Create
Learn
Share

FARMA-FG2

rename
syokbe2's version from 2017-06-05 12:52

Section

Question Answer
diüretik kullanımında ilk tercihindapamid
acei kullanımı kontraendike olan durumbilateral renovasküler HT
en selektif dihidropiridin, ca. kanal blokörünizoldipin
kardiyoselektif b-blokörmetaprolol ve asebutolol
ilk doz senkopu etkili alfa1 selektif blokörüprozosin
klonidin zehirlenmesinde antidotnalokson
santral sempatolitikklonidin
gebelik HT'de kullanılan yalancı NTM, alfa2 agonistmetildopa
yapıca diüretiklere benzeyen sadece HT krizlerde kullanılan ilaçdiazoksid
kc'de yıkılan ve siyanür zehirlenmesi yapabilensodyum nitroprusiyat
ach'in vezikülde birikimini önlervesamicol
kolinin sinir hücresine alınımını irreversible bloklarhemicholinum
polimorfik nöreksin aracılığıyla veziküldeki ach'i boşaltıralfa latrotoxin
ach vezikülünün hareketini engellersnap-25, rab-3, syntoxin, synaptoprevin
m3 antagonistidarifenosin
m2 antagonistitriptamin
gis selektif kolin esteribetonekol
açık açı glokomda kolin esterikarbakol
kvs selektif kolin esterimetakolin
reversible inhibitör,karbamati antidot parasempatomimetik ???fizostigmin
en uzun etkili reversible inhibitör parasempatomimetikdistigmin
atropin zehirlenmesinde teşhis metakolin
atropin zehirlenmesinde tedavifizostigmin ve diazepam(sss bulgusu için)
doğumun ilk evresinde uterus alt segmentini gevşetirhyosin n-metilbromür
enürezis noktürna, nörojenik mesane tedavisi propantelin
tükrük salgısı inhibistonu atropinden fazla olanglikopirolat
çocuklarda gece işemesi, sıkışma inkontinansıimipromin, TAD
PSmimetik ve antikolinesterazlarla zehirlenmede antidotatropin
nonselektif alfa reseptör blokörlerinin prototipifenoksibenzamin
kronik ergot zehirlenmesinde antidotnitrogliserin ve sodyum nitroprusiyat
emilimi arttırmak için kullanılırdomperidon(şampanya amk bu) ve metaklopromid
KVS'de hem alfa hem beta adrenoreseptör bloğu yapan ve refleks taşikardiyi önleyenlobetolol
feokromasitoma tedavisinde kullanılan adrenerjik nöron blokörümetitirozin
tüm damarlarda vk yapan(koroner hariç)NA
tüm damarlarda vd yapanizoproterenol
kalpteki b1 reseptörleine selektif etkidobutamin
hem lokal hem sistemin dekonjestan efedrin, fenilefrin, metoksamin
alfa mimetik ilaç grubunda olan tipik amfetamin olmayanhidroksiamfetamin
anti aritmik ve antimalaryal kinidin
yüksek dozu çinkonizm yapankinidin
hasta sinus sendromu ve tromb. purpurada kontraendike antiaritmikkinidin
akut ventriüküler aritmide etkili ama atrium ve av düğüm kaynaklılarda etkisizlidokain
etki süresi en kısa olan kardiyoselektif ilaçesmolol
geniş spektrumlu ve iyotlu, yapıca tiroksine benzeyenamiodaran
en fazla fosfat bağlayan, nefrolitiyaziste kullanılan bazik aluminyum karbonat
etkisi en hızlı antiasid, by-kky-ht'de kontraendikesodyum bikarbonat
fosfatı bağlamayan aluminyum bileşiği antiasidaluminyum fosfat
antiasit yan tesirleriosteomalasi, süt alkali send., +al ensefalopati, +mg sss.depresyonu ve kas felci
feçesi ve dili siyah yapan nörotoksik, by ve gebelikte konraendikekarbidol bizmut bileşikleri
sadece mide ülseri önler, rutinde kullanılmazmizoprostol
aşırı gaz oluşturarak kolonu yırtabilirmannitol
hiperamonemiye bağlı ensefalopati tedavisnde kullanılanlaktulaz
p.a. ve rektal kullanılabilen abdominal kolik, atonik kolon yapabilenbisakodil
stimulan laksatiflerin uzun kullanımında myenterik pleksusta kalıcı hasar olmasıkatortik sendrom
