Create
Learn
Share

Formulas - Stars

rename
chantalinha's version from 2018-02-24 18:50

Section

RELEASE EXTERIOR
Question Answer
*** Ma huang tangma huang, gui zhi, xing ren, gan cao
*** Gui zhi tanggui zhi, bai shao, sheng jiang, da zao, gan cao
** Xiao qing long tangma huang, gui zhi, bai shao, gan jiang, xi xin, wu wei zi, ban xia, gan cao
** Jiu wei qiang huo tangqiang huo, du huo, huang qin, sheng di, fang feng, bai zhi, xi xin, chuan xiong, gan cao
*** Yin qiao sanjin yin hua, lian qiao, jie geng, niu bang zi, lu gen, jing jie, bo he, dan zhu ye, dan dou chi, gan cao
*** Sang ju yinsang ye, ju hua, bo he, lian qiao, jie geng, xing ren, gan cao
*** Ma xing shi gan tangma huang, xing ren, shi gao, gan cao
* Bai Du Sanqiang huo, du huo, chai hu, bo he, sheng jiang, chuan xiong, zhi ke, qian hu, jie geng, ren shen, fu ling, gan cao
memorize

 

PURGING
Question Answer
*** Da Cheng Qi Tangda huang, mang xiao, zhi shi, hou po
* Wen Pi Tangfu zi, gan jiang, ren shen, gan cao
* Da Huang Fu Zi Tangda huang, fu zi, xi xin
*** Ma Zi Ren Wanhuo ma ren, da huang, xing ren, bai shao, zhi shi, hou po, honey
* Ji Chuan Jianrou cong rong, dang gui, niu xi, ze xie, sheng ma, zhi ke
memorize

 

HARMONIZE
Question Answer
*** Xiao Chai Hu Tangchai hu, huang qin, ban xia, ren shen, gan cao, sheng jiang, da zao
** Si Ni Sanchai hu, zhi shi, bai shao, gan cao
*** Xiao Yao Sanchai hu, dang gui, bai shao, bai zhu, fu ling, gan cao, wei jiang, bo he
** Tong Xie Yao Fangbai zhu, bai shao, chen pi, fang feng
memorize

 

CLEAR HEAT
Question Answer
*** Bai Hu Tangshi gao, zhi mu, gan cao, zhi mi
** Qing Ying Tangxi jiao/shui niu jiao, shend gi, xuan shen, mai men dong, jin yin hua, lian qiao, huang lian, zhu ye, dan shen
** Xi jiao Di huang Tangxi jiao/shui niu jiao, sheng di, chi shao, mu dan pi
*** Huang Lian Jie Du Tanghuang lian, huang qin, huang bo, zhi zi
*** Long Dan Xie Gan Tanglong dan cao, huang qin, zhi zi, mu tong, che qian zi, ze xie, chai hu, sheng di, dang gui, gan cao
*** Zuo Jin Wanhuang lian, wu zhu yu
** Yu Nu Jianshi gao, zhi mu, shu di, mai men dong, niu xi
** Dao Chi Sansheng di, mu tong, dan zhu ye, gan cao
* Shao Yao Tangshao yao, dang gui, da huang, gan cao, mu xiang, huang lian, huang qin, bing lang, rou gui
** Bai Tou Wen Tangbai tou wen, huang lian, huang bo, qin pi
*** Qing Wei Sanhuang lian, mu dan pi, sheng di, sheng ma, dang gui shen
*** Qing Hao Bie Jia Tangbie jia, qing hao, da huang, zhi mu, mu dan pi - for lingering external pathogen causing yin-xu (late stage of febrile diseaseā€¦)
* Liu Yi Sanhua shi, gan cao
* Qing Shu Yi Qi Tangxi yang shen, xi gua, lian geng, shi hu, mai men dong, dan zhu ye, zhi mu, huang lian, gan cao, jing mi
memorize

 

WARMING THE INTERIOR
Question Answer
** Li Zhong Wangan jiang, ren shen, bai zhu, zhi gan cao - For early stage of cold in MJ d/t SP-Yang-xu or SP-Qi-Xu w/ cold attack
** Xiao Jian Zhong Tangyi tang, gui zhi, shao yao, gan cao, sheng jiang, da zao - for cold in MJ w/ intense (Dr. Yin says mild) pain, for more chronic condition than Li Zhong Wan (as blood was already affected), d/t MJ-Yang-Xu
*** Si Ni Tangfu zi, gan jiang, zhi gan cao - for early stage of Yang collapse w/ change of consciousness and cold extremities
memorize

