Create
Learn
Share

Fünftes Kapitel - das Familienrecht

rename
donbecconi's version from 2016-11-15 20:55

Section 1

Question Answer
die Ehescheidungrozwód
der Unterhalt (fur jds Unterhalt aufkommen) utrzymanie (łożyć na utrzymanie)
Familienangehörige(r) (Familienmitglieder)członek rodziny
die Rechtverhaltnisse, die durch Ehe und Verwandschaft Personen verbundernstosunki prawne które łączą ludzi poprzez małżeństwo i pokrewieństwo
Vormundschaft (für einen Entmündigten)kuratela
die Betreuungopieka
das zwingendes Recht"normy imperatywne"
von etw abweichen regelnodmiennie od ... uregulować
Ehegatte(in)małżonek, małżonka
ein ehelich geborenes Kinddziecko ślubne
das Vermögensrechtprawo majątkowe
der Ehevertrag umowa majątkowa między małżonkami
Scheidungsfolgesache sprawa okołorozwodowa
eingreifen (in etw)ingerować, wkraczać
jdn/etw betreuen (Kinder)opiekować się kimś
einfügenwłączać, integrować
die Eheschließungzawarcie małżeństwa
das Familienbuch (Standesbeamt fuhren)księga z aktem małżeństwa do której się wprowadza zmiany stanu osobistwgo
das Standesamturząd stany cywilnego
das Personenstandsgesetzustawa o aktach stanu cywilnego
eingetragene Lebenspartnerschaftzarejestrowany związek partnerski
das Lebenspartnerschaftsgesetz prawo o zarejestrowanych związkach partnerskich
memorize

Section 2

Question Answer
das Eheversprechen (Verelöbnis)przyrzeczenie małżeństwa
die Rückgabe von Geschenkenzwrot prezentów
nichteheliche Lebensgemeinschaftwspólnota życiowa niebędąca małżeństwem
die Eheschließung kann nur vor Standesbeamten erfolgenzawarcie małżeństwo tylko przed urzędnikiem SC
die Zivilehemałżeństwo cywilne
kirchliche Trauungślub kościelny
die Ehe eingehenzawrzeć małżeństwo
memorize

Section 3

Question Answer
der Ehenamenazwisko małżeńskie
der Familienname des Mannesnazwisko rodzinne męża
bisheriger Name anfügendołączyć poprzednie nazwisko
verfassungswidrigsprzeczny z konsttucją
Name weiterfuhren/behaltenpozostać przy nazwisku
der Zusatzdodatek (człon nazwiska)
Kinder erhalten den Familiennamen der Eltern.dzieci otrzymują nazwiska rodziców
der Name wieder annehmen
memorize

Section 4

Question Answer
die Gleichberechtigung verwirklichenurzeczywistniać równouprawnienie
erwerbstätigczynny zawodowo/zdolny do pracy
die Haushaltsführung einvernehmlich regelnwzajemnie ustalić prowadzenie gospodarstwa domowego
die Doppelverdienereheobydwoje małżonkowie zarabiają
die Unterhaltspflich durch die Haushaltsführung erfüllungzaspokajanie potrzeb rodziny przez zajmowanie się domem
angemessenrozsądny (np okres czasu)
Verpflichtungen aus Geschaften, die für den Lebensbedarf der Familiezobowiazanie wynikające z czynności na potrzeby życiowe rodziny
etw begünstigen sprzyjać czemuś, faworyzować
das Einkommendochód
der Splittingvorteililoraz małżeński dla Hausfrauen und Hausmannahe
memorize

Section 5

Question Answer
die Ehe ist gescheitert/die Ehe ist zerrüttetrozpad małżeństwa
die Ehe ist gescheitert, wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt leben. (1566 Abs. 2 BGB)małżństwo rozpada się po 3 latach niemieszkania ze sobą
Im Einverständnis der Ehepartner nach einjahrigem Getrenntlebenpo roku mozna orzec rozwód przy zgodzie stron
aussprechen Scheidungorzec rozwód
unzumutbare Härte (vor der einjahiger Frist)nadzwyczajnie ciężkie (wtedy przed terminem jednego roku
die Frist einhaltendotrzymywać terminu
das Familiengerichtsąd rodzinny
Die Scheidung erfolgt durch das Urteil des Familiengerichtsrozwód następuje przez orzeczeni sądu rodzinnego
die Auflösung der Eherozwiązanie małżeństwa
der Unterhaltsanspruch (unterhaltsberechtigt)roszczenia alimentacyjne
nicht selbst seinen bisherigen Lebensstandardsichern kannnie może utrzymać poprzedniej stopy życia
wegen der Betreuung des gemeinsames Kindes nicht arbeiten kannz powodu opieki nad dzićmi nie może pracować
zu alt oder zu krank oder wesentlich weniger verdienenstary, chory, mało zarabia
das Fehlverhalten anormalne zachowanie
zu etw beitragenprzyczyniać się do
(der) Versorgungsausgleich wyrównanie roszczeń rentowych
die Altersversorgungzabezpieczenie emerytalne
das Sorgerechtprawo do opieki nad dzieckiem
ein Elternteiljedno z rodziców
ein Umgangsrecht mit Kind habenmieć prawo do kontaktów z dzieckiem
(nicht)sorgeberechtigt(nie)uprawiniony do opieki - nie)mający praw rodzicielskich
memorize

