Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fytocenologie- ekologické vlastnosti spolecenstev

rename
colek's version from 2018-05-10 13:56

Section

Ekologie
Question Answer
Ekologie vegetační třídy Rhamno- Pruneteavelká šíře typů stanovišť, účast světlomilných druhů, přítomnost lián, zvýšená intenzita koloběhu živin, endozoochorie mnohých keřů, odolnost vůči spásačům, velká konkurenceschopnost keřů (vegetativní šíření)
Ekologie vegetační třídy Carpino- Fageteazonální na hlubokých mezických půdách; azonální v říčních nivách na fluvizemích; buk je konkurenčně nejsilnější dřevina, přirozeně roste téměř všude; habr konkurenčně slabší než buk, ale lépe snáší kontinentální klima (pozdní mrazy, delší sucho), nahrazuje buk v nížinách a suchých pahorkatinách; javory, jilmy, lípy, jasan ztepilý převažují na azonálních stanovištích s dostatkem živin a vody a s více disturbancemi; olše a jasan azonální stanoviště s výskytem záplav a s vysokou hladinou nadzemní vody; duby konkurenčně nejslabší, dne zastupeny díky hospodaření lidí; bylinné patro se chová dle olistění dominantních dřevin
Ekologie svazu Alnion incanaeTvrdé luhy od ranného střeověku- rychlý růst a vysoká biodiverzita; nivní lesy a půdy vznikly ve středověku po odlesnění pahorkatin; dnes ponechány spontánní sukcesi- stinné homogenní vysoké lesy; po regulaci vodních toků pokles hladiny podzemní vody a záplav- mezofilnější typy lesů
Ekologie svazu Carpinion betuliHabr u nás od 4000BP, na těžkých málo provzdušněných půdách s mírným zamokřením až vysýchavostí; pařeziny, dnes mezofytizace- habr v méně suchých typech teplomilných doubrav a autogenní eutrofizace lesních porostů
Ekologie vegetační třídy Vaccinio- Piceeteačasto jen jedna dominanta ve stromovém patře; světlá/tmavá tajga; keřové patro hlavně ze zmlazujících se stromových dominant; hodně keříků z čeledi Ericaceae a mechorostů; dobrá adaptace na kontinentální klima; dominanta určena vlhkostí půdy a obsahem živin; v podúrovni stromového patra příměs opadavých dřevin
Ekologie svazu Fagion sylvaticaena dobře vyvinutých čerstvých vlhkých půdách, podložní hornina má malý vliv, optimálně 350-900 m.n.m.; jedle převažuje na půdách s vysokou hladinou podzemní vody a lépe se uchycuje na obnaženém minerálním substrátu; jasan, lípa velkolistá, klen, mléč a jilm horský tvoří příměs na živinami bohatých stanovíštích a na sutích; jedliny mají bohatší keřové patro; převažují mezotrofní až eutrofní druhy bylin; mechy téměř chybí; probíhá malý i velký vývojový cyklus; v pralesovitých porostech s tlejícím dřevem je velmi vysoká diverzita hub, mechorostů, hmyzu, ptáků.
Ekologie svazu Luzulo-Fagionoligotrofní až mezotrofní kambizemě, kryptopodzoly, podzoly, rankery, (regozemě); horizont A často max. 5 cm; absence druhů náročných na půdní živiny; jedlové porosty často s Carex pilulifera a Luzula pilosa
Ekologie svazu Tilio-acerionazonální vegetace na strmých kamenitých/hlinitých svazích, vrcholech kopců, skalních výchozech, koluviálních terénech; různorodá podloží; Tři fáze porostní dynamiky- plně zapojené stromové patro, rozvolněné porosty s velkou pokryvností nitrofilních bylin a kapraďorostů, keřové stádium; vysoká diverzita hub a rostlin
Ekologie vegetační třídy Quercetea pubescentalisbohatý rozvoj keřového patra; průměrné teploty nad 8C a roční srážky do 600mm; výskyt na JV až Z svazích s vyšší tepelnou dotací a kontinentálnějším klimatem; výskyt stres tolerantních specialistů s xenomorfními adaptacemi; extrémně kyselá prosvětlená stanoviště; úpadkem tradičního hospodaření došlo k mezofytizaci, změnám v sukcesi a ztrátě biodiverzity.
Ekologie vegetační třídy Quercetea robori-petraeaerelativně homogenní stromové patro; omezený rozvoj keřového patra; výskyt na ochuzovaných stanovištích; druhově chudý; velký výskyt mechorostů
Ekologie vegetační třídy Erico Pineteareliktní vegetace; v minulosti pastva dobytka, hrabání steliva, těžba a vypalování- rozšíření borů na sekundární stanoviště
memorize

Recent badges