 

RELEASING INTERIOR-EXTERIOR
Question Answer
*** Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tangge gen, huang qin, huang lian, zhi gan cao - for toxic heat in interior w/ cold in exterior. The most common formula to treat damp-heat type of diarrhea
* Wu Ji Sanmahuang, baizhi, ganjiang, rougui, cangzhu, houpo, chenpi, zhibanxia, fuling, jiegeng, zhike, danggui, baishao, chuanxiong, gancao - for stagnation of cold, damp, qi, blood, phlegm!!!
memorize

 

TONIFY
Question Answer
*** Si Jun Zi Tangren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao - #1 formula to tonify SP-Qi
** Shen Ling Bai Zhu Sanren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, shan yao, bai bian dou, lian zi, yi yi ren, sha ren, jie geng - Basic formula to treat loose stool/diarrhea d/t SP-Qi-Xu
*** Bu Zhong Yi Qi Tanghuang qi, ren shen, bai zhi, zhi gan cao, chen pi, dang gui, sheng ma, chai hu - reinforce MJ, tonify Qi, uplift Yang, relieve prolapse
*** Sheng Mai Sanren shen, mai men dong, wu wei zi - for qi-xu and yin-xu of severe type
*** Liu Jun Zi Tangren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, chen pi, ban xia - for deficiency with dampness causing nausea/vomit
*** Si Wu Tangshu di, bai shao, dang gui, chuan xiong - #1 formula to nourish blood
** Dang Gui Bu Xue Tanghuang qi, dang gui - for both qi-xu and bl-xu with heat signs, fever sensation - 5:1 dosage
*** Gui Pi Tangren shen, huang qi, bai zhu, fu ling, gan cao, suan zao ren, long yan rou, dang gui, yuan zhi, mu xiang, sheng jiang, da zao - for SP-Qi-Xu with HT-bl-xu
* Zhi Gan Cao Tangzhi gan cao, ren shen, gui zhi, sheng di, mai men dong, e jiao, huo ma ren, sheng jiang, da zao - For irregular pulse
*** Ba Zhen Tangsi jun zi tang + si wu tang + sheng jiang, da zao - for Qi-Xu and Bl-Xu
*** Liu Wei Di Huang Wanshu di, shan zhu yu, shan yao, fu ling, mu dan pi, ze xie - Basic formula for KID-Yin. 3 tonifying, 3 reducing.
** Yi Guan Jiansheng di, gou qi zi, sha shen, mai men dong, dang gui, chuan lian zi - for LIV-Yin-Xu and KID-Yin-Xu with dull hypochondriac pain
** Zuo Gui Wanshu di, shan yao, shan zhu yu, tu si zi, gou qi zi, lu jiao jiao, gui ban, chuan niu xi - for more severe KID-Yin-Xu and KID-essence-xu
* Da Bu Yin Wanshu di, gui ban, huang bai, zhi mu - for KID-yin-xu w/ empty-heat, stronger than Zhi Bo Di Huang Wan
*** Jin Gui Shen Qi Wanshen di, shan zhu yu, shan yao, fu zi, gui zhi, ze xie, fu ling, mu dan pi - basic formula for KID-Qi and Yang deficiency.
* You Gui Wanfuzi, rougui, lujiaojiao, shudi, shanzhuyu, shanyao, gouqizi, tusizi, duzhong, danggui - the strongest formula to tonify KID-Yang, a picture of real KID with everything inside: essence, qi, yin, yang, blood
memorize

 

TRANQUILIZING
Question Answer
** Zhu Sha An Shen Wanzhu sha, huang lian, dang gui, sheng di, zhi gan cao - sedates/drains HT-fire, calms spirit, nourishes Yin - for excess condition
** Suan Zao Ren Tangsuan zao ren, chuan xiong, fu ling, zhi mu, gan cao - nourish blood, soothe mind, clear HT-heat, relieve irritability, treats insomnia, palpitation. For excess of mental activity
** Gan Mai Da Zao Tanggan cao, xiao mai, da zao - nourish HT, soothe mind, regulate MJ, tonify SP-Qi, stop MJ-pain/spasm
* Tian Wang Bu Xin Danshengdi, tiandong, maidong, xuanshen, danshen, danggui, renshen, fuling, wuweizi, suanzaoren, baiziren, yuanzhi, zhusha, jiegeng - soothe mind, tonify HT, replenish yin/blood - for more severe condition of insomnia/irritability
memorize