Create
Learn
Share

Formulas - Short Version

rename
chantalinha's version from 2018-03-04 19:15

Section

Releasing Exterior

Question Answer
Ma huang tangMaGuiXingGan
San ao tangMaXingGan
Da qing long tangmahuangtang + ShigShengZao
Gui zhi tangGuiBai ShengGanZao
Xiao qing long tangMaGuiXinGan BaiJianggWuwXia
Jiu wei qiang huo tangCang FangHuoXinXiong BaizhQinShengGan
Yin qiao sanJinQiaoJingLu 2DanGengBangGan
Sang ju yinSangJuHeQiao GengXingGan
Ma xing shi gan tangMaXingShigGan
Bai Du San2huo ChaiHeGengKe JiangQianXiong sijunzitang-baizhu
memorize

Purging

Question Answer
Da Cheng Qi TangDaMangZhiHou
Xiao Cheng Qi TangDaZhiHou
Tiao Wei Cheng Qi TangDaMangGan
Wen Pi TangFuzRenGanJiangg
Da Huang Fu Zi TangDaFuzXin
Ma Zi Ren Wanxiaochengqitang + MazXingBai honey
Ji Chuan JianRouDangNiuXie ShmaKe
memorize

Harmonize

Question Answer
Xiao Chai Hu TangChaiQinXiaRen JiangGanZao
Hao Qin Qing Dan TangHaoQinRuKe erchentang-shenggan biyusan (huashi gancao qingdai)
Si Ni SanChaiBaiZhiGan
Xiao Yao SanChaiBaiZhuLing HeDangGanJiang
Tong Xie Yao FangChenBaiZhuFang or Chen2BaiFang
Ban Xia Xie Xin TangLianQinXiaJiangg RenGanZao
memorize

Clear Heat

Question Answer
Bai Hu TangShiMuGanMi
Zhu Ye Shi Gao Tangbaihutang-zhimu + RenDanXiaMai
Qing Ying TangJiaoJin2Lian DanshYe zengyetan
Xi jiao Di huang TangJiaoShengPiChi
Liang Ge SanQiaoQinZhiz HeDan DaMang GanMi
Huang Lian Jie Du Tang3huang zhishi
Pu Ji Xiao Du Yin
Qing Wen Bai Du Sanbaihutang xijiaodihuangtang huanglianjiedutang-huangbo QiaoGengDanXuan
Long Dan Xie Gan TangLongQinZhizChaiDang (5-liver) TongCheXie ShengGan
Zuo Jin WanLianWuzh
Yu Nu JianShiMu ShuNiuMai
Ting Li Da Zao Xie Fei TangTingZao
Dao Chi SanDanShengTongGan
Shao Yao Tang2gui 3huang BingMuxShaoGan
Bai Tou Wen TangTouQinpLianBo
Xie Bai SanSangDiMiGan
Qing Wei SanPiLian2ShengDang
Qing Hao Bie Jia TangHaoPiBieMu Sheng
Qin Jiao Bie Jia SanJiaoPiBieChai Dang
Qing Gu SanJiaoDiBieMu DiYinHuGan
Dang Gui Liu Huang TangDang 6huang
Liu Yi SanHuaGan
Qing Shu Yi Qi Tang2Xi 2Lian ShihMuMaiMi DanGan
Xin Jia Xiang Ru YinJinQiaoXiangHou 2bian
Qing Luo Yin2gua 2ye 2hua
memorize

Warming

Question Answer
Li Zhong WanJianggRenZhuGan or RenZhu2Gan
Xiao Jian Zhong TangYiGuiShao JiangGanZao
Da Jian Zhong TangYiHuaJianggRen
Wu Zhu Yu TangWuzhRenJiangZao
Si Ni TangFuzJianggGan or Fuz2Gan
Hui Yang Jiu Ji TangFuzJianggRouWuw liujunzitang
Dang Gui Si Ni TangDangGuiShaoXin ZaoGanTong
Huang Qi Gui Zhi Wu Wu TangHuangGuiShaoSheng Zao
memorize

Interior x Exterior

Question Answer
Da Chai Hu TangDaChaiQinBai ZhiXiaShengZao
Fang Feng Tong Sheng SanFengMaJieHe QiaoQinGengShig dachengqitang-houpo siwutang-shudi liuyitang (huashi/gancao)
Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tanggegen huangqin huanglian gancao
Wu Ji SanMaBaizhJianggRou CangHouGengKe erchentang (banxia chenpi fuling gancao), siwutang-shudi (danggui, baishao, chuanxiong)
memorize

