Create
Learn
Share

Formulas - Final - 1

rename
chantalinha's version from 2018-04-11 01:25

Section

ASTRINGING
Question Answer Column 3
Yu Ping Feng San HuangZhuFengconsolidate exterior and tonify weiqi, stops sweating, treats both symptoms but also root
Mu Li San LiHuangGenXiaonight sweating/spontaneous sweating, treats the symptoms
Si Shen Wan2WuBugKoudiarrhea d/t KID-Yang-xu and SP-Xu
Zhen Ren Yang Zang Tang2gui YingsuKouHezBai sijunzitang-fuling Muxfor chronic diarrhea/dysentery, severe type. Has opium poppy.
Jin Suo Gu Jing WanTongjili QianLianzLongLi"Golden Lock Consolidate Essence" - treat abnormal discharge of essence, more for symptoms of qi/yang-xu, but still can treat yin-xu (with mild side effects)
Sang Piao Xiao San2shen PiaoLongBanDang YuanChangfor bedwetting, frequent urination, early stage
memorize

 

REGULATE QI
Question Answer Column 3
Yue Ju WanCangXiongXiangZiShenqregulates 6 stagnations (qi, blood, fire, phlegm/damp, food) for constraint d/t LIV
Ban Xia Hou Po TangXiaHouLing JiangZisregulates qi-stag causing plum-pit Qi
Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi TangZhiXieGui HouGuaregulates Qi for mild angina pain
Hou Po Wen Zhong TangHouJiangg ChenLingCaoMux GanSP/ST-damp-cold
Tian Tai Wu Yao SanWuyMuxQingpChuan HuiLiang BadBingSI-hernia w/ pain/swelling d/t qi-stag and cold
Su Zi Jiang Qi Tang2zisu 2gui QianhXiaChenHou JiangGanupper excess (LU-phlegm) and lower deficiency (KID-Yang)
Ding Chuan TangMaZisuzXingBaig KuanSangbQinXia Ganwheezing/dyspnea d/t ext wind-cold + int phlegm-heat
Xuan Fu Dai Zhe TangXuanfDaizhXia RenJiangGanZaohiccups d/t ST-Qi-Xu and phlegm stagnation
Ju Pi Zhu Ru TangChenZhur RenJiangGanZaohiccups during morning sickness, d/t ST-Qi-Xu w/ ST-heat - Mild formula
Ding Xiang Shi Di TangDingShidRenJianghiccups d/t ST-Qi-Xu and ST-cold
memorize

 

REGULATE BLOOD
Question Answer Column 3
Tao He Cheng Qi TangTaoGui tiaoweichengqitangLJ-bl-stasis w/ heat
Xue Fu Zhu Yu TangTaoHongSiWuTang NiuGeng ChaiKeGanqi/bl-stasis in UJ, w/ pain in chest/hypochondrium
Fu Yuan Huo Xue TangTaoHongDaDang Chuanshanjia ChaiTianGantreat traumatic/external injuries w/ bl-stasis under hypochondrium
Bu Yang Huan Wu Tangtaohongsiwutang-shudi + HuangDilbl-stasis w/ qi-xu in post-stroke patients
Sheng Hua TangDangXiongTao PaojGanbl-stasis w/ cold in postpartum
Gui Zhi Fu Ling WanGuiLing TaoShaoPibl-stasis in womb during pregnancy. Gentle formula.
Shi Xiao SanWuPutreats bl-stasis, relieves pain, activates qi
Xiao Ji Yin ZiXiaojOuPu HuashTongDanzh ShengDangZhiz Ganfor Xue Lin d/t heat in Bladder
Huai Hua SanHuaiCeJingKefor chang feng d/t wind attacking intestines (blood in stools) and zang du d/t turbid damp-heat in intestines (leading to dysentery)
Ke Xue FangDaiZhiz GualFuhaiHezfor hemoptysis d/t LIV-fire invading LU
Huang Tu TangXintQinZhuFuz EShengGanfor bleeding d/t SP-Yang-xu w/ cold in MJ
Shi Hui San2ji 2ye(Heye/cebaiye) 2gen (baimaogen/qiancaogen) 2pi (mudanpi/zonglupi) ZhizDaemergency formula to stop bleeding - for bleeding d/t heat/fire in xue level (MJ/UJ)
memorize

 

