Create
Learn
Share

Formulas - All

rename
chantalinha's version from 2018-02-09 18:42

Section

Question Answer
MA HUANG TANGma huang, gui zhi, xing ren, gan cao - for severe type of wind-cold attack w/ no sweating, asthma/wheezing (ma huang dilates bronchioles, xing ren suppresses CNS),
GUI ZHI TANGgui zhi, bai shao, sheng jiang, da zao, gan cao - for mild exterior wind-cold (w/ sweating/moistening of skin), disharmony b/w ying/wei (manifesting as 1) sweating; 2) easy to catch cold)
XIAO QING LONG TANGma huang, gui zhi, gan jiang, xi xin, wu wei zi, bai shao, ban xia, gan cao - for both exterior wind-cold and profuse interior thin mucus. EPI with phlegm/fluid retention
JIU WEI QIANG HUO TANGqiang huo, fang feng, cang zhu, xi xin, chuan xiong, bai zhi, huang qin, sheng di, gan cao - for exterior wind-cold-damp
YIN QIAO SANlian qiao, jin yin hua, jie geng, niu bang zi, bo he, lu gen, jing jie, dan dou chi, dan zhu ye, gan cao - for wind-heat
SANG JU YINsang ye, ju hua, lian qiao, bo he, jie geng, xing ren, lu gen, gan cao - for cough as major symptom - mild wind-heat attack
MA XING SHI GAN TANGma huang, xing ren, shi gao, gan cao - for exterior wind/wind-cold attack w/ interior heat, or for asthma w/ interior heat.
BAI DU SANqiang huo, du huo, chuan xiong, chai hu, jie geng, zhi ke, qian hu, fu ling, ren shen, gan cao, bo he, sheng jiang - similar to Jiu Wei Qiang Huo Tang, treats wind-cold-damp, but also tonifies Qi. For EPI + Qi-Xu.
DA CHENG QI TANGda huang, mang xiao, zhi shi, hou po - excess YangMing Fu SD w/ constipation, abdominal fullness and pain, profuse sweating, irritability (4 bigs)
TIAO WEI CHENG QI TANGda huang, gan cao, mang xiao - also milder than Da Cheng Qi Tang - for mild constipation with no abdominal fullness/irritability. Also used for patients with deficiency.
WEN PI TANGda huang, ren shen, gan cao, gan jiang, fu zi - for constipation d/t SP-Yang-Xu. Si Ni Tang = fu zi, gan jiang, gan cao
DA HUANG FU ZI TANGfu zi, da huang, xi xin - for constipation d/t excessive internal cold
MA ZI REN WANhuo ma ren, da huang, xing ren, shao yao, zhi shi, hou po, feng mi - for dryness causing constipation
JI CHUAN JIANrou cong rong, dang gui, niu xi, zhi ke, ze xie, sheng ma - for seniors w/ KID-Xu causing constipation
XIAO CHAI HU TANGchai hu, huang qin, ban xia, sheng jiang, da zao, ren shen, gan cao - harmonize Shao Yang w/ alternation of chills + fever
HAO QIN QING DAN TANGqing hao, huang qin, zhu ru, zhi ke, chen pi, ban xia, fu ling, bi yu san (hua shi, gan cao, qing dai) - for GB-damp-heat, GB inflammation
SI NI SANchai hu, bai shao, zhi shi, gan cao - for cold limbs d/t LIV-Qi-Stag - shao yin SD w/ cold fingers/toes, or palpitations, or difficult urination, or diarrhea (??)
XIAO YAO SANchai hu, bai shao, dang gui, bo he, bai zhu, fu ling, gan cao, wei jiang - for LIV-qi-stag, LIV overacting on SP (SP-Qi-Xu and bl-xu)
TONG XIE YAO FANGbai zhu, bai shao, chen pi, fang feng - for painful diarrhea related to SP (either d/t LIV-overacting or just dampness accumulation)
BAN XIA XIE XIN TANGhuang qin, huang lian, ban xia, gan jiang, ren shen, da zao, gan cao - for ST-rebellious-Qi
BAI HU TANGshi gao, zhi mu, gan cao, jing mi - for YangMing heat in channel (not Fu - no constipation) - fever, dry throat, thirsty, sweat
