Create
Learn
Share

Formulas

rename
chantalinha's version from 2017-08-14 13:26

TONIFYING QI

 

FORMULASHERBS
si4 jun1 zi3 tang1ren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao
shen1 ling2 bai2 zhu2 san3ren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, shan yao, chao bian dou, lian zi, yi yi ren, sha ren, chao jie geng
bu3 zhong1 yi4 qi4 tang1huang qi, ren shen, bai zhu, zhi gan cao, jiu xi dan gui, chen pi, sheng ma, chai hu
sheng1 mai4 san3ren shen, mai men dong, wu wei zi
memorize

TONIFYING YANG

 

FORMULASHERBS
jin kui shen4 qi4 wan2sheng di huang, shan zhu yu, shan yao, bao fu zi, gui zhi, ze xie, fu ling, mu dan pi
you4 gui1 wan2zhi fu zi, rou gui, lu jiao jiao, shu di huang, shan zhu yu, chao shan yao, chao gou qi zi, tu si zi, du zhong ,dang gui
memorize

NOURISH BLOOD

 

FORMULASHERBS
si4 wu4 tang1shu di huang, bai shao, dang gui, chuan xiong
dang1 gui1 bu3 xue3 tang1huang qi, jiu xi dang gui
memorize

TONIFYING QI + NOURISH BLOOD

 

FORMULASHERBS
gui1 pi2 tang1ren shen, chao huang qi, bai zhu, fu ling, chao suan zao ren, long yan rou, mu xiang, zhi gan cao, dang gui, zhi yuan zhi
zhi4 gan1 cao3 tang1zhi gan cao, ren shen, gui zhi, sheng di huang, mai men dong, e jiao, huo ma ren, sheng jiang, da zo
ba1 zhen1 tang1ren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, shu di huang, bai shao, dang gui chuan xiong
memorize

TONIFYING YIN

 

FORMULASHERBS
liu4 wei4 di4 huang2 wan2shu di huang, shan zhu yu, shan yao, fu ling, mu dan pi, ze xie
yi1 guan4 jian1sheng di huang, gou qi zi, sha shen, mai men dong, dang gui, chuan lian zi
zuo3 gui1 wan2shu di huang, chao shan yao, gou qi zi, shan zhu yu, jiu chuan niu xi, tu si zi, lu jiao jiao, gui ban jiao
da4 bu3 yin1 wan2shu di huang, su gui ban, chao huan bai, jiu chao zhi mu
memorize

REGULATE BLOOD

 

FORMULASHERBS
TAO2 HE2 CHENG2 QI4 TANG1tao ren, da huang, gui zhi, mang xiao, zhi gan cao
XUE4 FU3 ZHU2 YU2 TANG1tao ren, hong hua, dang gui, chuan xiong, chi xiao, niu xi, chai hu, jie geng, zhi ke, sheng di huang, gan cao
BU3 YANG2 HUAN2 WU3 TANG1huang qi, dang gui, chuan xiong, chi shao, tao ren, hong hua, di long
SHENG1 HUA4 TANG1dang gui, chuan xiong, tao ren, pao jiang, zhi gan cao
memorize

STOP BLEEDING

 

FORMULASHERBS
XIAO3 JI4 YIN3 ZIxiao ji, ou jie, chao pu huang, sheng di huang, hua shi, mu tong, dan zhu ye, zhi zi, dang gui, zhi gan cao
HUAI2 HUA1 SAN3chao huai hua, chao/ce bai ye, jing jie sui, fu chao zhi ke
memorize

TONIFYING QI

 

NAMES FORMULASHERBS
"Four Gentlemen" Decoction" (RBFG)si4 jun1 zi3 tang1ren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao
"Ginseng, Poria (Fu Ling), White Atractylodes Powder " (RBFGSCLYSJ)shen1 ling2 bai2 zhu2 san3ren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, shan yao, chao bian dou, lian zi, yi yi ren, sha ren, chao jie geng
"Tonify the Middle to Augment the Qi" Decoction" (HRBGDCSC)bu3 zhong1 yi4 qi4 tang1huang qi, ren shen, bai zhu, zhi gan cao, jiu xi dan gui, chen pi, sheng ma, chai hu
"Generate the Pulse Powder" (RMW)sheng1 mai4 san3ren shen, mai men dong, wu wei zi
memorize

