Create
Learn
Share

Fatin2

rename
syokbe2's version from 2018-01-01 18:56

Section

Question Answer
mide arterleria.gastrica sin./dex., a.brevisler, a.gastroepiploika sin./dex.
mide sempatik sinirlerçölyak plexus
mide parasempatik sinirlern.vagus
mide lenfatikleri 1.kompartmancardia çevresi, kurvatüler, pilor üstü ve altı
mide lenfatikleri 2.kompartmangastrica sin. çevresi, hepatica communis çevresi, dalak hilus ve damarları çevresi
mide lenfatikleri 3.kompartmanKC pedinkülü, pankreas arkası, mezenterica superior kökü, a.colica çevresi
mide lenfatikleri 4.kompartmanaorta çevresi
kanser oluşumunda önemli 4 faktöronkogen aktivasyonu, tümör supresör gen inaktivasyonu, DNA tamir yeteneğinde bozulma, apotozisin yapılamamsı
midede görülen en sık kanserkarsinom %90
mide kanseri lokalizasyonlar%30 antrum, %30 korpus, %30 fundus ve kardia, %10 diffüz
mide kanseri epidemiyolojierkek kadında eşittir, pik yaptığı yaş 60'tır. kan grubu A olanlarda sıktır.
mide kanseri etiyolojisiaz pişmiş ve yüksek nitratlı yiyecekler, vit. A/C eksikliği, helikobakter pylori, genetik, obezite
mide kanseri için predispozan faktörlerdisplazi, adenomatöz polip, pernisyöz anemi, parsiyel gsatrektomi, h.pylori, intestinal metaplazi, menetrier hastalığı
lauren sınıflaması ve ne için kullanılırintestinal-diffüz mide kanseri için kullanılır
bormann sınıflaması ve ne için kullanılırpolipoid-ülseratif-ülseroinfiltratif-infiltratif mide kanseri için kullanılır
krukenberg tümörü nediroverin metastatik mide kanseri yapması
blummer rafı nedir mide kanserinin retrouterin ya da rektovezikal bölgeye invazyonu, rektal tuşede ele gelebilir
intestinal tip mide kanseri özellikleridistal yerleşimlidir. daha iyi sınırlı ve yayılımı azdır.
diffüz tip mide kanseri özelliklerigeniş bir şeiklde büyür. kitle yerine duvarda kalınlaşma ile karakterize. daha sık proksimaldedir. prognozu daha kötüdür.
mide kanseri belirtileridolgunluk hissi, iştahsızlık,i disfaji, bulantı, kusma, kanama, karın ağrısı, perforasyon, obstruksiyon,
trousseau işareti nedirhipokalsemide tansiyon aletinin manşonu ile üst kol sıkılınca ebe eli oluşması, spazm
trousseau sendromu nedirgezici trombofilebit tablosu olup en başta abdominal tümörler, özellikle pankreas Ca, AML, Behçet hastalığına bağlı olarak oluşur. patogenezde koagülasyon sisteminde tümör hücrelerinin yol açtığı bozukluklar rol oynamaktadır.
sister mary joseph nodülü nedirmalign intraabdominal neoplazmların umblicusa metastazı sonucu oluşan nodüldür. mide, pankreas ve daha seyrek olarak kolon karsinomlarında, daha çok karın duvarında olmak üzere bir veya daha fazla sayıda deri metastazları görülebilir.
virchow nodülü nedirbatın tümörlerinde supraklaviküler bölgede lenfadenopati (metastaz) gelişmesi
akantozis nigrikans nedirkasık, koltuk altı, boyun ve/veya diğer deri kıvrımlarında ortaya çıkan, deride kalın­laşmış koyu renkte yamalar şeklinde görülen bir cilt hastalığıdır
mide kanserinde labarotuarmetastaz var ise CEA artabilir. Ca-125 ve bHCG yüksekliği hastalığın agresif seyrettiğini gösterir.
