Create
Learn
Share

Formulas - All

rename
chantalinha's version from 2018-03-02 22:05

Section

RELEASE EXTERIOR
Question Answer
*** Ma huang tangma huang, gui zhi, xing ren, gan cao - for severe type of wind-cold attack w/ no sweating, asthma/wheezing (ma huang dilates bronchioles, xing ren suppresses CNS),
San ao tangma huang, xing ren, gan cao - guizhi removed, to be used w/ weak constitution
Da qing long tangma huang, xing ren, gui zhi, gan cao, shi gao, sheng jiang, da zao - Strongly disperses the exterior while simultaneously clearing heat from interior
*** Gui zhi tanggui zhi, bai shao, sheng jiang, da zao, gan cao - for mild exterior wind-cold (w/ sweating/moistening of skin), disharmony b/w ying/wei (manifesting as 1) sweating; 2) easy to catch cold)
** Xiao qing long tangma huang, gui zhi, bai shao, gan jiang, xi xin, wu wei zi, ban xia, gan cao - for both exterior wind-cold and profuse interior thin mucus. EPI with phlegm/fluid retention
** Jiu wei qiang huo tangqiang huo, du huo, huang qin, sheng di, fang feng, bai zhi, xi xin, chuan xiong, gan cao - for exterior wind-cold-damp
*** Yin qiao sanjin yin hua, lian qiao, jie geng, niu bang zi, lu gen, jing jie, bo he, dan zhu ye, dan dou chi, gan cao - for wind-heat
*** Sang ju yinsang ye, ju hua, bo he, lian qiao, jie geng, xing ren, gan cao - for cough as major symtpom - mild wind-heat attack
*** Ma xing shi gan tangma huang, xing ren, shi gao, gan cao - for exterior wind/wind-cold attack w/ interior heat, or for asthma w/ interior heat.
* Bai Du Sanqiang huo, du huo, chai hu, bo he, sheng jiang, chuan xiong, zhi ke, qian hu, jie geng, ren shen, fu ling, gan cao - similar to Jiu Wei Qiang Huo Tang, treats wind-cold-damp, but also tonifies Qi. For EPI + Qi-Xu.
memorize

 

PURGING
Question Answer
*** Da Cheng Qi Tangda huang, mang xiao, zhi shi, hou po - excess YangMing Fu SD w/ constipation, abdominal fullness and pain, profuse sweating, irritability (4 bigs)
Xiao Cheng Qi Tangda huang, zhi shi, hou po - milder than Da Cheng Qi Tang, for 2nd stage of Da Cheng Qi Tang, focus more on moving Qi than on dryness
Tiao Wei Cheng Qi Tangda huang, gan cao, mang xiao - also milder than Da Cheng Qi Tang - for mild constipation with no abdominal fullness/irritability. Also used for patients with deficiency.
* Wen Pi Tangfu zi, gan jiang, ren shen, gan cao - for constipation d/t SP-Yang-Xu. =SiNiTang + Renshen
* Da Huang Fu Zi Tangda huang, fu zi, xi xin - for constipation d/t excessive internal cold
*** Ma Zi Ren Wanhuo ma ren, da huang, xing ren, bai shao, zhi shi, hou po, honey - for dryness causing constipation
* Ji Chuan Jianrou cong rong, dang gui, niu xi, ze xie, sheng ma, zhi ke - for seniors w/ KID-Xu causing constipation
memorize

 

HARMONIZE
Question Answer
*** Xiao Chai Hu Tangchai hu, huang qin, ban xia, ren shen, gan cao, sheng jiang, da zao - harmonize Shao Yang w/ alternating of chills + fever
Hao Qin Qing Dan Tangqing hao, huang qin, zhu ru, zhi ke, chen pi, ban xia, fu ling, bi yu san (hua shi, gan cao, qing dai) - for GB-damp-heat, GB inflammation
** Si Ni Sanchai hu, zhi shi, bai shao, gan cao - for cold limbs d/t LIV-Qi-Stag - shao yin SD w/ cold fingers/toes, or palpitations, or difficult urination, or diarrhea (??)
*** Xiao Yao Sanchai hu, dang gui, bai shao, bai zhu, fu ling, gan cao, wei jiang, bo he - for LIV-qi-stag, LIV overacting on SP (SP-Qi-Xu and bl-xu)
** Tong Xie Yao Fangbai zhu, bai shao, chen pi, fang feng - for painful diarrhea related to SP (either d/t LIV-overacting or just dampness accumulation)
Ban Xia Xie Xin Tanghuang qin, huang lian, ban xia, gan jiang, ren shen, da zao, gan cao - for ST-rebellious-Qi w/ cold/heat mix
memorize

