Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fytocenologie a typologie- Ekologické rady

rename
colek's version from 2018-05-04 18:07

Section

Question Answer
Ekologické řadyřada extrémní, kyselá, živná, obohacená humusem (javorová), obohacená vodou (jasanová), oglejená, podmáčená (glejová), rašelinná
řada extrémnívzrůstově zakrslé lesy s půdoochrannou funkcí; kategorie: X, Z, Y; rozvolněné porosty převážně s borovicí a břízou, v nižších LVS šípák, Cornus mas, Sorbus aria, S. torminalis; na sutích příměs Tilia sp., Fraxinus ex., Acer platanoides, Ulmus minor
řada kyseláklimaxové porosty, oligotrofní druhy bylinného patra; kategorie K ,L, M, N; minerálně chudé kyselé půdy, horší humifikace, vodní režim (snadné vysychání), chemické vlastnosti (nižší sorpční kapacita); převaha acidofilních bylin (Carex pilulifera, Dryopteris dilatata, Festuca ovina, Luzula luzuloides, mechy)
řada živnáklimaxové porosty, mezofilní druhy bylinného patra; kategorie S, B, W, H, F, C; středně bohaté půdy s dobrým zavlhčením a humifikací. Vysoká produktivita (až na C), horší odolnost proti větru, byliny- Galium odoratum, Dentaria bulbifera, Carex digitata, Oxalis acetosella, Senecio fuchsii, Athyrium fylix femina, Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum
řada obohacená humusem (javorová)půdy bohaté humusem, nitrofilní druhy bylinného patra; kategorie D, A, J; obohacení humusem-stok částic po svahu velmi dobrá humifikace, mnoho živin; nitrofilní typy vegetace; byliny- Alliaria officinalis, Anemone ranunculoides, Geranium robertianum, Geum urbanum, Dentaria enneaphyllos, Festuca gigantea, Chelidonium majus, Galeobdolon luteum, Lamium maculatum, Mercurialis perennis
řada obohacená vodou (jasanová)porosty trvale sycené okysličenou vodou; kategorie L,U,V; stanoviště s pravidelnou/ občasnou záplavou, obohacovaná vodou stékající po svahu či pramenící; nitrofilní a hygrofilní druhy, byliny- Urtica dioica, Impatiens noli- tangere, Chaerophyllum hirsutum, Stellaria nemorum, Aegopodium podagraria, Stychys sylvatica, Petasites albus
řada oglejenáporosty na střídavě zamokřovaných půdách; kategorie O, P, Q; přechodně zamokřované povrchové vrstvy půdy- vyschnutí a ztvrdnutí půdy; na plochých terénních tvarech; buk méně prospívá, jedle se uplatňuje; byliny- Betonica officinalis, Carex brizoides, Convallaria majalis, Galium boreale, Luzula pilosa, Melampyrum pratense, Molinia caerulea, Potentilla alba, P. erecta; Příměs Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Calamagrostis vilosa
řada podmáčená (glejová)porosty trvale zamokřených půd; kategorie T, G; trvalé zamokření části půdního profilu; bez buků, uplatňují se jedle, (olše, břízy a vrby v 1.LVS); Byliny- Hygrofyty, Helofyty- Caltha palustris, Carex acutiformis, C. echinata, C. sylvatica, Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvaticum, Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Molinia sp., Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Scirpus sylvaticus, rašeliníky
řada rašelinnáspecifické porosty na organogenních sedimentech; kategorie R; min. 50 cm organické vrstvy; ploché pramenné pánve v horách; přirozeně zde roste smrk, borové a blatkové bory a kleče ( bonita v dobře rozložených rašelinách nadprůměrná, jinak silně podprůměrná); byliny- Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum, rašeliníky a vysoké mechy
Xxerotermí; extrémí; v 1-4 LVS; na opukách, vápencích…; mělké až vysýchavé půdy, nízká bonita; Geranium sanguineum, Brachypodium pinnatum, Galium glaucum, Dictamnus albus, Convallaria majalis
Zzakrslá; extrémí; kyselé-neutrální silně kamenité půdy; silně podprům. Bonita, Calamagrostis arundinacea, Calluna vulgaris, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Vaccinium myrtillus
Yskeletová; extrémí; mělké silně skelet. Půdy, příznivě vlhké, bonita podprům. Až prům.; Asplenium trichomanes, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris carthusiana, Festuca ovina, Hieracium pilosella, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus
Nkamenitá kyselá; kyselá; silně kamenité, minerálně chudší; hřebeny, hřbety, prudké svahy; náchylné k erozi; bonita prům. až podprům.; Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Galoum rotundifolium, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus
Mchudá; kyselá; chudé půdy i substrát; konvexní tvary reliéfu; půdy mělké a hodně skeletovité; podprůměrná bonita; Byliny- Avenella flexuosa, Calamagr. Villosa, Calluna vulgaris, Carex pillulifera, Festucqa ovina, Pteridium aquilinum; Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea
