Create
Learn
Share

Fatin1

rename
syokbe2's version from 2018-01-01 15:50

Section

Question Answer
özafagus uzunluk25 cm
ağızdan mideye uzunluk50 cm
servikal bölgede özafagus uzunluğu5 cm
torakal bölgede özafagus uzunluğu18 cm
abdominal bölgede özafagus uzunluğu2 cm
özafagus hangi vertebrala arasıC6-T11
özafagus histolojisidıştan içe; ince fibröz zar, müskülaris (long.-sirk), submukoza, çok katlı yassı epitel (distalde silindirk epitel)
özafagus arterleria.gastirica sin., aort dalları, inferior tiroid arter
özafagus venleriv.gastirica sin., v.cava superior
özafagus sinirin.vagus
ÜÖS istirahat basıncı20-60 mmHg
ÜÖS kasılma basıncı70-100 mmHg
primer peristaltik dalgayutma ile başlayan dalga
sekonder peristaltik dalgakalan gıdaların atılması için arcus aorta hizasından başlayan istemsiz dalga
özafagus yapısal olarak ne ile değerlendirilirendoskopi, baryumlu grafi
özafagus fonksiyonel olarak ne ile değerlendirilirmanometre
AÖS intaktlığı en iyi ne ile ölçülürpH monitörüzasyonu
AÖS basıncı nelerden etkilenirnöral, hormonal, myojenik, mekanik, çevresel faktörler
24 sa. pH monitörizasyonu kriterleri1 saatten fazla distal özafagusta pH<4 ise reflü var
primer motilite bozukluklarıakalazya, diffüz özafagus spazmı, nutcracker özafagus, hipertansif alt özafagus sfinkteri
sekonder motilite bozukluklarıMS, diyabetik nöropati, skleroderma
günlük tükürük sekresyonu miktarı1 L
akalazya etyolojisiinervasyon defekti, chagas
akalazya belirtileriparadoks disfaji, kilo kaybı, rejürjitasyon
akalazya komplikasyonlarıaspirasyon pnomonisi, özafagus karsinomu
akalazya tanısımanometri, baryumlu grafide kuş gagası görünümü
akalazya manometri kriterleriözafagus peristaltizmi yok, yutma ile AÖS gevşemez, AÖS basıncı normal ya da artmış, özafagus lümeninde artmış basınç
akalazya tedavisi amaç disfajiyi gidermektir. nitrogliserin, nitratlar balon dilatasyon, cerrahi(modifiye Heller özafagiocardiomyotomi)
primer motilite bozukluklarında en sık görülennutcracker özafagus
nutcracker özafagus belirtilerigöğüs ağrısı ve disfaji
nutcracker tanısımanometri
nutcracker manometri kriterleriyüksek amplitüdülü kontraksiyonlar, uzun süreli kontraksiyonlar, normal peristaltizim, yutma sırasında basınç > 400 mmHg
diffüz özafagiel spazm nedirgenelde yaşlı erkeklerde görülen nedeni bilinmeyen nöromüsküler motor bozukluktur. 2/3 alt bölümde düzensiz kontraksiyonlar vardır
diffüz özafagiel spazm belirtileri disfaji, kardiyak nedenli ağrıları taklit eden ağrı, kilo kaybı
diffüz özafagiel spazm tanısımanometri, pasaj grafisi
diffüz özafagiel spazm manometri kriterlerisimultene nonperistaltik dalgalar, spontan kontraksiyonlar, aralıklı normal peristaltizm, yüksek amplitüdülü kontraksiyonlar, AÖS'de yetersiz gevşeme
diffüz özafagiel spazm tedavisiözafagomyotemi, antispazmodikler, trankilizanlar
hipertansif alt özafagus sfinkerinde ne olurakalazyadan farklı olarak özafagus gövdesinde normal peristaltizm görülen AÖS basınç artıışı
hipertansif alt özafagus sfinkeri tanısımanometri
hipertansif alt özafagus sfinkeri bulgularıdisfaji
hipertansif alt özafagus sfinkeri manometri bulgularıAÖS basıncı > 45 mmHg, AÖS gevşemesi anormal, peristaltizm normal
hipertansif alt özafagus sfinkeri tedavisinitrogliserin, nitrat, balon dilatasyon
reflü özofajit nedirnormal gastrik içeriğin özafagus mukozası ile anormal uzun süreli teması sonrası oluşan inflamasyon