en hızlı ve ne güçlü antidiyaretikleropiyatlar
psödomembranoz kolitte toksini bağlayankolestiramin
penisilin direnci modifikasyon-efluks-permabilite azalması-beta laktamaz üretimi
penisilinlere eklenerek endikasyon ve yan etkileri arttıran grupprokain
gis'ten en az emilen aside dayanıklı ve en güçlü penisilinpenisilin v
biyoyararlanımı en yüksek olan antistafilokokal penisilinflukoksasilin
pnomokok ve meningokok menenjitinde tedavide kullanılan mp döküntü yapabilenampisilin
psödomonosa en etkili penisilinpiperasilin, azlosilin
psodomonas etkili 3.kuşak sefalosporinsefoperazon, seftazidim, sefsulodin, sefpiramid
sefalosporin direnciafinite azalması, efluks, permablite azalması, c sınıfı beta laktamaz üretimi
en sık kullanılan 1. kuşak sefalosporinsefoleksin
plazma proteinlerine en fazla bağlanan en zun etkili 1. kuşak üyesi sefalosporinsefaozdin
b.fragilis'te en etkili beta laktamsefoksitin
sık diyare ve reversible safra çamuru yapanseftriakson
antipsödomonal etkisi en fazla olan sefalosporinseftazidim
4.kuşağın tek üyesi ve b-laktamazlara en dirençli sefalosporinsefepim
mrsa ve enterokok etkili psodomonasa etkisiz 5.kuşak seftardin fosamil
en sık flebit yapansefalotin
akut tübüler nekroz yapansefaloridin
nefrotoksin sefalosporinseftozidim
en geniş spektrumlu beta laktamimipanem
dehidropeptidaz 1'a dayanıklı olanmeropenem
imipaneme dirençli bazı psödomonaslarda kullanılan meropenem
cyp2c9 polimorfizimiglipizid, diklofenol, varfarin, talbutamid, fenitoin, nsaii
flavin monooksijenaz polimorfizmitrimetilamin(vücut sıvıları bozuk balık kokar)
efluks taşıyıcılarıabc proteinler, atp harcarlar, beyin ve testiste fazladır
abca1tangier
abca3YD'da sürfaktan eksikliği
abca4retinada değişim
favizm(primakin duyarlılığı)g6pd eksikliği ve hemolitik anemi
gefitinibleküçük hücreli olmayan ac
trastuzumabher2(+) meme kanseri
melanomada vemurafenib
antineoplastik ilaçların ortak yan etkisi miyelotoksisite
ac fibrozisi yapan antineoplastikbleomisin
nöropati yapan antineoplastikvinkristin
nefrotoksisite yapan antineoplastiksisplatin
beklentisel emezisi engelleyen antineoplastiklorazepam
en sık kullanılan alkilleyici sitotoksik, güçlü immunsupresifsiklofosfamid
inatçı öksürük ve pnömonitiste kullanılan ki'yi güçlü baskılayan ve hiperpigmentasyon yapanbusulfan
folik asit n-metil analogu antimetabolitmetotreksat
tümör lizis sendromu ve sitokin salıverilme sendromunda kullanılanrituksimab
kininojenden kallidin veya brodikinin olluşumunu sağlarkallikrein
kallikrein inhibitörü, çok kan kaybında transfüzyon ihtiyacını azaltıraprotinin
ETa(endotelin a) selektif pulmoner HT'de kullanılanambrisenton
venleri etkilemeyen ve en güçlü vazokonstroktörürotensin2
yenidoğanda persistan pulmoner HT'de kullanılangaz NO
trombüs oluşumunu engelleyen en önemli endojenpgI2
oksitoksik eikozanoidpgE ve pgF
corpus luteum gerilemesi yapan eikozanoidpgF2a
bronkodilatör eikozanoidpgE1 ve pgE2
bronkokonstüktör eikozanoidpgF2a
beyinde en fazla bulunan eikozanoidpgE2
açık açılı glakomda aköz hümörde artar pgE1
en güçlü proinflamatura ve hiperaljezik etkili pgpgE2
en güçlü kemotaktik maddeLTB4
güçlü vazodilatör ve hipotansif etkiPAF
propranol endikasyonlarısupraventriküler taşikardi, uzun qt sen., sempatoadrenal akt. bağlı aritmi, kah ve mi öyküsünde vent. ektopik atış profilaksisi,
memorize