 

CLEAR HEAT
Question Answer
*** Bai Hu Tangshi gao, zhi mu, gan cao, zhi mi - - for YangMing heat in channel (not Fu - no constipation) - fever, dry throat, thirsty, sweat
Zhu Ye Shi Gao Tangdan zhu ye, shi gao, ren shen, ban xia, mai men dong, gan cao, feng mi - for lingering YangMing channel heat, usually with Qi-Xu. Gentler than Bai Hu Tang
** Qing Ying Tangxi jiao/shui niu jiao, shend gi, xuan shen, mai men dong, jin yin hua, lian qiao, huang lian, zhu ye, dan shen - for heat in Ying level
** Xi jiao Di huang Tangxi jiao/shui niu jiao, sheng di, chi shao, mu dan pi - for heat in early Xue level
Liang Ge Sanlian qiao, huang qin, zhi zi, bo he, da huang, mang xiao, dan zhu ye, gan cao, feng mi - for heat in UJ and MJ
*** Huang Lian Jie Du Tanghuang lian, huang qin, huang bo, zhi zi - for all kinds of heat/toxic-heat disturbing the 3 jiaos
Pu Ji Xiao Du Yinhuang qin, huang lian, niu bang zi, lian qiao, bo he, jiang can, xuan shen, ma bo, ban lan gen, jie geng, chen pi, chai hu, sheng ma, gan cao - for Da Tou Wen syndrome (big head d/t wind-toxic-heat attack in head)
Qing Wen Bai Du San(bai hu tang) shi gao, zhi mu, gan cao, xi jiao di huang tang (shui niu jiao, sheng di, chi shao, mu dan pi), huang lian jie du tang (huang lian, huang qin, zhi zi), lian qiao, jie geng, xuan shen, zhu ye - for very severe condition, severe fire in the qi and xue level, acute infection warm diseases.
*** Long Dan Xie Gan Tanglong dan cao, huang qin, zhi zi, mu tong, che qian zi, ze xie, chai hu, sheng di, dang gui, gan cao - for LIV/GB-fire or LJ-damp-heat
*** Zuo Jin Wanhuang lian, wu zhu yu - (6:1) - for ST-disorders w/ acid regurgitations, ST-ulcers, gastritis w/ LIV-heat/fire
** Yu Nu Jianshi gao, zhi mu, shu di, mai men dong, niu xi - for KID-Xu and ST-heat manifesting as gingivitis, toothache
Ting Li Da Zao Xie Fei Tangting li zi, da zao - purges LU-fluid
** Dao Chi Sansheng di, mu tong, dan zhu ye, gan cao - for Lin SD and HT-heat with ulcers
* Shao Yao Tangshao yao, dang gui, da huang, gan cao, mu xiang, huang lian, huang qin, bing lang, rou gui - for dysentery
** Bai Tou Weng Tangbai tou weng, huang lian, huang bo, qin pi - for toxic-dysentery, more blood than damp-heat
Xie Bai Sansang bai pi, di gu pi, gan cao, feng mi - Clears LU-heat to stop cough/wheezing
*** Qing Wei Sanhuang lian, mu dan pi, sheng di, sheng ma, dang gui shen - for ST-heat/ST-fire
*** Qing Hao Bie Jia Tangbie jia, qing hao, sheng di, zhi mu, mu dan pi - for lingering external pathogen causing yin-xu (late stage of febrile diseaseā€¦)
Qin Jiao Bie Jia Sanchai hu, bie jia, di gu pi, qin jiao, dang gui, zhi mu - for Feng Lao/tuberculosis - for more severe condition, chronic low-grade fever.
Qing Gu Sanyin chai hu, zhi mu, hu huang lian, di gu pi, qing hao, qin jiao, bie jia, gan cao - for internal yin-xu, or for chronic diseases/consumptive diseases d/t external pathogen with no apparent reason (no history of disease!)
Dang Gui Liu Huang Tangdang gui, sheng di, shu di, huang qin huang lian, huang bai, huang qi - 3huangs, strong formula. For internal heat not related to lingering pathogen
* Liu Yi Sanhua shi, gan cao - 6:1 composition - clears summer-heat, resolve damp. Promotes urination to clear heat/drain dampness. This formula focus on dampness. Used in UTIs.
* Qing Shu Yi Qi Tangxi yang shen, xi gua, lian geng, shi hu, mai men dong, dan zhu ye, zhi mu, huang lian, gan cao, jing mi - For heat type of summer-heat (copious sweating, irritability, thirst) w/ a bit of Qi-Xu
Xin Jia Xiang Ru Yinxiang ru, bian dou hua, bian dou, hou po, jin yin hua, lian qiao - for internal summer-heat and external cold - clears heat and resolves damp. Extreme heat.
Qing Luo Yinjin yin hua, bian dou hua, xi gua, si gua lou, xian he ye (lotus), dan zhu ye - for beginning of summer-heat in qi-level damaging LU.
memorize