Tonifying

Question Answer
Si Jun Zi TangRenZhuLingGan
Shen Ling Bai Zhu Sansijunzitang + 2ren + BianLianzGengShan
Bu Zhong Yi Qi TangRenHuangZhuGan ChaiShmaDangChen
Sheng Mai SanRenMaiWuw
Liu Jun Zi Tangsijunzitang + ChenXia
Xiang Sha Liu Jun Zi Tangliujunzitang + XiangSha
Si Wu TangShuBaiDangXiong
Dang Gui Bu Xue TangHuangDang
Gui Pi Tangsijunzitang dangguibuxuetang SuanYuanLongMux ShengZao
Zhi Gan Cao TangGanRenGui ShengMaEHuo JiangZao
Ba Zhen Tangsijunzitang siwutang
Shi Quan Da Bu Tangbazhentang + HuangRou
Ren Shen Yang Rong Tangshiquandabutang + YuanChenWuw
Liu Wei Di Huang WanShuShanShan XieLingPi
Yi Guan JianShengGouShaMai DangChuan
Zuo Gui WanShuShanShanTu GouLuBanNiu
Da Bu Yin WanShuMuBoBan
Jin Gui Shen Qi Wanliuweidihuangwan + FuzRou
Ji Sheng Shen Qi Wanliuweidihuangwan + FuzRou + NiuChe
You Gui WanShuShanShanTu GouLuDuDang FuzRou
memorize

Tranquilizing

Question Answer
Zhu Sha An Shen WanShaLianDangSheng Gan
Ci Zhu WanCiShaShen
Suan Zao Ren TangSuanXiongLingMu Gan
Gan Mai Da Zao TangGanXiaoZao
Tian Wang Bu Xin DanSha 2dong 3shen 2ren ShengGengLingDang WuwYuan (shengdi danggui fuling wuweizi yuanzhi zhusha jiegeng)
Bai Zi Yang Xin WanBaizGouMaiShu 2shen ChangGan
memorize

