Create
Learn
Share

Farma total

rename
nilosk's version from 2017-06-06 22:42

Section

Question Answer
Sadece mikobakterilere etkili dar spektrumlu kemoterapötikİzoniazid
Sadece maya mantarlarına etkili dar spektrumlu kemoterapötikNistatin
Geniş spektrumlu kemoterapötiklerTetrasiklinler, Kloramfenikol, İmipenem
Geniş spektrumlu kemoterapötiklerTetrasiklinler, Kloramfenikol, İmipenem.
En güçlü ve en etkili, KBY’de etkiliKalsitriol
Karaciğer hastalıklarında kullanılanKalsifediol
En etkili immünosüpresif ilaçSiklosporin
İmmünsüpresif antiproliferatif ilaçlar arasında en sık kullanılanAzatioprin
İmmünsüpresif antimetabolitlerden en sık kullanılanMetotreksat
İmmünsüpresif sitotoksik ilaçların en güçlüsüSiklofosfamid
En sık kullanılan alkilleyici antineoplastik ilaçSiklofosfamid
H2 selektif histamin analoğu ilaçBetazol
Na-K iyon kanalını etkileyen reseptör5-HT3
5-HT2 Tam antagonisti olan, alfa-1-adrenoreseptör blokajı yapan ve Hipertansiyonda kullanılan ilaçKetanserin
Büyük kan kaybı riski olan durumlarda kan transfüzyonu gereksinimini azaltmak için kullanılan otokoidAprotinin(Trasylol)
Venleri etkilemeyen en güçlü vazokonstriktör maddeÜrotensin II
Trombüs oluşmasını engelleyen en önemli endojen maddePGI2
En güçlü proinflamatuvar ve hiperaljezik etkiliPGE2
En güçlü kemotaktik maddeLTB4
En güçlü bronkokonstriktör maddeTxA2
Ductus arteriosusun kapanmasını önleyen ilaçAlprostadil (PGE1)
Etkisi en hızlı başlayan antasidSodyum bikarbonat
Sadece mide ülserini önleyen rutin tedavide kullanımı önerilmeyen ilaçMizoprostol
En hızlı ve en güçlü etkili antidiyareik ilaçlarOpiyatlar (Loperamid/Kodein/Difenoksilat)
En güçlü antiemetik etkili olanProklorperazin
En sık hareket bozukluğu yapan ilaçMetoklopramid
1. Kuşak sefalosporinlerden en sık kullanılanSefaleksin
1.Kuşak seflosporinlerden en uzun etkili olan ve plazma proteinlerine en fazla bağlananSefazolin
3. Kuşak sefalosporinlerde BOS’a fazla geçenlersefotaksim, seftriakson
3. Kuşak sefalosporinlerden Stafilokoklara daha etkin olanlarSefpodoksim proksetil ve Sefdinir
B.fargilise karşı en etkili beta laktam antibiyotikSefoksitin
Antipsödomonal etkisi en güçlü olan sefalosporinSeftazidim
Beta laktamazlara en dayanıklı sefalosporinSefepim
MRSA ve enterekoklara etkili olan kuşak5. Kuşak
En geniş spektrumlu Beta-Laktam antibiyotiklerİmipenem, meropenem
Lipofilitesi en düşük olan antibiyotiklerAminoglikozidler
En geniş spektrumlu aminoglikozidAmikasin
En güçlü neomusküler blokaj yapan aminoglikozidNeomisin
Bakteri ribozomunun 30S alt birimine bağlanan aminoglikozidstreptomisin
Anti-stafilokokal ilaçlardan olan ve Steroid yapılı tek antibiyotik olan ilaçFusidik Asid
Protein sentezini baskılayan antibiyotikler arasında en az selektif olanlarTetrasiklinler
En geniş spektrumlu antibiyotiklerTetrasiklinler
Tetrasiklinlere rezistans olan bazı bakterilerde kullanılan ilaçDoksisiklin / Minosiklin
Lipofilitesi en yüksek olan antibiyotiklerAmfenikoller
Yan etki olarak endokrin etkileri ve olan ve hepatit yapan antifungalKetokonazol
QT intervalinde uzama yapan antifungalFlukonazol
Herpes viruslara etkili en selektif ilaçAsiklovir
Hem CMV’e hemde Herpes virüslere etkili olan ilaçFoskarnet
Monosit ve makrofajlar içinde yavaş çoğalan mikobakterilere en etkili tüberkülisidPirazinamid