 

WARMING THE INTERIOR
Question Answer
Li Zhong Wangan jiang, ren shen, bai zhu, zhi gan cao - For early stage of cold in MJ d/t SP-Yang-xu or SP-Qi-Xu w/ cold attack
Xiao Jian Zhong Tangyi tang, gui zhi, shao yao, gan cao, sheng jiang, da zao - for cold in MJ w/ intense (Dr. Yin says mild) pain, for more chronic condition than Li Zhong Wan (as blood was already affected), d/t MJ-Yang-Xu
Da Jian Zhong Tanghua jiao, gan jiang, ren shen, yi tang - for excruciating pain d/t chronic yang-xu and excess cold
Wu Zhu Yu Tangwu zhu yu, sheng jiang, ren shen, da zao - for vomiting d/t MJ-Cold
Si Ni Tangfu zi, gan jiang, zhi gan cao - for early stage of Yang collapse w/ change of consciousness and cold extremities
Hui Yang Jiu Ji Tangzhi fu zi, gan jiang, rou gui, ren shen, bai zhu, fu ling, chen pi, gan cao, wu wei zi, ban xia - to restore yang and save life, weaker than Si Ni Tang
Dang Gui Si Ni Tangdang gui, shao yao, gui zhi, xi xin, zhi gan cao, da zao, mu tong - for cold feet/hands d/t yang-xu and blood-xu w/ external cold attack
Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tanghuang qi, shao yao, gui zhi, sheng jiang, da zao - for bl-blockage causing numbness
memorize

 

RELEASING INTERIOR-EXTERIOR
Question Answer
Da Chai Hu Tangchai hu, huang qin, zhi shi, da huang, bai shao, ban xia, sheng jiang, da zao - for shaoyang and yangming disorder (alternation of chills/fever with firm abdominal mass w/ constipation
Fang Feng Tong Sheng Sanfangfeng, mahuang, jingjie, bohe, jiudahuang, mangxiao, shigao, huangqin, lianqiao, jiegeng, zhizi, huashi, danggui, chuanxiong, baishao, baizhu, gancao - for excess in both exterior and interior (wind-heat + heat) - huge formula to lose weight
Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tangge gen, huang qin, huang lian, zhi gan cao - for toxic heat in interior w/ cold in exterior. The most common formula to treat damp-heat type of diarrhea
Wu Ji Sanmahuang, baizhi, ganjiang, rougui, cangzhu, houpo, chenpi, zhibanxia, fuling, jiegeng, zhike, danggui, baishao, chuanxiong, gancao - for stagnation of cold, damp, qi, blood, phlegm!!!
memorize

 