Kkyselá; kyselá; průměrné vlastnosti (nevětší výskyt); mírně zvlněné plošiny; kyselé podloží; průměrná bonita; byliny- Agrostis capillaris, Blechnum spicant, Calamag.villosa, Festuca ovina, Galium rotundifolium, Genista germanica, Hieracium murorum, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Prenanthes purpurea, Vaccinium myrtillus
Iuléhavá kyselá (illimerizovaná), minerálně chudší a kyselé sedimenty hlinitého charakteru; plošiny, plochá úpatí, velmi mírné svahy; bonita průměrná; chybí v 7. a 8. LVS; byliny- Calamagrostis arund., C. villosa, Carex brizoides, C. Montana, C. pilulifera, Convallaria majalis, Galium rotundifolium, Genista tinctora, Luzula luzuloides, L. pilosa, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Rubus fruticosus agg.; Vaccinium myrtillus
Sstředně bohatá (svěží); živná; přechod mezi kyselou a živnou řadou; hřbety, svahy, zvlnění; kyselý substrát, akumulace vláhy a živin, spíše stinné svahy; průměrná až slabě nadprůměrná bonita; lesní typy holé- chudé bylinné patro; byliny- Athyrium filix-femina, Calamagr.arundinacea, C. villosa, Carex digitata, Fragaria vesca, Hieracium pilosella, Maianthemum bifolium, Melica nutans, Oxalis acetosella, Poa nemoalis, Prenanthes purpurea
Hhlinitá středně bohatá (mírně uléhavá);živná; plošiny, mírné svahy, báze svahů; mírně horší humifikace; horší obnova listnáčů; nadprůměrná bonita; v LVS 1-6; byliny-Brachypodium sylvaticum, Carex montana, C. sylvatica, Convallaria majalis, Galium odoratum, G. sylvaticum, Luzula pilosa, Lythospermum purpurocaeruleum, Melampyrum nemorosum, Melittis melissophyllum, Poa nemoralis, Potentilla alba, Senecio ovatus
Fkamenitá svahová; živná; silně kamenité substráty; hřebeny, svahy, rokle, strže, stín; hodně kapradin (Filices); dobrá obnova listnáčů; mírně nadprůměrná bonita; pouze v 3-8 LVS; Byliny-Athyrium distentifolium, A. filix-femina, Blechnum spicant, Calamagrostis villosa, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, D. filix-mas, Gymnocarpium dryopteris, Luzula sylvatica, Oxalis acetocella, Prenanthes purpurea, Senecio ovatus, Trientalis europaea
Cvysýchavá (citlivá);živná; teplejší a sušší oblasti; exponované polohy; jen v 1-5 LVS; podprůměrná až průměrná bonita; byliny- Brachypodium pinnatum, Campanula persicifolia, Convallaria majalis, Genista tinctoria, Poa nemoralis, Potentilla alba, Pyrethrum corymbosum, Silene nutans, Vincetoxicum hirundinaria, Viscaria vulgaris
Wnormální vápencová; živná; podloží z vápenců nebo dolomitů; svahy, ploché hřbety; příznivě vlhké, středně skeletovité půdy; smrk ohrožen hnilobou; produkční les; bohatá obnova listnáčů; průměrná až mírně nadprůměrná bonita; pouze v 1-5 LVS; byliny-kalcifyty + Asarum europaeum, Brachypodium pinnatum, Clinopodium vulgare, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Poa nemoralis, Sanicula europaea
Bnormální bohatá; živná; hluboké půdy propustné pro vodu, čerstvě vlhké a dobře zásobené živinami; středně bohatý substrát na živiny; bonita nadprůměrná; obnova buku dobrá až bohatá; byliny-Actaea spicata, Anemone nemorosa, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekenii, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Galium odoratum, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Hordelymus europaeus, Lathyrus vernus, Melica nutans, Sanicula europaea, Senecio ovatus, Stellaria holostea
Dhlinitá (deluviální); obohacená humusem; obohaceno živina, neovlivněno vodou, ze svahových sedimentů- hluboké hlinité půdy s příznivou humifikací; dobrá obnova listnáčů; vysoká bonita; v 1-6. LVS; byliny-silná účast nitrofytů; Aegopodium podagraria, Brachypodium sylvaticum, Circaea lutetiana, Dentaria enneaphyllos, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Lamium maculatum, Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Stachys sylvatica
Akamenitá acerózní; obohacená humusem; výrazně kamenité substráty; svahy, hřebeny, rokle, strže; dobrá přirozená obnova listnáčů, spíše nadprůměrná bonita; byliny- Actaea spicata, Aruncus sylvestris, Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Campanula trachelium, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum, Geranium robertianum, Lamium maculatum, Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Taxus baccata
