Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fytocenologie- systém rostlinných spolecenstev

rename
colek's version from 2018-05-10 20:01

Section

Systém
Question Answer
Řád Arrhenatheretaliai,svaz Arrhenatherion (spol. pastiňáku a ovsíku vyvýšeného; spol. pryskyřníku hlíznatého a ovsíku vyvýšeného; spol. mochny bílé a kostřavy červené); ii, svaz Polygono-Trisetion (spol. kakostu lesního a trojštětu žlutavého; spol. knotovky bílé a bojínku švýcarského); iii, svaz Cynosurion (spol. jílku vytrvalého a poháňky hřebenité; spol. černohlávku obecného a pryskyřníku plazivého)
Řád Molinietaliai, svaz Alopecurion pratensis (spol. lipnice obecné a psárky luční; spol. ptačince bahenního a metlice trsnaté); ii,svaz Calthion; iii,svaz Cnidion venosi (spol. jarvy žilnaté a metlice trsnaté; spol. šišáku hrálovitého a rozrazilu dlouholistého); iv,svaz Molinion (spol. bezkolence modrého; spol. sítiny rozkladité a bezkolence modrého)
Třída Rhamno-pruneteaŘád PRUNETALIA-i, svaz Berberidion (spol. trnky a ptačího zobu; spol. violky chlupaté a dřínu obecného); ii, svaz Prunion fruticosae (spol. jalovce obecného a skalníku celokrajného); Řád SAMBUCETALIA RACEMOSAE-i, svaz Sambuco-Salicion capreae (spol. bezu červeného a starčku oválného; spol. smrku ztepilého a jeřábu ptačího); ii, svaz Aegopodio-Sambucion nigrae (spol. bezu černého; spol. kustovnice cizí)
Třída Betulo carpaticae- Alnetea viridisŘád ALNETALIA VIRIDIS- svaz Salicion silesiacae (spol. vrby slezské a břízy karpatské; spol. jeřábu ptačího a střemchy obecné sklaní)
Třída Salicetea purpureaeŘád SALICETALIA PURPUREAE- i, svaz Salicion triandrae (spol. vrby trojmužné); ii, svaz Salicion eleagno-daphnoidis (spol. psinečku obecného a vrby nachové); iii, svaz Salicion albae (spol. vrby bílé a topolu černého; spol. vrby křehké)
memorize
...
Question Answer
Třída Alnetea glutionosaeřád ALNETALIA GLUTIOSAE- svaz Alnion glutionosae (spol. olše lepkavé a ostřice prodloužené; spol. olše lepkavé a ostřice ostré); řád SALICETALIA AURITAE- svaz Salicion cinereae (spol. vrby pětimužné a vrby popelavé)
Svaz Alnion incanaespol. olše šedé; spol. olše lepkavé a ptačince hajního; spol. jilmu habrolistého a orseje jarního
Svaz Fagion sylvaticaespol. buku a bažanky vytrvalé; spol. jedle a svízelu okrouhlolistého
Svaz Luzulo-Fagion sylvaticaespol. buku a biky bělavé; spol. jedle a biky bělavé
Svaz Carpinion betulispol. habru a svízele lesního; spol. habru a ostřice chlupaté
memorize
...
Question Answer
Svaz Sorbo torminalis- Fagion sylvaticaespol. buku a okrotice bílé
Svaz Tilio platyphilii- Acerionspol. lip a javorů; spol. jasanu ztepilého a bažanky vytrvalé
Třída Quercetea pubescentisi, svaz Quercion pubescenti- petraeae (spol. šípáku a hrachoru panonského; spol dubů a pryšců); ii, svaz Aceri taatrici-Quercion (spol. šípáku a dubu letního; spol. dubu letního a ostřice doubravní); iii, svaz Quercion petraeae (spol. jeřábu břeku a dubu zimního; spol. mochny bílé a dubu zimního)
Třída Quercetea robori-petraeaeSvaz Quercion roboris (spol. dubu zimního a biky bělavé; spol dubu zimního a smolničky obecné; spol. dubu zimního a medyňku měkkého)
Třída Erico-PineteaSvaz Erico carneae-Pinion
memorize
...
