Create
Learn
Share

Formulas - Midterm - Final

rename
chantalinha's version from 2018-04-14 00:12

Section

Pattern : Formula Name : Formula Composition

Question Answer Column 3
EPI-coldMa Huang TangMaGuiXingGan
EPI-cold in weak constitutionSan Ao TangMaXingGan
EPI-cold (severe) with interior LU-heatDa Qing Long Tangmahuangtang + ShigShengZao
Mild EPI-cold or Ying/Wei imbalance (easy to catch cold)Gui Zhi TangGuiBai ShengGanZao
EPI-cold with profuse interior mucus/fluid retention/edemaXiao Qing Long TangMaGuiXinGan BaiJianggWuwXia
EPI-wind-cold-dampnessJiu Wei Qiang Huo TangHuoCangFang BaizhXinXiong QinShengGan
EPI-heat - moderate - fever + sore throatYin Qiao SanYinQiaoJingHeLu 2DanGengBangGan
EPI-heat - mild - with coughSang Ju YinSangJuHeQiao LuGengXingGan
EPI-cold (mild) with interior LU-heatMa Xing Shi Gan TangMaXingShigGan
EPI-wind-cold-dampness with Qi-XuBai Du San2huo ChaiHeGengKe JiangQianXiong sijunzitang-baizhu
Constipation - excess yangming Fu - severeDa Cheng Qi TangDaMangZhiHou
Constipation - excess yangming Fu - no drynessXIao Cheng Qi TangDaZhiHou
Constipation - excess yangming Fu - no dryness no distentionTiao Wei Cheng Qi TangDaMangGan
Constipation - cold d/t SP-Yang-Xu or Chronic red-and-white dysenteryWen Pi TangDaFuzRenGanJiangg
Constipation - excessive coldDa Huang Fu Zi TangDaFuzXin
Constipation - drynessMa Zi Ren Wanxiaochengqitang + MazXingBai honey
Constipation - KID-XuJi Chuan JianRouDangNiuXie ShmaKe
ShaoYang Disharmony - alternating chills/fever, vomitXiao Chai Hu TangChaiQinXiaRen JiangGanZao
GB-damp-heat/inflammationHao Qin Qing Dan TangHaoQinRuKe erchentang-shenggan biyusan (huashi gancao qingdai)
Cold limbs d/t LIV-Qi-StagSi Ni SanChaiBaiZhiGan
LIV-Qi-Stag/overacting on SPXiao Yao SanChaiBaiZhuLing HeDangGanJiang
Painful diarrhea d/t dampness or LIV-overacting on SPTong Xie Yao FangChenBaiZhuFang or Chen2BaiFang
ST-rebellious Qi w/ cold/heat mixBan Xia Xie Xin TangLianQinXiaJiangg RenGanZao
Excess Heat in YangMing channelBai Hu TangShiMuGanMi
Lingering Heat in YangMing channel (after febrile disease)Zhu Ye Shi Gao Tangbaihutang-zhimu + RenDanXiaMai
Excess Heat in Ying levelQing Ying TangXiYinQiaoLian DanshYe zengyetan
Excess Heat in Blood levelXi Jiao Di Huang TangJiaoShengPiChi
Excess Heat in UJ and MJLiang Ge SanQiaoQinZhiz HeDan DaMang GanMi
Excess Heat/Toxin in 3 jiaosHuang Lian Jie Du Tang3huang zhizi
Da Tou WenPu Ji Xiao Du Yin
Excess Heat/Fire in Qi and Blood levelsQing Wen Bai Du Sanbaihutang xijiaodihuangtang huanglianjiedutang-huangbo QiaoGengDanXuan
LIV/GB-fire or LJ-damp-heatLong Dan Xie Gan TangLongQinZhizChaiDang (5-liver) TongCheXie ShengGan
ST-rebellious qi w/ heat signs/acid regurgitation/gastritisZuo Jin WanLianWuzh
Gingivitis/toothache d/t ST-heat with KID-xuYu Nu JianShiMu ShuNiuMai
LU-fluidTing Li Da Zao Xie Fei TangTingZao
Lin-SD and HT-heatDao Chi SanDanShengTongGan
Dysentery d/t damp-heatShao Yao Tang2gui 3huang BingMuxShaoGan
Toxic-Dysentery with more blood than pusBai Tou Weng TangTouQinpLianBo
Cough/wheezing d/t LU-heat w/ underlying yin-xuXie Bai SanSangDiMiGan
ST-heat/fireQing Wei SanPiLian2ShengDang
Empty-Heat d/t Yin-Xu in late stage of febrile diseaseQing Hao Bie Jia TangHaoPiBieMu Sheng
Empty-Heat d/t Yin-Xu in Feng Lao / tuberculosisQin Jiao Bie Jia SanJiaoPiBieChai Dang
Empty-Heat d/t Yin-xu in chronic diseases or w/o any other known reasonQing Gu SanJiaoDiBieMu HaoYinHuGan
Internal HeatDang Gui Liu Huang TangDang 6huang
Heat/Dampness in summer-heat causing UTI/dischargeLiu Yi SanHuaGan