WIND
Question Answer Column 3
Xiao Feng SanJingFangBangTui CangKuTong ShiMu ShengHumaDang Ganfor wind-heat and wind-damp attacking skin/muscle, causing rashes/eczema/itching/oozing
Chuan Xiong Cha Tiao SanXiongXinQiangBaizh HeJingFangGanfor headaches d/t wind attack
Cang Er Zi SanCangerHeXinyiBaizhtreats wind-heat attack causing nasal yellow discharge and frontal headache
Qian Zheng SanQuan 2bai (Baifuzi/baijiangcan)for wind-stroke affecting channels/collaterals of face: yangming (mouth/lips) + taiyang (inner canthus)
Xiao Huo Luo Dan2wu (caowu/chuanwu) TiannanMoRuDiltreats channels/collaterals numbness/weakness/obstruction/pain after wind-stroke d/t wind-cold-dampness
Ling Jiao Gou Teng Tanglingyangjiao, gouteng, sangye, juhua, baishao, shengdi, chuanbeimu, zhuru, fushen, gancaofor internal wind d/t LIV-heat
Zhen Gan Xi Feng TangNiuDaizhLongLi BanXuanTianhMai YinchChuanlBaiGanfor wind-type of stroke d/t LIV-Yang/wind with underlying LIV/KID-Yin-Xu
Tian Ma Gou Teng YinTianGouShijue ZhizQin BP(DuSangjNiuYimuYejFush)treats LIV-Yang-rising and LIV-wind affecting Shen/HT
Da Ding Feng ZhuJizihuang LiWuw BieBanEShengMaiBaiHuma Ganfor severe yin-xu w/ LIV-wind-rising
Di Huang Yin ZiShuShanShiMaiWu RongBaFuzRou LingChangYuantreats yin fei (mute paraplegia) with empty-Yang rising and phlegm
memorize

 

DRYNESS
Question Answer Column 3
Qing Zao Jiu Fei Tangsangye/xingren/shigao maimendong/ejiao/humaren pipaye renshen/gancaotreats warm-dryness attacking LU
Xing Su Sanzisuye/xingren/qianhu erchentang zhike/jiegeng dazaorepresentative formula to treat cough d/t cool-dryness affecting LU
Sang Xing Tangsangye/xingren/zhizi dandouchi chuanbeimu/shashen/lipitreats mild cases of warm-dryness invading LU
Mai Men Dong Tangmaimendong/banxia renshen/ganmi/dazao/gancaofor LU/ST-Yin-Xu
Bai He Gu Jin Tangzengyetang/baihe siwutang-chuanxiong beimu/jiegeng/gancaotreat LU/KID-Yin-xu causing empty-heat (cough) and bleeding
Yu Ye Tangshanyao/huangqi zhimu/tianhuafen/gegen jineijin/wuweizifor xiao ke d/t qi/yin-xu w/ dryness
Zeng Ye Tangxuanshen/maidong/shengditreats constipation d/t exhaustion of fluids
Yang Yin Qing Fei Tangbohe zengyetang baishao/gancao chuanbeimu mudanpinourish yin, clears LU-wind-heat/toxin invasion, originally for infectious diseases, manifests as diphteria
memorize

 

DAMPNESS
Question Answer Column 3
Ping Wei Sancangzhu, houpo/chenpi, gancaobasic formula for SP/ST-damp-accumulation
Huo Xiang Zheng Qi Sanhuoxiang/zisuye/baizhi, erchentang, houpo/dafupi/jiegeng, baizhu/gancaoVery good formula for food poisoning. For both internal and external dampness directly attacking SP/ST. For fever/chills. vomiting/diarrhea d/t mild exterior wind-cold and interior dampness.
Yin Chen Haoyinchen, zhizi, dahuangtreats damp-heat type of jaundice
Ba Zheng Sanmutong/huashi/cheqianzi/qumai/bianxu, zhizi/dahuang, zhigancaorepresentative formula for UTI - LJ-damp-heat
San Ren Tangxingren/baidouren/yiyiren, banxia/houpo, tongcao/huashi/danzhuyeearly-stage of damp-warmth w/ dampness in wei/qi levels
Gan Lu Xiao Du Danbohe/shegan shichangpu/beimu huangqin/lianqiao huoxiang/baidoukou mutong/huashi/yinchenhaofor damp-warmth SD affecting qi level, with more severe heat that transforms into toxin manifesting as step throat
Er Miao Sanhuangbai, cangzhurepresentative formula for lower half-body damp-heat. Also treats skin damp-heat
San Miao Sanermiaosan + chuanniuxiwhen damp-heat causes numbness/burning pain
Si Miao Sansanmiaosan + yiyirenwhen damp-heat affects internal organs (it promotes urination, helps clearing internal heat).
Wu Ling San3pees baizhu guizhifor water-accumulation in TaiYang Fu d/t BL-Qi-Hua disrupted
Fang Ji Huang Qi Tanghuangqi/baizhu/gancao/dazao fangji shengjiangbasic formula for wind-edema - superficial edema d/t qi-xu, wei-qi-xu and wind-damp/water invasion
Zhu Ling Tang3pees huashi ejiaoaccumulation of water and damp-heat in the interior, w/ dysuria, fever, thirst, cough, irritability, insomnia (yin-xu)
Wu Pi Yinsangbaipi, shengjiangpi, fulingpi, chenpi, dafupithe 5 Pi herbs to treat general body skin-edema by eliminating dampness
Zhen Wu Tang2 fu (fuzi/fuling), 2bai (baizhu/baishao), shengjiangthe main formula to treat water accumulation d/t KID-Yang-xu
Shi Pi Yinfuzi/paojiang baizhu/fuling/zhigancao mugua houpo/muxiang/dafupi/caoguoyin-type of mild edema d/t SP-Yang-xu w/ water/dampness accumulation
Bi Xie Fen Qing Yinbixie/shichangpu yizhiren/wuyaotreats cloudy painful urinary dribbling d/t LJ-cold from yang-xu
Ling Gui Zhu Gan Tangfuling, guizhi, baizhu, gancaotreats thin mucus in the epigastrium d/t SP-Yang-Xu
Du Huo Ji Sheng Tangduhuo/xixin/fangfeng/qinjiao rougui/niuxi sangjisheng/duzhong siwutang(shengdi) sijunzitang-baizhufor bi zheng in muscles d/t wind-cold-dampness and qi/bl-xu
Qiang Huo Sheng Shi Tangqianghuo/duhuo zhigancao gaoben/fangfeng/chuanxiong/manjingzifor bi zheng w/ wind-damp with heaviness/immobility and pain
memorize