Jsuťová (javořiny); obohacená humusem; extrémní polohy, srázy, sutě, rokle, hřebeny; půdy silně kamenité či balvanité a dobře prohumózněné, příznivě vlhké; dobrá obnova listnáčů; průměrná až podprůměrná bonita; v 1,3,5,6. LVS- nepříznivé pro DB a BK; byliny- nitrofyty − Alliaria petiolata, Arum maculatum, Aruncus sylvestris, Asarum europaeum, Campanula trachelium, Circaea alpina, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum, Geranium robertianum, Hordelymus europaeus, Chelidonium majus, Impatiens noli-tangere, Lamium maculatum, Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica; degradační stádia − Calamagrostis arundinacea, Festuca altissima
Llužní; obohacená vodou; v nížinách podél velkých řek; obtížná obnova listnáčů, v sušších oblastech dobrá; bonita silně nadprůměrná; v 1,2,3,5,6 LVS; byliny- nitrofyty a hygrofyty − Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Carex brizoides, C. acuta, C. remota, Deschampsia cespitosa, Ficaria verna, Filipendula ulmaria, Galium aparine, Glechoma hederacea, Chrysosplenium alternifolium, Myosotis palustris agg., Phalaris arundinacea, Rubus caesius, Stellaria nemorum, Symphytum officinale, Urtica dioica
Uúdolní, obohacená vodou; půdy obohacované humusem a živinami; dobrá obnova cenných listnáčů (při omezování buřeně); byliny- nitrofyty a hygrofyty − Aegopodium podagraria, Aruncus vulgaris, Caltha palustris, C. acuta, C. riparia, Deschampsia cespitosa, Ficaria verna, Filipendula ulmaria, Galium aparine, Glechoma hederacea, Chaerophyllum hirsutum, Iris pseudacorus, Petasites albus, Phalaris arundinacea, Stellaria nemorum, Symphytum officinale, Urtica dioica
Vvlhká; obohacená vodou; půdy obohacovány okysličenou vodou-trvale až čerstvě vlhké; přirozený výskyt buku na kambizemích; značně nadprůměrná bonita; porosty ohroženy větrem a sněhem; byliny- nitrofyty (menší abundance než u kat. J) + Aegopodium podagraria, Athyrium filixfemina, Cardamine amara, Carex remota, Circaea lutetiana, Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvaticum, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Petasites albus, Stellaria nemorum; 7.+8. LVS: Adenostyles, Cicerbita, Delphinium elatum, Doronicum austriacum
Ooglejená středně bohatá; oglejená; přirzená obnoca jedle a dubu letního dobrá, u smrku horší; nadprůměrná bonita; ohrožení sněhem a větrem; byliny- indikátory střídavé vlhkosti + Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Carex digitata, C. montana, C. pilosa, Galium rotundifolium, Hepatica nobilis, Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Sanicula europaea, Senecio ovatus
Poglejená kyselá; oglejená; dobrá obnova smrku, jedle dobře zmlazuje bod borovicí; lesy s produkční funkcí; průměrná až mírně nadprům. Bonita; ve vyšších LVS jsou smrkové porosty ohroženy větrem a sněhem; byliny- indikátory střídavé vlhkosti + Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Deschampsia cespitosa, Homogyne alpina, Luzula pilosa, Oxalis acetosella, Pteridium aquilinum, Trientalis europaea, Vaccinum myrtillus
Qoglejená chudá; oglejená; produkční les; podprůměrná bonita; byliny-Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Deschampsia cespitosa, Holcus mollis, Homogyne alpina, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Molinia sp., Pteridium aquilinum, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; hojněji mechy a rašeliníky − Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Sphagnum sp
Tpodmáčená chudá; glejová; bezodtoké pánve, okraje vrchovišť; produkční les; podprůměrná bonita; byliny-Calamagrostis canescens, C. villosa, Calluna vulgaris, Carex nigra, Equisetum sylvaticum, Molinia sp., Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; hojné játrovky, mechy a rašeliníky − Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, P. formosum, Sphagnum sp.
Gpodmáčená středně bohatá; glejová; bezodtoké pánve, okraje vrchovišť; minerálně středně bohaté půdy; zamokřené mírně pohyblivou, okysličenou, podzemní vodou; nadprůměrná produktivita smrku; produkční les; nadprůměrná bonita;dobrá obnova smrku a jedle; byliny- Athyrium filix-femina, Equisetum sylvaticum, Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Circaea alpina, Deschampsia caespitosa, Dryopteris dilatata, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Senecio ovatus, jednotlivě helofyty − Lysimachia vulgaris, Crepis paludosa, Chaerophyllum hirsutum; hojné rašeliníky (Sphagnum sp.)
Rrašelinná; rašelinná; 3-9 LVS + 0 LVS (rašelinný bor)
memorize