Heat in summer-heat (copious sweating, irritability, thirst) with Qi-XuQing Shu Yi Qi Tang2Xi 2Lian ShihMuMaiMi DanGan
Heat in summer-heat with external EPI-coldXin Jia Xiang Ru YinJinQiaoXiangHou 2bian
Light heat in summer-heat (heat in LU-qi-level)Qing Luo YinJinBianDanHeye(lotus) 2gua
Light Cold d/t SP-Yang-Xu or SP-Qi-Xu with cold attackLi Zhong WanJianggRenZhuGan or RenZhu2Gan
Cold in MJ d/t chronic SP-Yang-Xu with more painXiao Jian Zhong TangYiGuiShao JiangGanZao
Cold in MJ with excruciating painDa Jian Zhong TangYiHuaJianggRen
Cold in MJ with vomitingWu Zhu Yu TangWuzhRenJiangZao
Cold extremities and LOC d/t sudden Yang-collapseSi Ni TangFuzJianggGan or Fuz2Gan
Cold extremities d/t chronic signs of Yang-collapseHui Yang Jiu Ji TangFuzJianggRouWuw liujunzitang
Cold feet/hands d/t Yang/Blood-Xu and external EPI attackDang Gui Si Ni TangDangGuiShaoXin ZaoGanTong
Numbness d/t blood-blockageHuang Qi Gui Zhi Wu Wu TangHuangGuiShaoSheng Zao
Alternation of chills/fever and constipation (ShaoYang/YangMing disorder)Da Chai Hu TangDaChaiQinBai ZhiXiaShengZao
Heat in both exterior and interiorFang Feng Tong Sheng SanFengMaJieHe QiaoQinGengShig dachengqitang-houpo siwutang-shudi liuyitang (huashi/gancao)
Toxic heat in interior and Cold in exterior or early stages of dysenteryGe Gen Huang Qin Huang Lian Tanggegen huangqin huanglian gancao
Cold in both exterior and interiorWu Ji SanMaBaizhJianggRou CangHouGengKe erchentang (banxia chenpi fuling gancao), siwutang-shudi (danggui, baishao, chuanxiong)
SP-Qi-XuSi Jun Zi TangRenZhuLingGan
Diarrhea d/t SP-Qi-XuShen Ling Bai Zhu Sansijunzitang + 2ren + BianLianzGengShan
Prolapse d/t SP-Qi-XuBu Zhong Yi Qi TangRenHuangZhuGan ChaiShmaDangChen
HT/LU-Qi-Xu and Yin-Xu of severe typeSheng Mai SanRenMaiWuw
Nausea/Vomit d/t SP-Qi-Xu with dampnessLiu Jun Zi Tangsijunzitang + ChenXia
Tonify SP, harmonize ST, regulate MJ-Qi, stop painXiang Sha Liu Jun Zi Tangliujunzitang + XiangSha
Bl-XuSi Wu TangShuBaiDangXiong
Fever/Heat d/t both Qi-Xu and Bl-XuDang Gui Bu Xue TangHuangDang
SP-Qi-Xu and HT-Bl-XuGui Pi Tangsijunzitang dangguibuxuetang SuanYuanLongMux ShengZao
Irregular pulse d/t Qi/Bl-XuZhi Gan Cao TangGanRenGui ShengMaiEHuo JiangZao
Qi-Xu and Bl-XuBa Zhen Tangsijunzitang siwutang
Qi/Bl-Xu and Yang-XuShi Quan Da Bu Tangbazhentang + HuangRou
Qi/Bl-Xu and Yang-Xu - more severe typeRen Shen Yang Rong Tangshiquandabutang + YuanChenWuw
KID-Yin-Xu - balanced formulaLiu Wei Di Huang WanShuShanShan XieLingPi
LIV/KID-Yin-Xu and dull hypochondriac painYi Guan JianShengGouShaMai DangChuan
KID-Yin-Xu and KID-essence-XuZuo Gui WanShuShanShanTu GouLuBanNiu
Empty-heat d/t KID-Yin-XuDa Bu Yin WanShuMuBoBan
KID-Qi/Yang-XuJin Gui Shen Qi Wanliuweidihuangwan + FuzRou
Water retention d/t KID-Yang-XuJi Sheng Shen Qi Wanliuweidihuangwan + FuzRou + NiuChe
KID-Yang-Xu and KID-essence-XuYou Gui WanShuShanShanTu GouLuDuDang FuzRou
Insomnia/palpitation/irritability d/t HT-fireZhu Sha An Shen WanShaLianDangSheng Gan
Impaired hearing/vision d/t HT-fireCi Zhu WanCiShaShen
Insomnia/palpitation/irritability d/t HT-Bl-XuSuan Zao Ren TangSuanXiongLingMu Gan
Insomnia/palpitation/irritability w/ MJ-pain/spasmGan Mai Da Zao TangGanXiaoZao
Severe insomnia/palpitation/irritability d/t HT-fireTian Wang Bu Xin DanSha 2dong 3shen 2ren ShengGengLingDang WuwYuan (shengdi danggui fuling wuweizi yuanzhi zhusha jiegeng)
Moderate insomnia/palpitation/irritability d/t HT-fireBai Zi Yang Xin WanBaizGouMaiShu 2shen ChangGan
memorize

