Create
Learn
Share

Formulas I

rename
chantalinha's version from 2018-01-21 01:16

Section

Question Answer Column 3 Column 4
Ma Huang TangMa Huang Dma huang, gui zhi, xing ren, zhi gan caorelease exterior (disp wind-cold)
Gui Zhi TangGui Zhi Dgui zhi, bai shao, sheng jiang, da zao, zhi gan caorelease exterior (disp wind-cold)
San Ao Tang"3 Unbinding D"ma huang, xing ren, gan caorelease exterior (disp wind-cold with weak constitution)
Da Qing Long Tang"Major Blue Dragon D"ma huang, xing ren, gui zhi, zhi gan cao, shi gao, sheng jiang, da zaorelease exterior (disp wind-cold + strongly clear int, heat)
Xiao Qing Long Tang"Minor Blue Dragon D"ma huang, gui zhi, gan jiang, xi xin, wu wei zi, bai shao, ban xia, zhi gan caorelease exterior (disp wind-cold + transf int mucus)
Jiu Wei Qiang Huo Tang"9 herbs w/ Qiang Huo D"qiang huo, fang feng, cang zhu, xi xin, chuan xiong, bai zhi, huang qin, sheng di, gan caorelease exterior (disp wind-cold + dispel damp + drain int. heat)
Yin Qiao San"Honeysuckle and Forsythia Powder"jin yin hua, lian qiao, jie geng, niu bang zi, bo he, dan dou chi, jing jie, dan zhu ye, lu gen, gan caorelease exterior (disp wind-heat + clear heat + detox)
Sang Ju Yin"Mulberry Leaf and Chrysantemum Drink"sang ye, ju hua, lian qiao, bo he, jie geng, xing ren, lu gen, gan caorelease exterior (disp wind-heat + stop cough)
Ma Xing Shi Gan Tang"Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum and Licoriced"ma huang, xing ren, shi gao, zhi gan caorelease exterior (disp wind-heat + stop asthma)
Ren Shen Bai Du Shen"Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences"qiang huo, du huo, chuan xiong, chai hu, jie geng, zhi ke, qian hu, ren shen, fu ling, gan cao, bo he, sheng jiangrelease exterior (disp wind-damp, tonify qi)
Xin Jia Xiang Ru Yin""xiang ru, bian dou hua, bai bian dou, hou po, jin yin hua, lian qiaorelease exterior
Da Cheng Qi Tang"Major Order the Qi D"da huang, mang xiao, zhi shi, hou popurgation (for constip)
Xiao Cheng Qi Tang"Minor Order the Qi D"da huang, zhi shi, hou popurgation (for constip w/o dryness)
Tiao Wei Cheng Qi Tang"Regulate the ST and Order the Qi D"da huang, zhi gan cao, mang xiaopurgation (constip + deficiency)
Wen Pi Tang"Warm the Spleen D"da huang, ren shen, gan cao, gan jiang, zhi fu zipurgation (constip w/ SP-Yang-Xu)
Da Huang Fu Zi Tang""bao fu zi, da huang, xi xinpurgation (constip w/ exterior cold)
Ma Zi Ren Wan"Hemp Seed Pill"huo ma ren, xing ren, shao yao, zhi shi, hou po, da huangpurgation (moisten/lubricate LI)
Ji Chuan Jian"Benefit the River (flow) D"cong rong, dang gui, niu xi, ze xie, zhi ke, sheng mapurgation (moisten/lubricate for KID-Xu w/ dry stool)
memorize

Recent badges