reflü ile 2/3 oranında birlikte görülen durumhiatal herni
AÖS basıncı12,5 mmHg
AÖs uzunluğu 3,5 cm
AÖS abdominal kısım uzunluğu2 cm
AÖS gevşeme süresi 5-30 sn
AÖS nedirözafagusun kapatılıp mide içeriğinin yukarı gitmesini önleyen fonksiyonel yapı
AÖS yetmezliği kriterleri6 mmHg az basınç, total uzunluğun 2 cmden küçük olması, intrabdominal kısmın 1 cmden küçük olması
AÖS gücünü belirleyen faktörlertotal uzunluk, abdominal uzunluk, istirahat basıncı
sağlıklı insanda 24 saatlik dönemde yutmaların ne kadarında reflü olur %5
reflü ne demek özafajit ne demekreflü herkeste olur normaldir 24 sa içinde %5 üstünde ise reflü özafajit gelişir
gebelikte reflü nedenleribatın içi basınç artışı, östrojen ve progesteron artışı
grade I gör normal ya da kızarmış mukoza
grade II görsüperfisiyal mukozal erozyonlar ve az miktarda ülserasyon
grade III görartmış ülserasyon,ödamatöz adacıklar ve daralmış lümen
grade IV görkısalmış özafagus, kolumnar hücreli özafagus
los angeles grade I gör5 mm yi geçmeyen ve 2 mukozal kıvrımın üzerini birleştirmeyen lezyon
los angeles grade II gör5 mm yi geçen ve 2 mukozal kıvrımın üzerini birleştirmeyen lezyon
los angeles grade III göriki mukozal kıvrımın üzerini birleştiren ama özafagus çevresinin %75'ten azını kapsayan lezyon
los angeles grade IV göriki mukozal kıvrımın üzerini birleştiren ve özafagus çevresinin %75'ten fazlasını kapsayan lezyon
gastroözafagiel reflü sınıflandırmalarıklasik, los angeles
gör komplikasyonlarıakut ödematöz darlık, kronik fibröz darlık, kronik ülser, barret özafajit
gör tanısını nasıl koyarsın 24 sa. pH monitörüzasyonu (altın standart), üst GIS endoskopisi, asit perfüzyon testi (bernstein), manometri
tipik gör belirtileriretrosternal ağrı, yanma, regürjitasyon (yiyeceklerin kusma olmadan ağza gelmesi), disfaji
gör tedavisiyaşam kültürü ve diyet, medikal, cerrahi
gör yaşam kültürüyatak başını yükseltmek, yatmadan önce yemek yememek, sıkı giyinmemek, ağır yük kaldırmamak, kilo verme, gaz yapıcı yiyeceklerden uzak durma, sigarayı bırakmak
gör medikal tedavisiantiasitler, H2 reseptör blokörleri, PPI
reflüde cerrahi endikasyonlarAÖS yetmezliğine dair manometrik kanıt var ise, maksimum medikal tedaviye yanıt alınamaması
reflü cerrahi yöntemlerlaparoskopik nissen fundoplikayonu (altın standart), collis, belsey mark 4.... vs
reflü cerrahisinde dikkat edilmesi gerekenleryeterli uzunlukta abdominal özafagus bırakmak, fundusu serbestleştirmek (gastrika brevesleri kesmek), hiatal defekti kapatmak, distal özafagusta gergin olmayan fundoplikayon yapmak
barret özafagus nedenidistal özafagus squamöz epitelin kolumnara dönüşmesi
barret kanser ilişkisipremalign bir lezyondur her yıl için %1 adenokanser riski vardır
barret özafagusu tanısıendoskopik biyopsi materyeilnde goblet hücresi ve intestinal metaplazi görmek
grade 1 barretdisplazi yok
grade 2 barretbelirsiz displazi var
grade 3 barretdüşük dereceli displazi var
grade 4 barretyüksek dereceli displazi var
barret yaklaşımgrade 1-2-3 takip edilir ve medikal tedavi 4'de cerrahi
barret medikal tedaviantireflü tedavi ile ilerlemesi durdurulur ama gerilemez
barret cerrahi tedaviendoskopik mukozal rezeksiyon veya özafajektomi
hiatal herni tipleritip1(sliding), tip2(paraözafagiel rolling), tip3(mikst), tip4
sliding herni özelliklerifrenoözofagial membran intakt ama gevşektir. özafagiogastrik bileşke mediastene kayar.