Question Answer
Třída Vaccinio- Piceeteai, svaz Festuca-Pinion sylvestris; ii, svaz Dicrano-Pinion sylvestris (spol. borovice lesní a brusnice borůvky; spol. borovice lesní a dutohlávek); iii, svaz Piceion abietis (spol. třtiny chloupkaté a smrku; spol dřípatky horské a smrku); iv, svaz Vaccinio uliginosi –Pinion sylvestris (spol. brusnice vlochyně a borovice lesní; spol. brusnice vlochyně a smrku)
Třída Roso pendulinae-Pinetea mugoi, svaz Pinion mugo (spol. kapradě rozložené a kleče)
memorize
Charakteristiky
Question Answer
Svaz Arrhenantherion(Řád Arrhenatheretalia) mezofilní ovsíkové a kostřavové louky nížin až podhorského (horského) stupně; Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Dactylis glomerata, Gallium album, Geranium pratense, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Poa pratensis, Trifolium dubium, T. pratense
Svaz Polygono- Trisetion(Řád Arrhenatheretalia) mezofilní trojštětové louky horských poloh; Bellis perennis, Plantago major, Phleum pratense, Prunella vulgarit, Trifolium repens
Svaz Alopecurion pratensis(Řád Molinietalia) vlhké až čerstvě vlhké louky vázané na krátkodobě zaplavované nebo podmáčené polohy nížin až podhůří v suboceánickém klimatu; Alopecurus pratensis, Elytrigia repens, Glechoma hederacea, Holcus lanatus, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens, Sanguisorba officinalis, Symphytum officinale, Trifolium hybridum
Svaz Calthion(Řád Molinietalia) eutrofní, vysokostébelné a vysokobylinné louky s trvale zvýšenou vlhkostí ve svrchní části půdního profilu; Angelica sylvestris, Caltha palustris, Carex cespitosa, Cirsium cant, C. oleraceum, C. palustre, Geum rivale, Scirpus sylvaticus
Svaz Cnidion venosi(Řád Molinietalia) zaplavované louky v nivách velkých řek v (sub)kontinentálním klimatu; Allium angulosum, Carex praecox, Cnidium dubium, Gratiola officinalis, Iris sibirica, Serratula tinctoria
memorize
...
Question Answer
Svaz Molinion(Řád Molinietalia) nehnojené louky střídavě vlhkých stanovišť (silně kolísající hladina podzemní vody); Achillea ptarmica, Betonica officinalis, Dianthus superbus, Gallium boreale, Iris sibirica, Serratula tinctoria
Svaz Berberidion(třída Rhamno-prunetea, řád Prunetalia) druhotně vzniklé vysoké křoviny a keřové lesní pláště v polohách lesů řádu Fagetalia; Berberis vulgaris, Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Crataegus sp., Euonymus europia, Ligusrum vulgare, Rhamnus cathartica, Rubus sp., Viburnum Lančana
Svaz Prunion fruticosae(třída Rhamno-prunetea, řád Prunetalia) primární i sekundární nízké xerofilní křoviny a keřové lesní pláště teplých oblastí na kontaktu s lesy řádu Quercetalia pubescenti-petraeae či jejich náhradní společenstva; Cotoneaster integerrimus, Prunus fruticosa, Rosa gallica
Svaz Sambuca-Salicion capreae(třída Rhamno-prunetea, řád Sambucetalia racemosae) mezofilní křoviny pasek, lesních světlin a narušovaných stanovišť (průseky pod el. Vedením); Epilobium angustifolium, Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus racemosa, Senecio ovatus
Svaz Aegopodio-Sambucion nigrae(třída Rhamno-prunetea, řád Sambucetalia racemosae) mezofilní i xerofilní společenstva křovin s výrazným zastoupením nitrofilních a nepůvodních druhů; Acer negundo, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Chelidonium majus, Sambucus nigra, Syringa vulgarit
memorize
...
Question Answer
Svaz Salicion silesiacae( Třída Betulo carpaticae-Alnetea viridis, Řád Alnetalia viridis) křoviny lavinových drah v ledovcových karech a skalnaté žleby podél potoků; Betula carpatica, Ribes petraeum, Rosa pendulina, Salix silesiaca
Svaz Salicion triandrae(řád Salicetalia purpurem) vrbové křoviny na často zaplavovaných březích toků v nížinách a pahorkatinách; Glechoma hederacea, Phalaris arundinacea, Rununculus repens, Rumex obtusifolius, Salix triandra, S. viminalis, Symphytum officinale
Svaz Salicion eleagno-daphnoidis(řád Salicetalia purpurem) společenstva keřovitých vrb na štěrkových náplavech podhorských řek; Chaerpohyllum temulum, Glechoma hederacea, Petasites hybridus, Salix daphnoides, S. eleagnos, S. purpurea, S. triandra, Urtica dioica
Svaz Salicion albae(řád Salicetalia purpurem) společenstva stromovitých vrb a topolů osídlujících nejnižší polohy údolních niv při velkých řekách („měkké luhy“); Aegopodium podagraria, Carex acuta, C. acutiformis, C. riparia, Humulus lupulus, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Solanum dulcamara
Svaz Alnion glutinosae(třída Alnetea glutinosae, řád Alnetalia glutinosae) bažinné olšiny na zamokřených půdách (stagnosoly, glejosoly); Alnus glutinosa, Carex acutiformis, C. elongata, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Potentilla palustris,
memorize
...