Tüberküloz tedavisinde 1. Sırada kullanılan ilaçPirazinamid
TBC tedavisinde kullanılan 2. önemli ilaçRifampisin
Pirazinamid türevi olan ve türkiyede kullanılan ilaçMorfazinamid (morinamid)
Taenia saginata ve Hymenolepis nana'ya karşı en tercih edilen iki ilaçNiklozamid ve Prazikuantel
Oncocerca volvulus'a karşı en tercih edilen ilaçİvermektin
Kancalı kurt ve Trichuris trichiura tedavisinde en çok tercih edilen ilaçMebendazol
Ascaris, Oxyuris, Ancylostoma duodenale ve Trichostrongylus’da en tercih edilen iki ilaçPirantel Pamoat ve Mebendazol
Helmintlerde spastik felç yapan ilaçPirantel pamoat
Yan etki olarak İrreversibl retinopati yapan antimalaryal ilaçKlorokin Fosfat
Yan etki olarak çinkonizm yapan ve Klorokin’e dirençli vakalarda kullanılan ilaçKinin
Karaciğer amibiyazisinin tanı ve tedavisinde kullanılan sıtma ilacıKlorokin Fosfat
AİDS hastalarında P.carinii infeks. Tedavisinde alternatif ilaçlarTrimetreksat ve Atovakuon
Kolinin sinir hücresine girişini inhibe eden maddeHemicholinium
Asetilkolin’in vezikül içine alımını engelleyen maddeVesamicol
Asetilkolin’in salgılanmasını engelleyen maddeBotulinum
Deneysel parkinson oluşturmak için kullanılan ilaçOksotremorin
En uzun etkili antikolinesterazDistigmin
Atropin zehirlenmesi tehşisinde kullanılan parasempatomimetik ilaçmetakolin
Organofosfat zehirlenmelerinde primer ölüm nedeni nedirSolunum felci
Antihipertansif etkili olan diüretiklerTiazid diüretikler
Yan etkileri tiazid tipi diüretiklerden fazla olan hipertansiyon tedavisinde kullanılan tiazid benzeri ilaçindapamid
Bilateral renovasküler hipertansiyonda kontrendike olan antihipertansif ilaçAnjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve Anjiotensin reseptör blokörleri
Klonidin zehirlenmesinde antidotNalokson
Opioid yoksunluğunda kullanılan ve hipotansiyon yapmayan ilaçLofeksidin (Klonidin benzeri ilaç)
Santral ve periferik etkili gebelik hipertansiyonunda kullanılan ilaçMetildopa
Kalpte bulunan Kalsiyum L kanal blokörleriVerapamil, Dihidropiridin
Yan etki olarak tromboemboli (torsade de pointes) yapan anti-aritmik ilaçkinidin
Akut ventriküler aritmilerin önlenmesi ve tedavisinde kullanılan dar spektrumlu ilanLidokain
Anti-aritmik ilaçlardan etkisi en kısa süren ve kardiyoselektif etkili olan ilaç Esmolol
İyodlu, geniş spektrumlu diğer anti-aritmiklere cevap vermeyen durumlarda kullanılan ilaçAmiodaron
‘Torsade de pointes’ tedavisinde kullanılan ilaçlarMagnezyum Sülfat ve Amiodaron
Akut Mİ sonrası görülen ileri derece bradikardi, kalp debisinin azalması durumunda kullanılan ilaçAtropin
FXa’nın selektif inhibitörüFondaparinuks
En güçlü ve pahalı antitrombositik ilaçlarGlikoprotein IIb/IIIa antagonistleri (Absiksimab)
En güçlü mukokinetik ilaçlarBromheksin klorür, Ambroksol
β2-mimetik etkibronkodilatasyon
Akut astım nöbet tedavisinde en tercih edilenlerBeta adrenomimetikler/agonistler
Akut astım nöbetinde tercih edilen ilaçlarSalbutamol, Terbutalin, Bambuterol, Fenoterol
Plazmada LDL ve Total kolesterol düzeyini düşüren ilaçlarHMG-CoA redüktaz inhibitörleri (statinler) (Atorvastatin, Lovastatin)
En çok kullanılan kardiyak glikozitDigoksin
Sigara bırakmada kullanılan selektif Nikotinik reseptör agonistiVareniklin