TONIFYING YANG

 

NAMES FORMULASHERBS
"Kidney Qi Pill" (SSSFGZFM)jin kui shen4 qi4 wan2sheng di huang, shan zhu yu, shan yao, bao fu zi, gui zhi, ze xie, fu ling, mu dan pi
"Restore the Right (KID) Pill" (FRLSSSGTDD)you4 gui1 wan2zhi fu zi, rou gui, lu jiao jiao, shu di huang, shan zhu yu, chao shan yao, chao gou qi zi, tu si zi, du zhong ,dang gui
memorize

NOURISH BLOOD

 

NAMES FORMULASHERBS
"Four-Substance Decoction" (SBDC)si4 wu4 tang1shu di huang, bai shao, dang gui, chuan xiong
"Dang Gui Decoction to Tonify Blood" (HD)dang1 gui1 bu3 xue3 tang1huang qi, jiu xi dang gui
memorize

TONIFYING QI + NOURISH BLOOD

 

NAMES FORMULASHERBS
"Restore the Spleen Decoction" (RHBFSLMGDY)gui1 pi2 tang1ren shen, chao huang qi, bai zhu, fu ling, chao suan zao ren, long yan rou, mu xiang, zhi gan cao, dang gui, zhi yuan zhi
"Prepared Licorice Decoction" (GRGSMEHSD)zhi4 gan1 cao3 tang1zhi gan cao, ren shen, gui zhi, sheng di huang, mai men dong, e jiao, huo ma ren, sheng jiang, da zao
"Eight Treasures Decoction" (RBFGSBDC)ba1 zhen1 tang1ren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, shu di huang, bai shao, dang gui chuan xiong
memorize

TONIFYING YIN

 

NAMES FORMULASHERBS
"Six-Ingredient Pill with Rehmannia" (SSSFMZ)liu4 wei4 di4 huang2 wan2shu di huang, shan zhu yu, shan yao, fu ling, mu dan pi, ze xie
"Linking decoction" (SGSMDC)yi1 guan4 jian1sheng di huang, gou qi zi, sha shen, mai men dong, dang gui, chuan lian zi
"Restore the Left (KID) Pill" (SSGSNTLG)zuo3 gui1 wan2shu di huang, chao shan yao, gou qi zi, shan zhu yu, jiu chuan niu xi, tu si zi, lu jiao jiao, gui ban jiao
"Great Tonify the Yin Pill" (SSHZ)da4 bu3 yin1 wan2shu di huang, su gui ban, chao huan bai, jiu chao zhi mu
memorize

REGULATE BLOOD

 

NAMES FORMULASHERBS
"Peach Pit Decoction to Order the Qi" (TDGMG)TAO2 HE2 CHENG2 QI4 TANG1tao ren, da huang, gui zhi, mang xiao, zhi gan cao
"Drive out stasis from the mansion of blood decoction" (THDCCNCJZSG)XUE4 FU3 ZHU2 YU2 TANG1tao ren, hong hua, dang gui, chuan xiong, chi xiao, niu xi, chai hu, jie geng, zhi ke, sheng di huang, gan cao
"Tonify the Yang to Restore Five (-tenths) Decoction" (HDCCTHD)BU3 YANG2 HUAN2 WU3 TANG1huang qi, dang gui, chuan xiong, chi shao, tao ren, hong hua, di long
"Generating and Transforming Decoction" (DCTPG)SHENG1 HUA4 TANG1dang gui, chuan xiong, tao ren, pao jiang, zhi gan cao
memorize

STOP BLEEDING

 

NAMES FORMULASHERBS
"Small Thistle Drink" (XOPSHMDZDG)XIAO3 JI4 YIN3 ZIxiao ji, ou jie, chao pu huang, sheng di huang, hua shi, mu tong, dan zhu ye, zhi zi, dang gui, zhi gan cao
"Sophora Japonica Flower Powder" (HCJZ)HUAI2 HUA1 SAN3chao huai hua, chao/ce bai ye, jing jie sui, fu chao zhi ke
memorize