mide kanseri tanısı%66 hastada aklorhidri bulunur.endoskopi
mide kanserinde intraperiyoneal yayılımı en iyi ne ile ortaya koyarızdiagnostik laparoskopi
mide kanserinde post operatif komplikasyonlaranastomoz kaçağı, intraabdominal abse, yara enfeksiyonu, hemoraji, pankreas fistülü, duodenal güdük kaçağı
evre I mide kanserinde ted.cerrahi
evre II mide kanserinde ted.cerrahi
evre III mide kanserinde ted.cerrahi + KT+ RT
evre IV mide kanserinde ted.cerrahi + KT + RT
mide ca evre t4komşu yapılara invazyon
mide ca evre t3serozaya invazyon
mide ca evre t2bsubserozaya invazyon
mide ca evre t2amuskularis propriaya invazyon
mide ca evre t1lamina propria ya da submukoza invazyonu
mide ca evre n16'dan az rejyonel lenf nodu metastazı
mide ca evre n27-15 arası lenf nodu tutulumu
mide ca evre n315ten fazla lenf nodu tutulumu
mide stromal tümörlerinde ted.4 cm sınır ile rezeksiyon
gastrinoma nedirdiğer adı zollinger ellison sendromudur. pankreas ya da duodenumda gastrin salgılan tümör bulunmasıdır
low grade mide lenfomasında tedaviantibiyotik
high grade mide lenfomasında tedaviKT + RT
proksimal mide tümörü ted.total gastroektomi + distal özofajektomi
mide korpus tümörlerinde ted.total gastrektom,i
distal yerleşimli mide tümörlerinde ted.radikal distal subtotal gastrektomi
non-operatif mide kanserlerinde ted.palyetif amaçlıdır. obstruksiyonu düzeltmek için by-pass uygulanır.
anal kanal kaç cm4
rektum kaç cm16-20
anskop kaç cm8
rektoskop kaç cm25-30
anal werge nedirkıllı ve kılsız derinin birleştiği yer
anal marjin nedirlinea dentat ile anal werge arası 2 cm'lik kısım
linea dentat nedir rektumun kolumnar epiteli ile anal kanalı çok katlı yassı epiteli arasındaki çizgidir, anal kanalın üst üçte ikisini alt üçte birinden ayıran çizgidir
linea dentat üstü ne ile beslenir superior rektal arter
linea dentat altı ne ile beslenirmiddle ve inferior rektal arter
iç hemoroid nerden gelişirlinea dentat üstü
dış hemoroid nerden gelişirlinea dentat altı
anal kanalda parasempatik uyarı ne yapar(S2-4) kontraksiyon ve internal sfinkter basıncında azalma
anal kanalda sempatik uyarı ne yapar(L1-3) rektal duvarda inhibisyon, internal sfinker basıncında artma
internal sfinker neyin devamıdırrektum sirküler kası
eksternal sfinker neyin devamıdırlevatör ani
rektum depolama kapasitesi650-1200 mL
günlük ortalama gaita miktarı250-750 mL
anal basınç90 mmHg
rektum lümen basıncı5 mmHg
defekasyonun 4 komponenetifeçes rektum valvleri içine girer, distal rektum distansiyonu sonucu internal sfinkter gevşer, volanter olarak puborektal kas ve eksternal sfinker gevşer, intraabdominal basınç artar
anal muayene pozisyonlarılateral sims, supin, diz dirsek, litotomi
fournier gangreni nedirbir nekrozitan fasiit tipidir. anal bölgede olur. idiyopatik ya da cerrahi sonrası gelişebilir.
nekrotizan fasiit nedirfasya enfeksiyonudur. genelde etken grup a streptokoklardır.
internal hemoroid sınıflamasıgrade I --> defekasyonda pake çıkmaz ama kanama olur grade II --> pake dışarı çıkar ama spontan redükte olur grade III---> pake dışarı çıkar ve hasta elle redükte eder grade IV--> hemoroid pakesi redükte olmaz
hemoroid prognozu neye göre yapılırgrade
hemoroid tanısı nasıl konulurinspeksiyon ve palpasyon, rektal tuşe
internal hemoroidlerin pozisyolarıjinekolojik pozisyonda 3-7-11, diz dirsekte 1-5-8
hemoroid tedavisimedikal, yaşam kültürü, girşimsel (operatif, non-operatif)
hemoroidde yaşam kültürüıkınmaktan kaçınmak, sıcak su banyosu, lifli yiyecekler
non-operatif invaziv hemoroid tedavisilastik bant ligasyonu, skleroterapi, kriyoterapi, lazer koagülasyon
hemoroidektomi tipleriferguson (kapalı) , milligan morgan (açık), yarı açık (parks), whitehead, dilatasyon (lord)
eksternal hemoroid tedavisiağrılı bütün hemoroidler eksize edilir, semptomları gerilemiş hemoroidlerde eksizyon zorunlu değildir.
