Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fizyoloji doku histolojisi ve fizyolojisi

rename
kakedida's version from 2019-04-23 21:24

Section 1

Question Answer
prusya mavisi nerede kullanılırkemik iliği depo demiri boyanmasında
kasların fasyalarındaki kollejen lifleri göstermek için kullanılan boya masson trikrom
karaciğede görülen kahverengi pigmentin, demir olduğuna karar vermek için pozitif reaksiyon vermesi gereken boyaprusya mavisi
DNA boyama yöntemifulgein
kollejen liflerini bağ dokuda en iyi ayırt eden boyamasson-trikrom
epitelde lümenden dokulara serbest madde geçisini etkileyen hücreler arası bağlantı tipi sıkı bağlantı
bant şeklinde hücreyi tamamen saran bağlantı tipizonula okludens
cilt dokusunda hücreyi mekanik strese karşı koruyan, hücre-hücre bağlantısı sağlayan ve intermediyer filamanları sitoplazmik plağa tutunan bağlantı desmozom
iki hücre arasındaki bağlantıyı sağlayan protein hemidesmozom
integrin içeren hücreler arası bağlantı molekülühemidesmozom
memorize

Section 2

Question Answer
komşu membranlar arasındaki iyon ve su geçişine izin veren yapı neksus
hücreler arası bağlantı bölgesinde konneksonların yer aldığı bağlantı tipineksus
kalbin uyarı oluşturan ve ileten hücreleriyle, kalp kası hücrelerinin zarları arasında en çok bulunan sıkı bağlantı neksus
oluklu bağlantıları(gap junction) oluşturan iç zar proteinkonneksin
hücre adezyon protein grupları immünoglobulin, kaderin, integrin, selektin
mesane iç yüzünü döşeyen epiteldeğişici epitel
idrar yolu iç yüzünü döşeyen epiteldeğişici epitel(renal kaliks, renal pevis, üreter, mesane ve erkek üretrasının başalngıç kısmı)
gözde, kornea epitelinin histolojik yapısı çok katlı yassı keratinleşme göstermeyen epitel
özofagustan kardiyaya geçişteki epitel değişimiçok katlı keratinleşmemiş yassı epitel tek katlı prizmatik sekratuvar epitele dönüşür
seviksin vajene bakan yüzünün epiteliçok katlı yassı
holokrin bezleryağ bezleri ve gonadlar
apokrin salgı bezlerikoltuk altı koku bezleri, meme bezleri, dış kulak yolu(serumen) bezleri
hücresinin tamamının dejenere olarak salgılandığı bez tipi holokrin
yağ bezi salgı tipiholokrin
salgı bezi etrafında bulunan ve mikroflaman ile kasılmayı sağlayanmyoepitelial hücre
deride, myoepitelyal hücreler neredeekrin ter bezleri
kalsiform hücrelerinin özelliğiglikoprotein türde salgı yapması
kromaffin hücreler böbrek üstü bezinin neresinde yerleşim gösterirmedulla
tüm bağ dokusu türlerinde bulunan ara maddenin sentezinde rol alan hücrefibroblast
memorize

Section 3

Question Answer
yara iyilleşmesinde yaranın kontraksiyonunu sağlayan hücremiyofibroblast
sitoplazmalarında bazofilik ve metakromatik granüller içeren, heparin, histaminden zengin bağ dokusu hücresimast hücresi
histamin ve heparin içermesi nedeni ile alerjik reaksiyonların başlamasından sorumlu olan bağ dokusu hücresi mast hücresi
sitoplazması metakromatik boyanan, granülleri heparin ve histamin içeren lökosit tipi bazofil
bağ dokusunun immün yanıttan sorumlu primer hücresi makrofaj(histiyosit)
plazma hücre aktivasyonu ile aşırı immunglobulin sentezi sonucu oluşan büyük homojen eozinofilik inklüzyon cisimciğirussel cisimciği
bağ dokusunda en fazla miktarda bulunan fibrillerkollajen fibriller
prolil hidroksilaz ve lizil hidroksilaz enzimleri hangi proteinlerin fonksiyonel yapılarının oluşmasında rol oynarkollajen
kollajen lif sentezi için gerekli olan prolin ve lizin aminoasitlerinin hidroksilasyonunda kofaktör olarak rol oynayan vitaminC vitamini
tip 2 kollajen nerede bulunurhiyalin kıkırdak(kıkırdak, vitröz cisim ve embriyonik dokular)
kollagen lifler hangi dokuda paralel olarak sıralanmıştırtendon
integral membran proteini olup hücrenin ekstrasellüler matriks bileşenlerine ve diğer hücrelere bağlanmasını sağlayanintegrin
memorize

Section 4

Question Answer
intervertebral disk ne tip kıkırdak içerirfibröz kıkırdak
fibröz kıkırdağın bulunduğu yapıintevertebral disk (meniskuslarda, simfizis pubiste, tendonların kemiğe yapışma yerlerinde)
hyalin kıkırdak bulunan yapılarhareketli eklemlerde, büyük solunum yollarında, kosta uçlarında, epifiz plaklarında
kemik yapımını geröekleştiren hücreosteoblast
kemiklerin enine gelişmesine en çok katkısı olan yapıperiosteum
uzun kemiklerin uzunlama büyümesinde hangisinin rolü en büyüktürepifiz diski
deride melanin depolandığı hücre keratinosit
epidermis hücrelerinden hangisi, deride antijen tanıtıcı hücre olarak görev yaparlangerhans hücreleri
deride langerhans hücrelerinin bulunduğu tabaka stratum spinozum
ağırlıklı olarak kalın deride gözlenen epidermis tabakasıstratum lucidium
keratohyalin granülleri derinin hangi katında görülürstr. granülosum
epidermis kökenli yapılarkıl kökleri, ter bezleri, tırnaklar, sebase bezler
corpuscula tactus (meissner cisimcikleri) derinin hangi tabakasında bulunurdermal papillae
basınç ve çekme gibi mekanik etkilere en dayanıklı deri tabakası stratum reticulare
dermis ve papiller tabakada bulunan hangi cisimcik hassas dokunmayı algılarmeissner
deride hassas dokunma duyusunu hangi özelleşmiş sinir dokusu alırmeissner
memorize

Section 5

Question Answer
EPİDERMİSİN TABAKALARI(İÇTEN DIŞA DOĞRU)stratum bazale, stratum spinozum, stratum granulosum, stratum lucidum, stratum corneum
STRATUM KORNEUMkeratin içeren tabaka
STRATUM GRANULOZUMkeratohiyalin granülleri, lipit içerikli lamellar granüller, D vitamin sentezi
STRATUM LUCİDUMel içi, ayak tabanı ve dudakta bulunur. Elaidin proteini (seffalık özelliği)
STRATUM BAZALEen alt tabaka (hemidesmozom içerir), mitozun en fazla görildüğü tabaka, mlanositleri görildüğü tabaka
STRATUM SPİNOZUMdesmozom içerir, langerhans hücrelerinin bulunduğu tabaka, mitoz görülür(bazale+spinozum=malpighi tabakası)
MEİSSNER CİSİMCİKLERİDiğer ismi Corpuskula Tactus, dermal papillalarrda bulunur, dokunma duyusunu algılar, iki nokta ayrımında (diskriminasyon) görevlidir
PACİNİ CİSİMCİKLERİhızlı adapte olan mekano reseptör, vibrasyonu algılar, kasta,kıllı ve kıllız deride bulunur
RUFFİNİ CİSİMCİKLERİ Derideki gerimeyi ve eklem rotasyonunu algılar
memorize