Create
Learn
Share

Frogs

rename
lusmionla's version from 2016-08-05 14:58

Section

Question Answer
ἔθωget accustomed
πιέζωpress
πάνυentirely
πάνυ ἐστί χολήit is annoying
ἀστεῖοςwitty
θλίβωsqueeze
θαρρῶνhaving confidence
ἀνάφορονyoke
χέζωrelieve oneself
ἄχθοςweight
καθαιρέωput down
πλεῖνmore
ἐνιαυτόςyear
τράχηλοςneck
τρυφήinsolence
σταμνίαςwine jar
πονέωwork hard
ὀχέωendure, ride
ταλαιπωρέωsuffer
πανοῦργοςrogue
ἐνθυμέομαιthink deeply
σφόδραvery much
μαίνομαιbe mad
ἀποσοβέωscare away
κροκωτόςsaffron coloured
κόθορνοςbuskin
ῥόπαλονclub
ἀποδημέωbe abroad
ἐπιβατεύωserve as a sailor
ἐξεγείρωwake up
πόθοςlonging
ἧλιξcomrade
ξυνεγένουaor come together
σκώπτωmock
ἵμεροςyearning
ἐπιθυμέωdesire
ἔτνοςsoup
συναποδιδράσκωrun along with
ἀποίχομαιbe far/gone
ποθεινόςmissed
στώμυλμαbabbling
χελιδώνswallow
λωβητήςisgrace
φροῦδοςgone away
προσουρέωpiss
γόνιμοςfruitful
φθέγγομαιsay out loud
παρακινδυνεύωbe adventurous
δωμάτιονbed chamber
γλῶσσαtongue
ἐπιορκέωswear falsely
ἴδιοςseparate
ἀρέσκειit pleses acc
κόβαλαknavish tricks
ἀτεχνῶςsimply (really)
παμπόνηροςthoroughly knavish
δειπνέωmake a meal
ἀρτοπώλιονbakery
πορνεῖονbrothel
ἀνάπαυλαinn
ἐκτροπήresting place
κρήνηwell, spring, fountain
δίαιταway of life
πανδοκεύτριαhostess
κόριςbed bug
σχέτλιοςfool
ὅπηby which way
κάλωςrope
κρεμάννυμιhang
πνιγηρόςstifling
θρᾶνοςbench
θρᾶνος ξύντομος short cut
θυείαmortar
κώνειονhemlock
ψυχρόςcold
δυσχείμεροςfreezing
ἀποπήγνυμιfreeze
ἀντικνήμιονshin
κατάντηςdownwards steep
βαδιστικόςgood at walking
καθέρπωstroll down
ὑψηλόςhigh
ἐγκέφαλοςbrain
θρῖονomelette
ἄβυσσοςbottomless
περαιόωcross over
πλοιάριονa boat
ἐκεῖσεthere, to that place
ὄφιςsnake
ἀποτρέπωturn around
βόρβοροςmud
σκῶρdung
ἀλοάωthrash
γνάθοςjaw
ἐπίορκοςsworn falsely
ῥῆσιςspeech
πυρρίχηwar-dance
αὐλόςflute
πνοήblast
φῶςlight
θίασοςtroup, band
κρότοςclapping
μυέωinitiate into mysteries
κατέχωhold down
ἁπαξάπαςall at once
στρῶμαbaggage
μισθόωhire
ἐκφέρωcarry out (corpse)
ἄτταold man
σεμνόςholy
κατάρατοςaccursed
οἰμώζωpity
χρηστόςservicable
γεννάδαςnoble
λήθηoblivion
κρέαςody
ὀφθαλμιάωsuffer from ophtalmia
περιθρέξειyou should run
κώπη(handle of the) oar
ἵζωsit
γάστρωνfatty!