En kısa etkili nikotin gangliyon blokörüTrimetafan Kamsilat
En uzun etkili periferik vazodilatörTadalafil
Direkt etkili periferik vazodilatörPapaverin
EKG’DE QT intervalini uzatan fluorokinolonMoksifloksasin, Sparfloksasin, Grepafloksasin
SSS’e geçen parasempatolitiklerAtropin, Skopolamin
Atropin zehirlenmesinde antidotDiazepam
PSmimetik ve Antikolinesterazlarla zehirlenmede antidotatropin
Akut migren nöbetinde kullanılan ilaçErgot Alkaloidleri.
Bütün damar yataklarında vazodilatasyon yapan katekolaminİzoproterenol
β-adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçİzoproterenol
Akut myokard yetmezliği/ kalp cerrahisi sırasında ortaya çıkan kardiyojenik şokun ve ayrıca septik şokun tedavisinde kullanılan sempatomimetik ilaçDopamin
En uzun etkili alfa-mimetik aminKsilometazolin
Hem lokal ve hem de sistemik etkili dekonjestan ilaçlarEfedrin, Fenilefrin, Metoksamin.
En hızlı emilen oral antidiyabetik ilaçGlipizid
En uzun etkili ve diabetes insipidus tedavisindede kullanılan antidiyabetik sulfonilüre tipi ilaçKlorpropamid
En kısa etkili sulfonilüreTolbutamid
Tanı koyan hastalarda ilk tercih edilen biguanid grubu (insüline duyarlaştırıcı) olan ilaçMetformin
Kısa etkili insülin preperatlarıinsülin lispro, insülin aspart, insülin glusin
Uzun etkili insülin preperatlarıinsülin glarjin, insülin detemir
En güçlü ve en etkili D vitamin preperatıKalsitriol
Karaciğer rahatsızlığı veya malabsorbsiyon problemi olan birinde kullanılacak D vitaminiKalsifediol
Gebelerde kontrendike olan vitaminHidroksilli D vitamini
Bisfofonatlar anti-rezorptif etki yaparlar. Hem parenteral hem oral kullanılan bisfosfonatİbandronat
Çenede osteonekroz yapan ilaç grubuBisfosfonatlar
Sadece parenteral kullanılan kalsiyum bileşiğikalsiyum gluseptat
Hem parenteral hem oral kullanılan kalsiyum bileşikleriKalsiyum glukonat ve Kalsiyum glubionat
Paget hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlarbisfosfonat, kalsitonin
ACTH salgılanmasını en uzun baskılayanlarBetametazon ve Deksametazon
Plazma proteinlerine en az bağlanan GKDeksametazon
Sistemik uygulamada MK etkisi en düşük olan kortikosteroidlerDeksametazon ve Betametazon
Tüm kortikal hormonların salgısını azaltan ilaçAminoglutetimid
V2 selektif agonisti olan ve diabetes insipidus’un tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçDesmopressin
İzotonik dehidratasyon tedavisinde verilen sıvı%0.9’luk NaCl
Hipertonik dehidratasyon tedavisinde verilen sıvı%5’lik Dekstroz solüsyonu
Hipotonik dehidratasyon tedavisinde verilen sıvı%3’lük veya %5’lik NaCl solüsyonu
EKG bozuklukları hangi hastalıkların belirtisidirHiperkalemi ve Hipermagnezemi
Böbrek yetmezliğinde ne gelişirHipermagnezemi
Kuvvetli antigonadotropik, antiestrojenik, antiprogestojenik etkisi olan atipik androjenDanazol
Anti androjenik ilaçlarda Steroid yapıda olmayan T reseptör blokörüFlutamid ve Bikalutamid
Gravimetrik etki gücü en yüksek olan doğal estrojenEstradiol
En etkin oral estrojenEtinilestradiol
Kanamalarda estrojenlere tercih edilen ilaçDanazol
En güçlü pregestinLevonorjestrel
Komplikasyonsuz prematür doğum eyleminin inhibisyonunu yapan oksitosin reseptör antagonistiatosiban
En kuvvetli oksitosik etkiliErgometrin
Terapötik abortus/Doğumun indüksiyonunda kullanılan ilaçDinoproston
memorize

Recent badges