ZHU YE SHI GAO TANGdan zhu ye, shi gao, ren shen, ban xia, mai men dong, gan cao, feng mi - for lingering YangMing channel heat, usually with Qi-Xu. Gentler than Bai Hu Tang
QING YING GANGxi jiao, xuan shen, sheng di, mai men dong, jin yin hua, lian qiao, huang lian, zhu ye, dan shen - for heat in Ying level
XI JIAO DI HUANG TANGxi jiao, sheng di, chi shao, mu dan pi - for heat in early Xue level
LIANG GE SANlian qiao, huang qin, zhi zi, bo he, dan zhu ye, da huang, mang xiao, gan cao, feng mi - for heat in UJ and MJ
HUANG LIAN JIE DU TANGhuang lian, huang qin, huang bo, zhi zi - for all kinds of heat/toxic-heat
PU JI XIAO DU YINhuang qin, huang lian, niu bang zi, lian qiao, jiang can, chai hu, sheng ma, bo he, xuan shen, ma bo, ban lan gen, jie geng, gan cao, chen pi - for Da Tou Wen syndrome (big head d/t wind-toxic-heat attack in head)
QING WEN BAI DU SANshi gao, zhi mu, gan cao, shui niu jiao, sheng di, chi shao, mu dan pi, huang lian, huang qin, zhi zi, jie geng, xuan shen, lian qiao, dan zhu ye - combination of wei, qi, and xue levels formulas: bai hu tang (shi gao, zhi mu, gan cao, feng mi), xi jiao di huang (xi jiao, sheng di, chi shao, mu dan pi), huang lian jie du tang (huang lian, huang qin, huang bo, zhi zi) - for very severe condition, severe fire in the qi and xue level, acute infection warm diseases
LONG DAN XIE GAN TANGlong dan cao, huang qin, zhi zi, mu tong, che qian zi, ze xie, chai hu, sheng di, dang gui, gan cao - for LIV/GB-fire or LJ-damp-heat
ZUO JIN WANhuang lian, wu zhu yu (6:1) - for ST-disorders w/ acid regurgitations, ST-ulcers, gastritis w/ LIV-heat/fire
TING LI ZItling li zi, da zao - purges LU-fluid
DAO CHI SANsheng di, mu tong, dan zhu ye, gan cao - for Lin SD and HT-heat with ulcers
SHAO YAO TANGshao yao, dang gui, da huang, gan cao, mu xiang, bing lang, huang lian, huang qin, rou gui - for dysentery
BAI TOU WEN TANGbai tou wen, huang lian, huang bai, qin pi - for toxic-dysentery, more blood than damp-heat
XIE BAI SANsang bai pi, di gu pi, gan cao - Clears LU-heat to stop cough/wheezing
QING WEI SANhuang lian, mu dan pi, sheng di, sheng ma, dang gui - for ST-heat/ST-fire
QING HAO BIE JIA TANGbie jia, qing hao, da huang, zhi mu, mu dan pi - for lingering external pathogen causing yin-xu (late stage of febrile diseaseā€¦)
QIN JIAO BIE JIA SANchai hu, bie jia, di gu pi, qin jiao, dang gui, zhi mu - for Feng Lao/tuberculosis - for more severe condition, chronic low-grade fever.
QING GU SANyin chai hu, zhi mu, hu huang lian, di gu pi, qing hao, qin jiao, bie jia, gan cao - for internal yin-xu, or for chronic diseases/consumptive diseases d/t external pathogen with no apparent reason (no history of disease!)
DANG GUI LIU HUANG TANGdang gui, sheng di, shu di, huang qin huang lian, huang bai, huang qi - 3huangs, strong formula. For internal heat not related to lingering pathogen
LIU YI SANhua shi, gan cao - 6:1 composition - clears summer-heat, resolve damp. Promotes urination to clear heat/drain dampness. Equal part of heat and dampness. This formula focus on dampness.
QING SHU YI QI TANGxi yang shen, xi gua, lian geng, shi hu, mai men dong, dan zhu ye, zhi mu, huang lian, gan cao, jing mi - For heat type of summer-heat (copious sweating, irritability, thirst)
XIN JIA XIANG RU YINxiang ru, bian dou hua, bian dou, hou po, jin yin hua, lian qiao - for summer-heat and external cold - clears heat and resolves damp. Extreme heat.
memorize

Recent badges