προβάλλωthrow forward
ἐκτείνωstrech out (fut κἀκτενεῖς)
φλυαρέωplay the fool
ἀθαλάσσωτοςland-lubber
ἀσαλαμίνιοςnot havig been at Salamis
μέλοςchoral songs
θαυμαστόςwonderful
λιμναῖοςof the marsh
κρήνηwell, spring
φθέγγομαιsound, utter
ξύναυλονharmonic
εὔγηρυςsweetsounding
ἀοιδήsong
ἰαχέωsound, shriek
ἡνίκαat the time which
κραιπαλόκωμοςdrunk
τέμενοςholy place
ὄχλοςmob
ὄρροςrump, but
ἐξόλλυμιdestroy
εἰκότωςnaturally
στέργωlove
εὔλυροςskilled on the lyre
κεροβάτηςhoofed
καλαμόφθογγοςplacing on a reed
προσεπιτέρπομαιenjoy onesself more
φορμικτήςharpist
δόναξshepard's pipe
ἔνυδροςfull of water
φλύκταιναblister
πρωκτόςbut
ἰδίωsweat
πάλαιfor a long time
ἐκκύπτωpeep out of place
εὐήλιοςsunny
ἅλλομαιleap
κύπειρονgrass
φλέωςreed
ἀοιδήsong
πολυκόλυμβοςoft-diving
ὄμβροςrain
αἰόλοςquick-moving
πομφολυγοπάφλασμαbubbling
διαρρήγνυμιbreak through
διαρρήγνυμιwail aloud
κράζωcroak
χανδάνωhold, be capable
ἐπικρατέωhold power over
ναῦλοςfare
σκότοςdarkness
κατεῖδονlook down
πατραλοίαςfather murderer
ἐπίορκοςfalse swearer
ἀλαζονεύομαιmake false pretensions
μάχιμοςwarlike
φιλοτιμέομαιbe jealous
γαῦροςskittish
ἀγώνισμαcontest
ἐξόπιθενbehind
παντοδαπόςshape shifter
ὀρεύςmule
ὡραῖοςblooming
πρόσωπονface
σκέλοςleg
βολίτινοςbull shit
θάτερονthe other
διαφυλάσσωwatch closely
κατερέωspeak out
φροῦδοςis gone
κατόμνυμιswear
τάλαςwreched
ὠχριάωbe pale
αἰθήρsky
δαίςtorch
ἀκροάομαιlisten
ἠρεμίquietly
πτήσσωcrouch
πολυτίμητοςhigh-honoured
ἕδραseat
ναίωdwell
λειμώνmeadow
θιασώτηςfollower
ὅσιοςpious
πολύκαρποςrich in fruit
τινάσσωbrandish
κράςhead
στέφανοςcrown
ἐγκατακρούωstamp
θρασύςbold
ἀκόλαστοςlicentious
φιλοπαίγμωνplayful
ἁγνόςholy
ὅσιοςpure
χοίρειοςof pork
κρέαςmeat
ἀτρεμήςunmoved
χορδήsausage
φλόγεοςburning
τελετήrite
φλόξflame
φέγγωpass. shine
γόνυknee
πάλλωsway
ἀποσείωshake off
λύπηpain, distress
χρόνιοςlate
παλαιόςancient
προβάδηνas one walks
ἀνθηρόςblloming
ἥβηyouth
δάπεδονground
of the meadowἕλειος
εὐφημέωspeak/praise well
καθαρεύωbe free from guilt
ταυροφάγοςbull eating
τελέωfulfil
βωμολόχοςclownish
εὔκολος peacable
ῥιπίζωfan the flame
κέρδοςprofit
ἐπιθυμέωlust after
καταδωροδοκέωtake bribes
χειμάζωrais a storm
φρούριονcitadel
εἰκοστολόγοςtax collector
ἄσκωμαpadding
λίνονflax
πίσσαpitch
ἀντίπαλοςrival
κατατιλάωshit on
κύκλιοςround
ὑπαείδωsing
μισθόςwage
αὐδάωproclaim
μολπήsong
παννύχιοςnight-long
πρέπωsuit
εὐανθήςbudding
κόλποςbosom
ἐγκρούωdance
ἐπισκώπτωjest
χλευάζωmock
ἀριστάωbreakfast
ἐξαρκούντωςsufficiently