anal fissür nediranal kanal distalinden linea dentat kadar olan çatlak. genellikle posterior hizasındadır
anal fissür triadıbekçi nodül, hipertrofik papil, mukozal fissür
anal fissür belirtilerişiddetli ağrı ve hematoşezya
anal fissür tanısıanamnez ve FM ile
anal fissür patogeneziyırtık --> ağrı --> internal anal sfinkter spazmı --> artmış anal kan basıncı --> iskemi --> kronikleşme
hemoroidde medikal tedavi amacıhastalığı geriletmek değil ilerlemesini önlemektir
anal fissür medikal tedavisinde amaçağrı, spazm, iskemi siklusunu kırmaktır
anal fissür cerrahisialt anal sfinkterin %90'ı kesilir (ya da %75)
anal fistül nediranal kanalda iki yüzey arası epitelle döşeli anormal birleşme
park sınıflaması ne için kullanılıranal fistül
park sınıflaması intersfinkterik %45 , transsfinkterik %40 , suprasfinkterik, ekstrasfinkterik
anal fistül tedavisiyüksek yerleşimli fistüllerde seton, alçak yerleşimli fistüllerde fistülektomi
pilonidal sinüs nedirintergluteal bölgede meydana gelen anal kanaldan ortalama 5 cm yukarıda olan bir ya da daha fazla ağzı olan içinden kıl gelebilen kese şeklinde oluşumdur
pilonidal sinus belirtilerikanama, enfeksiyon, koku, kronik akıntı, kaşıntı, ağrı
pilonidal sinüs tanısıFM
pilonidal sinüs tedavisikronik dönemde cerrahi, aku apseli dönemde drenaj
kriptitis nedirdentat çizgi proksimalinde yer alan anal kriptlerin enflamasyonudur
kriptitis tedavisioturma banyosu, laksatifler yanıt yok ise cerrahi
kriptitis tanısıanaskop
rektal prolapsus nedirrektum mukozasının tam kat dönerek anüsten dışarı çıkmasıdır.genelde bebeklerde görülür. yetişkinlerde tümör dışlanmalıdır
rektal prolapsus sınıflandırması1-sadece rektal mukoza prolapsusu, 2-rektumun 3 katmanında prolapsusu, 3-üst rektum kısmının alta intussusepsiyonu
rektal prolapsus tedavisiyeterli sedasyon ve anestezi sonrası redüksiyon beşarısız ise cerrahi
rektal prolapsus komplikasyonlarıinkarserasyon, strangülasyon, gangren
anal prirutis nedirkaşıntı, altta yatan neden araştırılmalı ve tedavi edilemlidir
anal wergede renk değişiminde ne düşünürsünmalign melanom
good sal yasasıdiz dirsek ya da jackknife pozisyonunda anüs ortasından geçen transvers çizginin üstü posteriordur altı anteriordur. posteriordakiler (yüksek yerleşimliler) saat 12 hizasına açılır. anteriordaki fistüller anal werge 3 cm'den yakın olanlar direkt anal kanala açılır, 3 cm'den uzak olanlar geri dönüp posterior 12 hizasına açılır.
anal inkontinans neden gelişireksternal sfinker bütünlüğü bozulması
houston kapakları nedirrektumda görülen 3 mukoza katlantısıdır biri sağda ikisi soldadır. anal wergeden 5(sol). 8(sağ). ve 11(sol). cm uzakta bulunurlar
morgagni plikaları nediranal kanaldaki plikalar
anal sfinkter fonksiyonel mi anatomik mianatomik
supin pozisyonu ne zaman kullanılırhareket edemeyen hasta
internal hemoroidlerin genel başvuru nedenikanama
eksternal hemoroidlerin genel başvuru nedeniağrı
anal fissürde çok ağrı olması nedenisinir reseptörleri submukozadadır
anal fissürün medikal tedavisiyok
memorize