Patterns vs Formulas

Question Answer
EPI-coldMa Huang Tang
EPI-cold in weak constitutionSan Ao Tang
EPI-cold (severe) with interior LU-heatDa Qing Long Tang
Mild EPI-cold or Ying/Wei imbalance (easy to catch cold)Gui Zhi Tang
EPI-cold with profuse interior mucus/fluid retention/edemaXiao Qing Long Tang
EPI-wind-cold-dampness w/ internal accumulation of heatJiu Wei Qiang Huo Tang
EPI-heat - moderateYin Qiao San
EPI-heat - mild - with coughSang Ju Yin
EPI-cold (mild) with interior LU-heatMa Xing Shi Gan Tang
EPI-wind-cold-dampness with Qi-XuBai Du San
Constipation - excess yangming Fu - severeDa Cheng Qi Tang
Constipation - excess yangming Fu - no drynessXIao Cheng Qi Tang
Constipation - excess yangming Fu - no dryness no distentionTiao Wei Cheng Qi Tang
Constipation - cold d/t SP-Yang-XuWen Pi Tang
Constipation - excessive coldDa Huang Fu Zi Tang
Constipation - drynessMa Zi Ren Wan
Constipation - KID-XuJi Chuan Jian
ShaoYang DisharmonyXiao Chai Hu Tang
GB-damp-heat/inflammationHao Qin Qing Dan Tang
Cold limbs d/t LIV-Qi-StagSi Ni San
LIV-Qi-Stag/overacting on SPXiao Yao San
Painful diarrhea d/t dampness or LIV-overacting on SPTong Xie Yao Fang
ST-rebellious Qi w/ cold/heat mixBan Xia Xie Xin Tang
Excess Heat in YangMing channelBai Hu Tang
Lingering Heat in YangMing channel (after febrile disease)Zhu Ye Shi Gao Tang
Excess Heat in Ying levelQing Ying Tang
Excess Heat in Blood levelXi Jiao Di Huang Tang
Excess Heat in UJ and MJLiang Ge San
Excess Heat/Toxin in 3 jiaosHuang Lian Jie Du Tang
Da Tou WenPu Ji Xiao Du Yin
Excess Heat/Fire in Qi and Blood levelsQing Wen Bai Du San
LIV/GB-fire or LJ-damp-heatLong Dan Xie Gan Tang
ST-rebellious qi w/ heat signs/acid regurgitation/gastritisZuo Jin Wan
Gingivitis/toothache d/t ST-heat with KID-xuYu Nu Jian
LU-fluidTing Li Da Zao Xie Fei Tang
Lin-SD and HT-heatDao Chi San
Dysentery d/t damp-heatShao Yao Tang
Toxic-Dysentery with more blood than puBai Tou Weng Tang
Cough/wheezing d/t LU-heatXie Bai San
ST-heat/fireQing Wei San
Empty-Heat d/t Yin-Xu in late stage of febrile diseaseQing Hao Bie Jia Tang
Empty-Heat d/t Yin-Xu in Feng Lao / tuberculosisQin Jiao Bie Jia San
Empty-Heat d/t Yin-xu in chronic diseases or w/o any other known reasonQing Gu San
Internal HeatDang Gui Liu Huang Tang
Heat/Dampness in summer-heat causing UTI/dischargeLiu Yi San
Heat in summer-heat (copious sweating, irritability, thirst) with Qi-XuQing Shu Yi Qi Tang
Heat in summer-heat with external EPI-coldXin Jia Xiang Ru Yin
Light heat in summer-heat (heat in LU-qi-level)Qing Luo Yin
Light Cold d/t SP-Yang-Xu or SP-Qi-Xu with cold attackLi Zhong Wan
Cold in MJ d/t chronic SP-Yang-Xu with more painXiao Jian Zhong Tang
Cold in MJ with excruciating painDa Jian Zhong Tang
Cold in MJ with vomitingWu Zhu Yu Tang
Cold extremities and LOC d/t sudden Yang-collapseSi Ni Tang
Cold extremities d/t chronic signs of Yang-collapseHui Yang Jiu Ji Tang
Cold feet/hands d/t Yang/Blood-Xu and external EPI attackDang Gui Si Ni Tang
Numbness d/t blood-blockageHuang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang
Alternation of chills/fever and constipation (ShaoYang/YangMing disorder)Da Chai Hu Tang
Heat in both exterior and interiorFang Feng Tong Sheng San
Toxic heat in interior and Cold in exteriorGe Gen Huang Qin Huang Lian Tang
Cold in both exterior and interiorWu Ji San
SP-Qi-XuSi Jun Zi Tang
Diarrhea d/t SP-Qi-XuShen Ling Bai Zhu San
Prolapse d/t SP-Qi-XuBu Zhong Yi Qi Tang
HT/LU-Qi-Xu and Yin-Xu of severe typeSheng Mai San
Nausea/Vomit d/t SP-Qi-Xu with dampnessLiu Jun Zi Tang
Bl-XuSi Wu Tang
Fever/Heat d/t both Qi-Xu and Bl-XuDang Gui Bu Xue Tang
SP-Qi-Xu and HT-Bl-XuGui Pi Tang
Irregular pulse d/t Qi-XuZhi Gan Cao Tang
Qi-Xu and Bl-XuBa Zhen Tang
Qi/Bl-Xu and KID-Yang-XuShi Quan Da Bu Tang
Qi/Bl-Xu and KID-Yang-Xu - more severe typeRen Shen Yang Rong Tang
KID-Yin-Xu - balanced formulaLiu Wei Di Huang Wan
LIV/KID-Yin-Xu and dull hypochondriac painYi Guan Jian
KID-Yin-Xu and KID-essence-XuZuo Gui Wan
Empty-heat d/t KID-Yin-XuDa Bu Yin Wan
KID-Qi/Yang-XuJin Gui Shen Qi Wan
Water retention d/t KID-Yang-XuJi Sheng Shen Qi Wan
KID-Yang-Xu and KID-essence-XuYou Gui Wan
Insomnia/palpitation/irritability d/t HT-fireZhu Sha An Shen Wan
Impaired hearing/vision d/t HT-fireCi Zhu Wan
Insomnia/palpitation/irritability d/t HT-Bl-XuSuan Zao Ren Tang
Insomnia/palpitation/irritability w/ MJ-pain/spasmGan Mai Da Zao Tang
Severe insomnia/palpitation/irritability d/t HT-fireTian Wang Bu Xin Dan
Moderate insomnia/palpitation/irritability d/t HT-fireBai Zi Yang Xin Wan
memorize

Recent badges