 

PHLEGM
Question Answer Column 3
Er Chen Tangbanxia chenpi fuling gancao shengjiangbasic formula for damp-phlegm
Wen Dan Tangzhuru, zhishi, erchentangfor GB/ST-disharmony w/ phlegm-heat and HT manifestations
Qing Qi Hua Tan Wandannanxing/2ren (gualouren/xingren)/erchentang huangqin/zhishifor LU-phlegm-heat
Xiao Xian Xiong Tanggualouren, huanglian, jiangbanxiarepresentative formula for chest pain and discomfort d/t phlegm-heat stagnation in chest
Meng Shi Gun Tan Wanmengshi, dahuang, huangqin, chenxiangstrong formula for chronic phlegm/phlegm-heat/phlegm-fire - dian kuang
Bei Mu Gua Lou Sanbeimu/gualou, tianhuafen/jiegeng chenpi/fulingfor LU-dryness w/ phlegm accumulation (cough w/ sputum hard-to-expectorate)
Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tangfuling gancao wuweizi ganjiang xixinretention of cold-type yin (invisible phlegm) d/t yang-xu and yin excess, w/ water/dampness accumulation
San Zi Yang Qin Tang3zi (baijiezi/zisuzi/laifuzi)for phlegm-retention w/ qi-stag in elderly d/t overeating/consumption of cold/raw food
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tangerchentang baizhu/tianma/dazaodizziness/vertigo/heaviness/nausea d/t wind/phlegm
Ding Xian Wantianma/quanxie/baijiangcan erchentang/chuanbeimu/dannanxing shichangpu/yuanzhi danshen maidong hupo/fushen/zhushafor seizures / epilepsy d/t wind-rising and phlegm-heat
Zhi Sou Sanziwan/baibu/baiqian/gancao jiegeng/jingjie chenpifor persistent cough after exterior wind-cold
memorize

 

DIGESTION
Question Answer Column 3
Bao He Wanshanzha/shenqu/laifuzi erchentang lianqiaofor mild/moderate cases of food stagnation and indigestion w/ qi not damaged
Jian Pi Wansijunzitang/shanyao roudoukou shanzha/shenqu/maiya muxiang/chenpi/sharen huanglianstrengthen the SP to treat food stag, resolve dampness and stop diarrhea
Zhi Shi Dao Zhi Wandahuang/zhishi shenqu baizhu/fuling/zexie huangqin/huangliantreats food retention causing dysenteric diarrhea d/t damp-heat accumulation, better to dispel damp-heat
Mu Xiang Bing Lang Wanmuxiang/binglang/qingpi/chenpi/xiangfu/ezhu/zhike dahuang/qianniuzi huanglian/huangbaitreats food retention causing dysenteric diarrhea d/t damp-heat accumulation with severe accumulation/fullness/pain
Zhi Zhu Wanbaizhu zhishiSP/ST-Xu causing food retention and qi-stag
Zhi Shi Xiao Pi Wansijunzitang ganjiang zhishi/houpo huanglian/banxia maiyadeficiency (SP) and excess (qi-stag + heat/cold clumping) causing damp-accumulation and focal distention
Bie Jia Jian Wan1) bl-stasis + 2) LIV; 3) Phlegm; 4) To warm; 5) Qi/Blood; 6) Treat damp/water: mass/tumor in modern SP/LIV
memorize

Recent badges