paraözofagial rolling herni özelliklerifrenoözafagiel mebranda defekt vardır. özofagogastrik bileşke normal yerindedir fundus mediastene kayar
tip3 hiatal herni özelliklerifrenoözafagial membrandahem defekt hem gevşeklik vardır
tip 4 hiatal herni özelliklerifrenoözafagial membrandahem defekt hem gevşeklik vardır, batın içi bazı organlar herni kesesi içerisindedir (kolon,dalak)
sliding ve tip2 hiatal herni arasındaki farkparaözofagial rolling tipte kardia preaortik fasya ve median arkuat ligamene posteriorda fiksedir
sliding herni belirtilerigenelde reflü vardır ve hasta göğüs alt kısımda kitle hisseder. gastrik volvulus gelişebilir.
rolling herni belirtileri reflü görülmez. hastada dispne ve aspirasyon pnomönisi görülebilir. hastada rotasyonel volvulus gelişir ise ülser, kanamalar ve perforasyon olabilir.
hiatal herni tanısıayakta batın grafi (kalp arkasında hava sıvı seviyesi görülmesi tip 2 için tipiktir), BT, özafagoskopi
sliding herni tedavisicerrahi (fundoplikasyon)
rolling herni tedavisicerrahi, kanama nekroz perforasyon durumlarında acil cerrahi
tip 2 hiatal hernide neden reflü görülmezAÖS etkilenmemiştir ve fonksiyoneldir
AÖSde cerrahi tedavi yapılır mıhayır çünkü fonksiyonel sfinkerdir
morgagni hernisi diğer isimleriparasternal ya da retrosternal herni
diafragma hernilerimergagni, borcdalec
morgagni hernisi özellikleristernokostal hiatustan gelişir. konjenital ya da akkiz olabilir. akkiz olanlar travma ile oluşur. tedavisi cerrahidir
borcdalec hernisi diğer adıposterolateral herni
borcdalec hernisi özelliklerikonjenitaldir
en sık görülen benign özafagus tümörü leiomyom
özafagus leiomyomu özelliklerigenelde tek ve kapsülsüzdür. 2-5 cm arasıdır. invazasyon yoktur. %50 olgu asemptomatiktir. semptom verirse disfaji ve ağrıdır.
benign özafagus tümörlerinde tanıbaryumlu grafi, özafagoskopi, USG, BT
benign özafagus tümörlerinde cerrahisemptom verirse veya 5 cm üstü ise cerrahi olarak çıkarılır. enükleasyon yöntemi kullanılır.
malign özafagus tümörleri etyolijisierkeklerde 10 kat fazladır. squamöz kanser 50 yaşında adeno kanser 60 yaşında pik yapar.
malign özafagus tümörleri risk faktörlerimediasten ışınlanması ve tütün
siklin D mutasyonu tümörsquamöz
özafagus tümörlerinde klinik belirtilerdisfaji ve kilo kaybı (hem kanser nedenli hemde beslenme bozulması) ayrıca; odinofaji, sternum arkası künt göğüs ağrısı, regürjitasyon, ses kısıklığı, öksürük
inopareble malign özafagus tm tümöründe ne yaparsınbalon dilatasyon ve stent takılır, palyatiftir.
özafagus tümörlerinde cerrahi sınır 10 cm
özafagus tümörlerinde yapılan cerrahilertranshiatal, transtorasik, torakoabdominal özafajektomi + mide tüpü ya da kolon ile rekonstrüksiyon
siewert sınıflandırmasıtip 1; kardiyoözofagial bileşke üstünde tip2; kardiyoözofagial bileşkede, tip3; kardiyoözofagial bileşke altında 5 cmlik alanda
mide lümen içi basıncı6 mmHg
midenin hacmi1,5 L
midenin uzunluğu30 cm
midenin ağırlığı150 gr
midenin günlük salgısı2 L
midenin proksimal kısmının görevidepolama ve sindirim
midenin distal kısmının görevikarıştırma ve boşaltma
parietal hücrelerden HCL salgılanan fazlarsefalik faz (vagal-nörojenik), gastrik faz (antral-gastrin), intestinal faz
H2 reseptörler blokörleri ne yaparhistamin reseptör blokasyonnu ile asit salgılanmasını inhibe eder
PPI'ler nasıl çalışırhidrojen potasyum atpaz pompasını durdururlar
antikolinerjik ilaçlar ne yaparasetilkolin reseptörünü bloke edip asit salınımını azaltırlar
parietal hücrenin salgısıHCL
peptik ülser nedirasidik mide içeriği ile karşılaşan duvarın submukozasının kronik yaralanması
peptik aktivite nediresas hücredeki pepsinojen HCL ile aktifleşir ve 2.5-3.5 pH aralığında optimal çalışır.
