Create
Learn
Share

Food and Drink

rename
nwestyn's version from 2015-11-27 16:32

Section 1

Question Answer
bái fànBoiled (Plain) Rice
chǎo fànFried Rice
mǐ fàn(Cooked) Rice
jī ròuChicken (Meat)
niú ròuBeef (Cow Meat)
yáng ròuMutton (Lamb Meat)
zhū ròuPork (Pig Meat)
dòu fǔTofu
kǎo yāRoast Duck
kǎoRoast
xiāPrawn
Fish
chǎo miànFried Noodles
bīng qí línIce Cream
memorize

Section 2

Question Answer
bō càiSpinach
dòu jiǎoBean (Asparagus)
mó guMushroom
qīng càiGreen Vegetables
biǎn dòuHyacinth Bean
shuǐ jiǎoBoiled Dumplings
jiǎo ziDumplings
yáng bái càiCabbage
xī lán huāBroccoli
hóng luó boRed Radish
hú luó boCarrot
qié ziEggplant
memorize

 

Question Answer
táoPeaches
pú táoGrapes
máng guǒMango
píng guǒApple
xī guāWatermelon
xiāng jiāoBanana
cǎo méiStrawberry
yīng táoCherry
shuǐ guǒFruit
memorize

Section 3

Question Answer
pí jiǔBeer
píng guǒ jiǔCider
(bái/ hóng) pú tao jiǔ(White/ Red) Wine
guǒ zhīFruit Juice
lùluAlmond Juice
jú zi zhīOrange Juice
yē zi zhīCoconut Juice
memorize

 

Question Answer
cháTea
bīng hóng cháIce Tea
hóng cháRed (Black) Tea
lǜ cháGreen Tea
huā cháJasmne (Flower) Tea
wū lóng cháBlack Dragon (Oolong) Tea
kā fēiCoffee
kě kǒu kě lèCoca Cola
Bǎi shì kě lèPepsi
niú nǎi(Cow's) Milk
shuǐWater
memorize

Section 4

Question Answer
To Drink
chī (fàn)To Eat (a meal)
xǐ huanTo Like
mǎiTo Buy/ Purchase
yàoTo Want
memorize

Section 5

Question Answer
hái yǒuAlso (Have)
diǎnA little bit
zhī(Measure word for Animals)
yī pánA (one) plate
duō shǎo qiánHow much?
yī zhāng (piào)One paper (ticket)
yī gòngAltogether
memorize

Section 6

Question Answer
càiDish
sù càiNon-Meat Dish(es)
shū càiVegetable Dish(es)
dānList
cài dānMenu
memorize

Section 7

Question Answer
[number] kuài [number][number] . [number] (currency)
yuánDollar
rén mín bìPeople's currency (Chinese Yuan)
jiǎo0.1 yuán
pián yiCheap
guìExpensive
zhǎo qiánTo give change
memorize