Create
Learn
Share

Formulas - TCM Gyno

rename
chantalinha's version from 2018-01-21 22:40

Section

Question Answer
Si Jun Zi Tang (se o joãozinho...)muita gente (ren shen) + se abaixa (bai zhu) + e faz furinho (fu ling) + na calça do gigante saliel (zhi gan cao) - for SP-Qi-Xu
Bu Zhong Yi Qi Tang (O John chega junto)Juan disse (huang qi) + que muita gente (ren shen) + se abaixa (bai zhu) + ao gigante saliel (zhi gan cao) + que sempre (sheng ma) + toma tchai (chai hu) + dando um jeito (dang gui) + de sempre urinar (chen pi). Fu Ling removed b/c it is too descending
Gui Pi Tang (Urina cara)muita gente (ren shen) + com Juan (huang qi) + se abaixam (bai zhu) + e fuçam (fu shen) + e suam cedo (suan zao ren) + e alongam a carne (long yan rou) + da vaquinha cheirosa (mu xiang) + e o gigante saliel (zhi gan cao) + dando jeito (dang gui) + de "eu, hein" (yuan zhi) + sempre falar (sheng jiang) + (da zao)
Qing Jing San (Pode entrar)Mãe do dani urina (mu dan pi) + irmão do Gustavo urina (di gu pi) + e dá bye/bye tchau (bai shao) + e a Judi (shu di) + e o Tim bonzinho (qing hao) + amarelam claramente (huang bai) + pelo furinho (fu ling)
Xiao Yao SanTomando tchai (chai hu) + e dando um jeito (dang gui) + dizendo byebye (bai shao) + à porra do stress (bo he) + que se vai pelo furinho (fu ling) + da calça do pai da Ju (bai zhu) + e do gigante saliel (zhi gan cao) + (wei jiang)
Dan Zhi Xiao Yao Sandando um jeito (dang gui) + e dizendo byebye (bai shao) + à porra do stress (bo he) + que se vai pelo furinho (fu ling) + da calça do pai da Ju (bai zhu) + que toma um tchai (chai hu) + e a mãe do Dan (mu dan pi) + disse (zhi zi) + que o gigante saliel (zhi gan cao) + sempre fala (sheng jiang)
Liang Di Tang (2 2)2 peixes goopies (di gu pi) + e o Xande (sheng di) + mais o mentor (mai men dong) + do joão sem perna (xuan shen) + dizem bybye (bai shao) + e tchau (e jiao) - or mo han lian)
Da Bu Yuan Tang (Tabu eu hein!)muita gente (ren shen) + acham remédios (shan yao) + e o gigante saliel (zhi gan cao) + e a Judi (shu di) + acham justo (shan zhu yu) + e vão dando um jeito (dang gui) + de fazer gol (gou qi zi) + no dudu john (du zhong)
Ai Fu Nuan Gong (ai, fudeu, não guento)Ai ai (ai ye) + o Julho (wu zhu yu) + e o Rô (rou gui) + e o Juan (huang qi) + comem chuchu (xu duan) + e querem fufu (xiang fu) + com os 4 (si wu tang (sheng di) + (dang gui) + (chuan xiong) + (bai shao))
memorize