peptik ülsere direnç gösteren mekanizmalarmukozanın doğal direnci (özellikle fundus ve korpusta peptik ülser oluşmasını engeller), mukus (asiti nötralize eder), tükürük (ortamı alkalileştirir), prostoglandin
peptik ülseri arttıran mekanizmalar(sepsis, travma, şok, NSAID alımı, bol safra) --> histamin salınımı arttırır, histaminde parietal hücreden asit salgılatır
helicobacter enzimlerihidrojenaz, üreaz, oksijenaz, katalaz
peptik ülser epidemiyolojikan grubu 0 olanlar, 20-30 yaş aralığı, erkek cinsiyet
peptik ülserin en sık bulunduğu yerbulbus duodeni
peptik ülser etiyolojisih.pylori, NSAID, sigara, duygusal etkenler ve stres, hipervagotoni, asit hipersekresyonu
peptik ülser tipleriduodenal, mide, peptik özofajit, meckel divertikülü ülseri, zollinger eliison ülseri, cameron ülseri, stromal ülser
duodenal ülser bulgularıkusma, ağrı, bulantı
duodenal ülser ağrısıepigastriumda tipik visseral ağrıdır. lokalizasyon yapılamaz. ağrı özellikle yemekten 1-3 saat sonra kendini gösterir. gıda duodenumu terkedince ağrı geri gelir duodenum dolu iken nötralize olacağı için ağrı azalır.
duodenal ülser tanısıanamnez, endoskopi (gastroduodenoskopi)
duodenal ülser komplikasyonlarıpenetrasyon, kanama, perforasyon, tıkanıklık, pankreatit, biliyer tıkanma
mide ülseri tip Iküçük kurvatürde tek ve büyük lezyon
mide ülseri tip IIkombine tip (duodenal ülser ile birlikte)
mide ülseri tip IIIprepilorik konumlu
mide ülseri tip IV kardiya ve fundus konumlu
mide bölümlerikardia, fundus, pilor, antrum, corpus
mide mukozasını tutan ülsereroziv gastrit
mide muskulus propriasını tutan ülserakut ülser
mide subserozasını tutan ülserkronik ülser
mide ülseri klinik bulgularhematemez, melana, kusma
peptik ülserde kusma nedenipilor stenozu
çanak mide nedir ne gösteririki sias arasına çekilen çizginin altına inen midedir, pilor stenozu gösterir
tip 1 mide ülseri neden oluşursafra geri kaçar ve mukozayı hidrojene karşı geçirgen hale getirir
mide ülseri tanısıendoskopi
peptik ülser tedavisiyaşam kültürü, medikal, cerrahi, helikobakter eradikasyonu
peptik ülser medikal tedavisiPPI, H2 reseptör blokörleri, antiasitler, helikobakter için antibiyotik
peptik ülserde cerrahi endikasyonlarıperforasyon, kanama, stenoz, intraktibilite (tıbbi tedaviye yanıt vermeme)
tip 1 mide ülserinde cerrahibiyopsi alarak, vagatomi yada Wedge rezeksiyon
tip 2 mide ülserinde cerrahivagatomi + ülseri içine alan rezeksiyon
tip 3 mide ülserinde cerrahivagatomi + ülseri içine alan rezeksiyon
tip 4 mide ülserinde cerrahitotal gastrektomi
subtotal gastrektomide ne kadar mide alınır%70
total gastrektomide ne kadar mide alınır >%90
hemigastrektomide ne kadar mide alınır%35-50
vagotomi tipleritrunkal, selektif, high selektif (taylor)
bilroth 1'de ne yapılırmide distali alınır (antrum) + vagotomi yapılabilir
bilroth 2'de ne yapılırgastrojejunostomi (midenin distalinden) + distal mide (antrum) rezeksiyonu + duodenum bırakılır ki safra ve pankreas aksın
roux en y 'de ne yapılırmide proksimalden kesilip jejenuma anastomoz yapılır (fundus hizasından) + mide bırakılır ve kesilen jejenumun boşta kalan kısmı jejenuma yine anastomoz edilir
menetrier hastalığı nedirproksimal midenin gastrik katlantılarının hipertrofisi ile karakterize inflamatuar polipler görülen hastalık
memorize