 

Question Answer
Xiao qing long tangMaGuiXinGan JianggXiaBaiWuw
Jiu wei qiang huo tangCangHuoFang XinXiongBaiz QinShengGan
Wen Pi Tangfuzi ganjiang renshen gancao
Ji Chuan JianRouDangNiuXie ShmaKe
Zhu Ye Shi Gao TangBaihutang-zhimu + RenMaiDanXia (we need to tonify and nourish Yin!)
Qing Ying TangXiJinQiaoLian DanshYe ZengYeTang
Liang Ge SanQiaoQinZhiz HeDan DaMang GanMi (no jinyinhua)
Qing Wen Bai Du Sanbaihutang (shigao/zhimu/gancao/fengmi) xijiaodihuangtang (xijiao/shengdi/mudanpi/chishao)) huanglianjiedutang-huangbo (huangqin/huanglian/zhishi) + QiaoGengDanXuan (lianqiao/jiegeng/danzhuye/xuanshen)
Shao Yao Tang3huangs 2gui BingBaiMuxGan
Qing Wei SanPiLian2ShengDang
Qing Gu SanDiJiaoBieMu HaoYinHuGan
Qing Shu Yi Qi Tang2xi 2lian ShihMuMaiMi DanGan
Qing Luo Yin2gua 2ye 2hua
Xiao Jian Zhong TangYiGuiBai JiangGanZao
Hui Yang Jiu Ji TangFuzi rougui ganjiang wuweizi liujunzitang (renshen/baizhu/fuling/gancao/chenpi/banxia)
Da Chai Hu Tangxiaochaihutang-renshen/gancao (chaihu/huangqin/baishao/banxia/shengjiang/dazao) + dahuang/zhishi
Shen Ling Bai Zhu Sansijunzitang + 2ren + BianLianGengShan
Zhi Gan Cao TangGanRenGui ShengMaiEHuo JiangZao
Da Bu Yin WanShuMuBoBan
Suan Zao Ren TangSuanXiongLingMu Gan
Bai Zi Yang Xin WanShuMaiGouBaiz 2shen ChangGan
memorize