καρποφόροςfruit-bearing
ἐπικοσμέωhonour
ζάθεοςsacred
συμπαραστατέωhelp
ἄνασσαlady
ἁγνόςpure
ἀσφαλῶς firmly
σπουδαῖοςearnest
ταινιόωbe crowned
ὡραῖοςyouthful
παρακαλέωsummon
συνακολουθέωfollow
φιλοχορευτήςfriend of choral dance
κατασχίζωsplit up
εὐτέλειαeconomy
ῥάκοςragged garment
ἀζήμιοςfree from payment
μειρακίσκηlittle girl
εὐπρόσωποςfair of face
συμπαιστήςplaymate
παραρρήγνυμιbreak apart
προκύπτωpeep out
ἑπτέτηςseven years old
μοχθηρίαbadness
ταφήgrave yard
πρωκτόςanus
σπαράσσωtear
γνάθοςjaw
ἐγκύπτωstoop down
ἐνάπτωpass dressed with
στρῶμαbed clothe
ἀνθοφόροςflowery
ἄλσοςgrove
μετουσίαcommunion
παννυχίζωcelebrate the nightfestival
φέγγοςflame, torch
πολύρροδοςfull of roses
καλλίχοροςof beautiful flowerd
ὄλβιοςhappy
ἱλαρόςmerry
πυργόωbuild towers
σεμνόςholy
λῆροςnonsense
κρουνόςflood gates
συντυχίαsituation
ἀγανακτέωbe vexed
σπλάγχνονliver
ἀντιλέγωdebate
νουθεσίαadmonition
μοχθηρόςwretched
τετράπηχυςsix feet high
διαδρασιπολίτηςbad citizen
ἀγοραῖοςvulgar
κόβαλοςrogue
πανοῦργοςknave
δόρυspear
λόγχηjavelin
λευκόλοφοςwhite crested (helmets)
τρυφάλειαhelmet
πήληξhelmet. casque
κνημίςarmour
ἑπταβόειοςof seven bullhides
κρανοποιέωmake helmets
αὐθάδηςstubborn
σεμνύνωsolemn
χαλεπαίνωbe sore
μεστόςfull
δάιοςwarike
ὠφέλιμοςuseful
ἐξάκεσιςcure
χρησμόςoracle
ἐργασίαwork
καρπόςcorn
ἄροτοςcrop
ὅπλισιςarming
σκαιόςclumsy
πρώηνlately
κράνοςhelmet
περιδέωput on
λόφοςcrest
ἀπομάσσωtake impression
ἀντεκτείνωmatch oneself with another
σάλπιγξtrumpet
ἐπικάθημαιsit down
ἀλλότριοςother men's wife
πλήσσωstrike
βλάπτωharm
κώνειονhemlock
παράγωstage
ἱμάτιονgarment
σεμνόςnoble
καταδείκνυμιmake known
χρηστόςproper
ῥάκιονrag
ἐλεεινόςpitiable
ἔριονcotton
ἀνακύπτωpop up
ἐπιτηδεύωpractise
λαλιάchat
στωμυλίαsmall talk
ἐκκενόωempt out
παλαίστραwrestling school
πυγήbuttocks pl
μειράκιονboy
ἀνταγορεύωspeak against
στόμαmuth
θαλαμίτηςrowers' bench
πέρδομαιbreak wind
μινθόωbesmear with dung
σύσσιτοςmeal partner
λωποδυτέωsteal clothes
τίκτωgive birth
μίγνυμιmingle
ὑπογραμματεύςunder secretary
ἀναμεστόωfill up
δημοπίθηκοςcharlatan
βραδύςslow
πίωνfat
γαστήρbelly
πλευράrib
λαγώνflank
πλατύςpalm, flat
πλάστιγξscale
μεθίημιlet go
σταθμόςbalance
διαπέταμαιfly away
σκάφοςship
βουνόμοςher of oxen
ἐπιστροφήtwist
ἐριοπωλικῶςlike a wool-dealer
ἔριονwool
πτερόωfurnished with feathers
κοῦφοςlight
καθέλκωdepress the scale
σιδηροβριθήςironloaded
μάτηνin vain
παραινέωgive advice
πόριμοςresourceful
ἀμήχανοςincompetent
ὀξίςcruet
σισύραgoatskin
memorize