Question Answer
Svaz Salicion cinereae(třída Alnetea glutinosae, řád Salicetalia auritae) bažinné vrbové křoviny nerašelinných půdách, často zaplavované stagnující vodou; Angelica sylvestris, Caltha palustris, Deschampsia caespitosa, Equisetum fluviatile, Filipendula ulmaria, Rubus ileus, S. cinerea, S. pentandra
Svaz Alnion incanaelužní lesy zaplavovaných a podmáčených poloh (údolní luhy, tvrdé luhy nížinných řek) Aegopodium podagraria, Ajuga reptans , Alnus incana, A. glutinosa, Carex remota, C. sylvatica, Chrysosplenium alternifolium, Festuca gigantea, Pulmonaria officinalis, Ranunculus lanuginosus, Stellaria nezrum, Urtica dioica
Svaz Fagion sylvaticaekvětnaté bučiny jedlobučiny a jedliny submontánního až (supra)montánního stupně; Abies alba, Actea spicata, Dentaria bulbifera, Fagus sylvatica, Gallium odoratum, Mercurialis perennis, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Senecio fuchsii, Viola reichenbachiana
Svaz Luzulo-Fagion sylvaticaedruhově chudé acidofilní bučiny, smrkové bučiny a jedliny; na bohatých horninách jde o sekundární degradační stádia; Abies alba, Avenella flexuosa, Dryopteris dilatata, Fagus sylvatica, Hieracium murorum, Luzula lutuloides, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Picea abys, Vaccinium myrtillus
Svaz Carpinion betulikvětnaté mezofilní, slabě hygrofilní až subxerofilní doubravové a dubolipové háje; Campanula persicifolia, Carex Digital, Carpinus betulus, Convallaria majalis, Fragaria moschata, F. vesca, Gallium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melampyrum nemorosum, Melica nutans, Poa nemoralis, Stellaria holostea, Viola riviniana
memorize
...
Question Answer
Svaz Sorbo torminalis-Fagion sylvaticaekvětnaté vápnomilné bučiny; Daphne mezereum, Fagus sylvatica, Fragaria moschata, Hedera helix, Lathyrus vernus, Lilium mahagon, Mercurialis perennis
Svaz Tilio platyphilli-Acerionsuťové, roklinové a skalní lesy představující blokovaná sukcesní stádia (vliv častějších disturbancí- skalní řícení, povrchový ron); Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Actaea spicata, Dryopteris fylix-mas, Impatiens noli- tangere, Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Ribes uva-crispa, Tilia cordata, Tilia platyphyllos
Svaz Quercion pubescenti-petraeae(Třída Quercetea pubescentis) bazofilní teplomilné doubravy mělkých suchých půd s centrem rozšíření v submediteránní oblasti; Acer campestre, Cornus mas, Dictamnus albus, Gallium glaucum, Geranium sanguineum; Ligustrum vulgare; Lithospermum purpurocaeruleum; Polygonatum odoratum; Quercus pubescens; Tanacetum corymbosum; Viburnum Lančana; Viola hirta
Svaz Aceri tatarici- Quercion(Třída Quercetea pubescentis) subkontinentální lesostepní doubravy moravského termofytika (panonská oblast) Betonica officinalis, Melica uniflora, Quercus pubescent, Q. robur, Q. petraea; Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera
Svaz Quercion petraeae(Třída Quercetea pubescentis) acidofilní teplomilné doubravy minerálně chudých až středně bohatých substrátů s výskytem acidotolerantních druhů a s příměsí mezofylů na hlubších půdách; Betonica officinallis, Calamagrostis arundinacea, Carex montana, Convallaria majalis, Digitalis grandiflora, Gallium boreale, Genitsa tinctora, Lathyrus niger, Polygonatum odoratum, Potentilla alba, Quercus petraea, Silene nutans, Stellaria holostea, Viscaria vulgarit
memorize
...
Question Answer
Svaz Quercion roboris(Třída Quercetea robori-petraeae) západoevropské a středoevropské acidofilní doubravy s příměsí břízy a borovice; Betula pendula, Festuca ovina, Genista germanica, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Vaccinium myrtillus
Svaz Erico carneae-Pinion(Třída Erico-Pinetea) primární (reliktní) bory na hadcových substrátech (vysýchavá a propustná stanoviště) Hypericum montanum, Pinus sylvestris, Sesleria caerulea, Thlaspi montanum, hadcové sleziníky
Svaz Festuca-Pinion sylvestris(Třída Vaccinio-Piceetea) bazofilní květnaté bory kontinentální zóny SV části střední Evropy; velmi vzácné typy borů v SZ českého termofytika na podkladu vápnitých sedimentů a vzácně na rulách; Anthericum ramosum, Asúerula tinctoria, Brachypodium pinnatum, Epipactis atrorubens, Pinus sylvestris, Polygonatum odoratum, Thymus praecox
Svaz Dicrano-Pinion sylvestris(Třída Vaccinio-Piceetea) acidofilní boreokontinentální bory; Avenella flexuosa, Betula pendula, Calluna vulgarit, Frangula alnus, Pinus sylvestris, Pteridium aquilinium, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea
Svaz Piceion abietis(Třída Vaccinio-Piceetea) Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Picea abys, Trientalis europia, Vaccinium myrtillus, mechorosty
Svaz Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris(Třída Vaccinio-Piceetea) březové bory a březové smrčiny na rašelinných půdách; Betula pubescens, Eriophorum vaginatum, Pinus sylvestris, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, rašeliníky
Svaz Pinion mugo(Třída Roso pendulinae-Pinetea mugo) společenstva kleče v subalpínském stupni; Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa, Gentiana aclepiadea, Melampyrum sylvaticum, Pinus mugo, Sorbus aucuparia, Trientalis europaea.
memorize