Section 6

Question Answer
der Güterstandustrój majątkowy małżeński
beim gesetzlichen Güterstand belassenpozostać przy ustroju ustawowym
durch Ehevertrag abgeandert havenpoprzez umowę zmienić ustrój
die Zugewinngemeinschaft rozdzielność z wyrównaniem dorobków (=ichniejsza wspólność ustawowa)
der Vermögenszuwachszwiększenie majątku
Geldbetrag in Hohe der Halfte des Unterschied zum Vermögenszuwachsdes anderen auszahlen mussmusieć zapłacić to co przenosi połowę różnicy uzyskanego powiekszenia
abweichen vonodbiegać od (np ustroju ustaowwego)
sie Gütersgemeinschaftwspólnota majątkowa małżeńska
gesamte Vermögen wird gemeinschaftliches Vermögencały majątek syaje się wspólny
auseinander gesetzt werden mussroździelony być musi pomiędzy
Ehegatten behalten ihr Vermogenmałżonkowie zachowuą swój majątek
memorize

Section 7

Question Answer
dei eingetragenen Lebenspartnerschaftzwiazek partnerski
das Geschlechtpłeć
güterreche und uterhaltrechtliche Wirkungenskutki w zakresie praw majątkowych i ubezpieczeń
Lebenspartner kann ein Kind seines Partners adoptierenmoże adoptować dziecko partnera
Lebenspartnerschaftsvertragumowa majątkowa o skutkach rzeczowych takich jak umowa małżeńska
durch Urteil augehobenznoszone wyrokiem
memorize

Section 8

Question Answer
das Kindschaftsrechtprawo dziecka
(nicht)ehelichen Kinder(nie)ślubne dzieci
zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist oder Vaterschft naerkannt hatojcem dziecka jest mąż matki w chwili urodzenia lub ten kto je uznał
Vaterschaft anfechten (von Mutter, Kind, Mann)kwestionować ojcostwo (zaprzeczać mu) prze matkę, dziecko, mężczyzne
Recht auf Kenntnis ger eigenen Abstammungprawo do poznania swojego pochodzenia
die Sorgeerklärungustalenie opieki przez rodziców dziecka, którzy inie są małżeństwem
sich weigern die Sorgeerklärung abzugebenwzbraniać się (przed złożeniem oświadczenia)
verfassungsmäßigzgodny z konstytucją
memorize

Section 9

Question Answer
die Adoptionadopcja
elternlose oder unwünschte Kinder in geeigente Familie integrierensieroty i niechciane dzieci z spełniającymi kryteria rodzinami integrować
Adoption erfolgt durch Gerichtsbeschlussnastępuje przez postanowienie sądu
in außergewöhnlichen Fälen wieder aufgehoben werden kanntylko w nadzwyczajnych wypadkach może być odwołana
leibliche Elternrodzice biologiczni
die rechtlichen Beziehungen werden abgebrochenwięzi prawne zostają zerwane
die Adoptivelternrodzice adopcyjni
die Volladoptionadopcja pełna
die Fortführung eines Nameskontynuacja nazwiska
der Fortbestand eines Unternehmersdalsze istnienie przedsiębiorstwa
memorize

Section 10

Question Answer
die Vormundschaft erhalten (Eltern gestorben oder nicht ermitteln)otrzymać opiekę (zmarli lub nieustaleni)
der Vormundopiekun sadowy dla małoletnich
der Betreuer - hat keinen Eufluss auf die Geschaftfahigkeitopiekun dla dorosłego
die Betreuungopieka
die Entmündigung abgeschafft wurdeubezwłasnowolnienie, kuratela
Gericht kann anordnene, dass der Betreute wie ein beshranktfahiger Minderjahriger der Zustimmung des Betreuers bedarf.Sąd może zdecydować, że poddany opiece pełnoleni potrzebuje zgody opiekuna jak małoletni.
memorize