Create
Learn
Share

Farma son

rename
syokbe2's version from 2017-04-19 11:17

Section

Question Answer
en fazla kullanılan benzodiazepam
en güçlü antikonvülsan etkili benzodiazepam
en uzun etkili anksiyolitikklordiazepoksit
en kısa etkili askiyolitik benzooksazepam
antiepileptik olarak kullanılan benzodiazepam
B2(benzo) zehirlenmesinde tanı ve tedavide ilaç flumanezil
jetlag da kullanılan hipnosedatifmelatonin
antipirektik ve antiinflamatuar olmayan analjezik grubunarkotik analjezikler
güçlü antusif etkili en ucuz ve en güçlü narkotik analjezikmorfin
analjezik etkisi olmayan diyarede kullanlan opioid difenoksilat
obstetrikte kullanılan doğum ağrısını uterus kasılma kuvvetini düşürmeden geçiren ilaçmeperidin
morfin ve heroin keyfini azaltıp arama davranışını azaltan ilaç buprenofrin
morfin ve benzer ilaçlarının tüm etkisini antagonije eden ilaçnalokson
hipofize lokal verildiğinde analjezi yapan ilaçetil alkol
akut pankreatit yapan ilaçetil alkol
alkolizm de tedavi ilacıakamprozat
metanolün antidotufomepizol
gravmetrik etki gücü en fazla olan fenotiazin flufenazin
psikozda kullanılmayan güçlü antivertigo/antiemetik ilaç proklorperazin
en sık kullanılan butirofenonhaloperidol
sapıklıkta kullanılanbenperidol
kemik iliğinde depresyon yapan ölümcül agranülositoz yapankloazapin
okb ve fobide en sık tercih edilen tadklomipiramin
en selektif ve en güçlü sr baskılayan tadklomipriamin
migren profilaksisinde kull. tadamitriptilin
ne uptakeini en güçlü baskılayan tadprotriptilin
oral kullanımda en düşük biyoyararlanımlı taddoksepin
ser. reuptake karışmadan ne reuptakei selektif baskılayan tad maprotilin
sigara bırakmada kull. tadbupropion
eliminasyon yarı ömrü en uzun ssrifluoksetin
cyp1a2 en kuvvetli inhibitörüfluvoksamin
tad tan hızlı başlayan antideprasan etkili venlafaksin
selektif ne reuptake inhibitörüreboksetin
tad kadar etkili ssri kadar güvenli a.d.milnasipran
ssri ve klomipraminle etkileşen maoi ilaçmoklobemid
fluoksetinden sonra moklopbemide başlamak için beklenen süre5 hafta
akut antimanik ve a.d. etkili ilaçkarmazepin
hızlı etkili seratonin reuptakeni arttıran atipik a.d.tianeptin
adiktif riski en yüksek ilaçkoko
erişkinde ilk tercih edilen ve aritmide kullanılan antiepileptikfenitoin
absans tutarıklarında en tercih edilenetosüksimid
diüretik olan antiepileptikasetazolamid
bütün tutarık türlerde etkili olan ilaçlar sodyum valproat ve klonezepam
lityum dirençli bipolar ve diabetus insipidusta kullanılan antiepileptikkarbamazepin
myoklonik statusta kullanılan ilaçlarsodyum valproat/klonazepam/levetirasetam
analjezik etkisi olmayan ama analjezik ilaç müstahzarlarına katılan sss stimülanıkafein
fare zehristriknin
en fazla suistimal edilen sss stimülanıfenetilin
yüksek dozda seratojenik sinir ucunda kalıcıa nörotoksisite yapan fenfluramin
iştah kesiciler dietilpropion/mazindol
aşırı uyku eğilimi(narkolepsi) de kullanılan ilaçmodafinil
dikkat eksikliğinde kullanılan ilaçlarmetilfenidat/atomoksetin/imipramin/ssri
en uzun etkili benzodiazepam
inatçı hıçkırıkta ilaçbaklofen
ağır spasite ve inmede ilaçdantrolen
kc ve böbrek hastalıklarında güvenli kullanımı olan nöromusküler ilaçatraküryum bezilat
etkisi en hızlı başlayan ve depolarizasyonsuz blok yapan ilaçroküronyum bromür
etkisi en hızlı başlayan malign hipertermi yan etksi olan nöromusk. blokörsüksinilkolin klorür
malign hipertermide kullanılan ilaçdantrolen
tetanik fade(zayıflama) hangi grup ilaçlarda görülürdepolarizasyonsuz nöromusk. blokörler
yağ asit b oksidayson baskılayarak ketosasidoz yapan beyin glikojenini arttıran ve eksitabileteyi düşüren ilaçvalproik asit
en uzun etkili lokal analjezik ilaçlarbupivakain/etidokain
en fazla lipofilik lokal analjezik ilaç etidokain
amid yapılı olup en hızlı yıklan lokal anestezikprilokain
parkinson ilacılevodopa
levadopa tedavisinde flüktüasyon oluşunca verilen ilaçbromokriptin
selektif ve irreversible mao b enzim inhibitörüselejilin
selektif comt inhibitörüentakapon
antikolinerjik etkili a.d. grubutad
indüksiyon sırasında deliryum yapan ilaçhalotan
seksüel rüya ve iftira attıran ilaç(bu ne aq)azot peroksit
güldürme gazıazot peroksit
akut gut tedavi ilacıkolşisin
cox2 selektif inhibitörüselekoksib
kuvvetli analjezik etkili ama antipiretik ve antiinflamatuar etkisi olmayan ilaç metotrrimeprozin
en uzun etkili nsaii lerden olan gis yan etkisi en yüksek olanproksikam
kolon kanser profilaksisinde kullanılan kükürtlü grup içerensulindak
yenidoğanda ductus arteriosus kapatmada kullanılan ilaçindometasin
a.spondilit,osteoartrit,ra ilacıindometasin
en uzun etkili profen tipi ilaçnaproksen
en çok kull. profen tipi ilaçibuprofen
gebede aspirin yerine verilen analjezikparasetamol(asetaminofen)
analjezik etkili katarakt ve kolonda polip riskini düşüren en ucuz ve en etkili nsaii aspirin
en çok kullanılan ve en ucuz nsaiisalisilatlar
cox inhibisyonu yapmayan antiinflamatuar etkili nsaiisodyum salisilat
güneş yanığı önleyen ilaçfenilsalisilat
diş etinde hipertrofi yapan ilaçfenitoin
diüretik etkili antiepileptikasetazol amid
sjögren yapan a.d.milnasepran
morfin aktif metabolitimorfin 6 glukronat
psişik olmadan fiziksel bağımlılık yapan ilaçlarbenzodiazepam/nalorfan/morfin
meneire'de kullanılan psikozda kullanılmayan ilaçproklorperazin
dopamin reuptake transporterini inhibe eden ilaçlarkokain/amfetamin/mazindol
yoksunluk tedavisinde ilaçagmatin
methemglobinemi yapan ilaçlarlidokain/prilokain
kısa etkili benzomidazolam
anksiyolitik ve hipnotik etkili ilaçzopiklon
benzo türü ön ilaçmedazepam
antihistaminik aldehitlerdoksilamin/difenhidramin/metaprilen/prometazi
tardiff dizkinezi yapmayan butirofenonmelperon
gravmetrik etki gücü en yüksek olan nöroleptikflufenazin
çok yüksek dozda bilke katalepsi yapmayan nöroleptiksulpirid
prolaktin salgısını az arttıran nöroleptiklerklozapin/olonzapin/ketiapin/sertindol
cyp2d6 nın çok kuvvetli inhibitörü a.d.paroksetin
memorize