TONIFY
Question Answer
Si Jun Zi Tangren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao - #1 formula to tonify SP-Qi
Shen Ling Bai Zhu Sanren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, shan yao, bai bian dou, lian zi, yi yi ren, sha ren, jie geng - Basic formula to treat loose stool/diarrhea d/t SP-Qi-Xu
Bu Zhong Yi Qi Tanghuang qi, ren shen, bai zhu, zhi gan cao, chen pi, dang gui, sheng ma, chai hu - reinforce MJ, tonify Qi, uplift Yang, relieve prolapse
Sheng Mai Sanren shen, mai men dong, wu wei zi - for HT/LU-qi-xu and yin-xu of severe type
Liu Jun Zi Tangren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, chen pi, ban xia - for deficiency with dampness causing nausea/vomit
Xiang Sha Liu Jun Zi TangLiu Jun Zi Tang + Sha Ren + Mu Xiang/Xiang Fu - tonify SP, harmonize ST, regulate MJ-Qi, stop pain
Si Wu Tangshu di, bai shao, dang gui, chuan xiong - #1 formula to nourish blood
Dang Gui Bu Xue Tanghuang qi, dang gui - for both qi-xu and bl-xu with heat signs, fever sensation - 5:1 dosage
Gui Pi Tangren shen, huang qi, bai zhu, fu ling, gan cao, suan zao ren, long yan rou, dang gui, yuan zhi, mu xiang, sheng jiang, da zao - for SP-Qi-Xu with HT-bl-xu
Zhi Gan Cao Tangzhi gan cao, ren shen, gui zhi, sheng di, mai men dong, e jiao, huo ma ren, sheng jiang, da zao - For irregular pulse
Ba Zhen Tangsi jun zi tang + si wu tang + sheng jiang, da zao - for Qi-Xu and Bl-Xu
Shi Quan Da Bu Tangsi jun zi tang + si wu tang + rou gui, huang qi - For qi/bl-xu + KID-Yang-Xu
Ren Shen Yang Rong Tangsi jun zi tang, si wu tang, huang qi, rou gui, yuan zhi, chen pi, wu wei zi - for Qi/Bl-Xu, stronger than ShiQuanDaBuTang
Liu Wei Di Huang Wanshu di, shan zhu yu, shan yao, fu ling, mu dan pi, ze xie - Basic formula for KID-Yin. 3 tonifying, 3 reducing.
Yi Guan Jiansheng di, gou qi zi, sha shen, mai men dong, dang gui, chuan lian zi - for LIV-Yin-Xu and KID-Yin-Xu with dull hypochondriac pain
Zuo Gui Wanshu di, shan yao, shan zhu yu, tu si zi, gou qi zi, lu jiao jiao, gui ban, chuan niu xi - for more severe KID-Yin-Xu and KID-essence-xu
Da Bu Yin Wanshu di, gui ban, huang bai, zhi mu - for KID-yin-xu w/ empty-heat, stronger than Zhi Bo Di Huang Wan
Jin Gui Shen Qi Wanshen di, shan zhu yu, shan yao, fu zi, gui zhi, ze xie, fu ling, mu dan pi - basic formula for KID-Qi and Yang deficiency.
Ji Sheng Shen Qi Wanshu di huang, shan zhu yu, shan yao, ze xie, fu ling, mu dan pi, rou gui, fu zi, chuan niu xi, che qian zi - for KID-Yang-xu w/ water retention
You Gui Wanfuzi, rougui, lujiaojiao, shudi, shanzhuyu, shanyao, gouqizi, tusizi, duzhong, danggui - the strongest formula to tonify KID-Yang, a picture of real KID with everything inside: essence, qi, yin, yang, blood
memorize

 

TRANQUILIZING
Question Answer
Zhu Sha An Shen Wanzhu sha, huang lian, dang gui, sheng di, zhi gan cao - sedates/drains HT-fire, calms spirit, nourishes Yin - for excess condition
Ci Zhu Wanci shi, zhu sha, shen qu - heavily sedates, calms spirit - for impaired hearing/vision
Suan Zao Ren Tangsuan zao ren, chuan xiong, fu ling, zhi mu, gan cao - nourish blood, soothe mind, clear HT-heat, relieve irritability, treats insomnia, palpitation. For excess of mental activity
Gan Mai Da Zao Tanggan cao, xiao mai, da zao - nourish HT, soothe mind, regulate MJ, tonify SP-Qi, stop MJ-pain/spasm
Tian Wang Bu Xin Danshengdi, tiandong, maidong, xuanshen, danshen, danggui, renshen, fuling, wuweizi, suanzaoren, baiziren, yuanzhi, zhusha, jiegeng - soothe mind, tonify HT, replenish yin/blood - for more severe condition of insomnia/irritability
Bai Zi Yang Xin Wanbaiziren, gouqizi, maidong, danggui, shichangpu, fushen, xuanshen, shudi, gancao - nourish HT, soothe mind, replenish KID-Yin, weaker condition than Tian Wang Bu Xin Wan
memorize

Recent badges