Create
Learn
Share

Filosofi

rename
henriolesen's version from 2015-05-22 04:07

Section

Question Answer
filosofikärlek till vishet, av grek
metafysikundersöker verklighetens grundläggande natur
ontologilära om vad verkligheten ytterst består av
nominalismläran att begreppen bara är namn vi ger åt en samling ting
konceptualismläran att begreppen finns i våra medvetanden
begreppsrealismläran att begreppen har en självständig existens
dualismuppfattningen att det finns två substanser
determinismatt händelser är orsaksbestämda och sker med ounviklighet om deras orsak föreligger
indeterminismatt skeenden inte är orsaksbestämda, att skeenden är slumpmässiga och att människan har fri vilja§
epistemologikunskapsteori
rationalismuppfattningen att kunskap grundar sig på förnuftet
empirismuppfattningen att kunskapen grundar sig på sinneserfarenhet
kausaliteten form av nödvändighet
kunskap a prioriAnalytisk (begreppslig)sanning
kunskap a posteorioriSyntetisk (faktuell) sanning
"tinget i sig"avser den process som det mänskliga sinnet använder alltmer för att förstå
deduktionen slutledning där slutsatsen härleds logiskt från permisserna
induktionen generell slutsats dras utgående från en samling enskilda fall
paradoxett resonemang som förefaller riktig men leder till en omöjlighet
korrespondensteorinatt säga att ett påstående är sant är att säga att det motsvarar fakta
koherensteorinsammanhangsteorins, saker hänger ihop
pragmatisk sanningsteorisanning är det som fungerar
etikmoral, frågor om rätt och fel
moralregler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter
värderingarVåra värderingar är de grundläggande uppfattningar vi har om vad som är önskvärt / icke önskvär
egenvärdesådant som är värdefullt i sig självt
instrumentell värdesådant som har värde för att uppnå något anat
kategoriska imperativetovillkorlig föreskrift
utilitarismetisk lära som betonar maximering av individens lycka
egoismatt främja sitt eget väl
etisk egoismuppfattningen att det är rätt att vara självisk
altruismatt vara beredd att offra sitt personliga väl för andras skull
stoicismatt man skall leva konsekvent
anarkismsamhällstänkande som förkastar statlig tvångsmakt
memorize

Recent badges