Create
Learn
Share

Finnish mid term Part 2 (donts)

rename
kojigabriel's version from 2018-03-15 21:19

moniko

Question Answer
otammeälkää ottako
puhummeälkää puhuko
nukummeälkää nukuko
unohdammeälkää unohtako
luemmeälkää lukeko
muistammeälkää muistako
itkemmeälkää itkekö
kysymmeälkää kysykö
ostammeälkää ostako
kutsummeälkää kutsuko
katsoammeälkää katsoko
annammeälkää antako
sanommeälkää sanoko
etsimmeälkää etsiko
autammeälkää auttako
soitammeälkää soittako
näemmeälkää nähkö
saammeälkää saako
juommeälkää juoko
soimmeälkää soiko
syömmeälkää syökö
myymmeälkää myykö
kuuntelemmeälkää kuunnelko
tulemmeälkää tulko
olemmeälkää olko
juttelemmeälkää jutelko
pesemmeälkää peskö
nousemmeälkää nousko
menemmeälkää menkö
juoksemmeälkää juosko
tuhlaammeälkää tuhlatko
tapaammeälkää tavatko
vastammeälkää vastako
palaammeälkää palatko
heräänälkää herätkö
avaammeälkää avatko
korjaammeälkää korjatko
pelaammeälkää pelatko
tilaammeälkää tilatko
tykkämmeälkää tykätkö
häiritsemmeälkää häiritkö
memorize

persoona

Question Answer
otanälä ota
puhunälä puhu
nukunälä nuku
unohdanälä unohda
luenälä lue
muistanälä muista
itkenälä itke
kysynälä kysy
ostanälä osta
kutsunälä kutsu
katsonälä katso
annanälä anna
sanonälä sano
etsinälä etsi
autanälä auta
soitanälä soita
näenälä näe
saanälä saa
juonälä juo
soinälä soi
syönälä syö
myynälä myy
kuuntelenälä kuuntele
tulenälä tule
olenälä ole
juttelenälä juttele
pesenälä pese
nousenälä nouse
menenälä mene
juoksenälä juokse
tuhlanälä tuhlaa
tapaanälä tapaa
vastaanälä vastaa
palaanälä palaa
heräänälä herää
avaanälä avaa
korjaanälä korjaa
pelaanälä pelaa
tilaanälä tilaa
tykkänälä tykkä
häiritsenälä häiritse
memorize