trigeminus---------- Underkjeve: n alveolaris inferior------------- Overkjeve: n alveolaris superior anterior, medius og posterior
Den bløte ganen eller.... består av... kan senkes slik at ... kan heves slik at...Ganeseilet----- Består av 5 parede muskler dekket av mucosa.-------- Kan senkes slik at den stenger isthmus orpharyngealis.-------- Kan heves slik at den skiller nasopharynx fra oropharynx
Navnet på de 5 parede muskler i ganen M tensor veli palatini ........M levator veli palatini ..........M palatopharyngeus ..........M palatoglossus .......M uvulae
M tensor veli palatini Består av to deler: en vertikal muskulær del og en horisontal senet del-ganeaponeurosen. --------Muskelen utgår fra store kilebensvingen og brusken i tuba auditiva.----------- Descenderer ned langs lateralsiden av svelget og bøyer rundt hamulus og sprer seg vifteformet ut i aponeurosen.-------- Gjør ganeseilet spent og løfter dette.------- Åpner tuba auditiva ved svelging---------- N-V3
M levator veli palatini Utgår fra undersiden av os temporale og tilstøtende del av tuba auditiva.-------- Går anteriort og inferiort ned i apopneurosen. -------Hever ganeseilet og stenger nasopharynx fra oropharynx.------- N-X ---------Testes ved å be pas si ”aaah”
M palatopharyngeus Utgår fra øvre flate av ganeseilet og går bakover og lateralt over i svelgveggen.--------- Danner bakre ganebue - arcus palatopharyngeus ----------Senker ganeseilet og trekker bakre ganebuer sammen i midtlinjen Løfter pharynx under svelging ---------N-X
M palatoglossus Utgår fra nedre flate av ganeseilet og går fremover og nedover i sideranden av tungen. ---------------Danner fremre ganebue - arcus palatoglossus. Denne definerer laterale begrensning av isthmus oro-pharyngealis .--------- Senker ganeseilet og trekker bakre ganebuer sammen i midtlinjen -----------Løfter bakre del av tungen -------N-X
M uvulae Utgår fra spina nasalis posterior på den harde ganen.----------- Går langs dorsalflaten av ganeaponeurosen og ender i uvulas bindevev. ---------Hever uvula og hjelper levator veli palatina med å stenge mellom naso- og oropharynx ved å gjøre sentrale ganeseil fastere og tykkere.---------- N-X
Ganen-blodforsyning kommer fra grener av a maxillaris --------a facialis-------- a pharyngea ascendens
(Undersiden av den harde ganen)....... avgår fra a maxillaris i fossa pterygopalatina og løper inn i ....canalis palatinus majus og kommer ut via foramen palatinum majus bak og lateralt på harde gane. ---------Løper på Undersiden av den harde ganen og forsyner denne.
Ganen-innervasjon Forsynes av grener som avgår fra n maxillaris i fossa pterygopalatina. Disse mottar også parasympatiske fibre fra n petrosus major. --------N palatinum majus går inn i foramen palatinum majus og innerverer den harde ganen.
memorize