Create
Learn
Share

FARMA-FG

rename
syokbe2's version from 2017-06-05 00:47

Section

Question Answer
akut morfin zehirlenmesinde tanı ve tedavi,tüm reseptörlerin tam antagonistinalokson
morfinin analjezik etkisi olmayan sentetik agonistidifenoksilat
morfinden daha kuvvetli analjzeik ve antitusifanileridin
obstetrikte tercih edilen sentetik agonistmeperidin
anestezi premedikasyonufentonil
etkisi geç başlayıp uzun sürdüğü için kronik tedavidemetadon
hızlı detoksifikasyonklonidin ve lofeksidin
gravmetrisi en yüksek fenotiyazinflufenazin
en sık kullanılan nöroleptikhaloperidol
sapıklıkta kullanılan nöroleptikbenperidol
tardiff diskinezi yapmayan butirofenonmelperon
glukozüri yan etkili tek nöroleptikpimozid
yüksek dozda bile katalepsi yapmayan nöroleptiksulpirid
bipolarlarda kullanılan akatsia ve qt yan etkisi olan nöroleptikolanzepin
yağ asidi b-oksit baskılayan ve ketonla glikojeni arttıranvalproik asit
selektif antiepileptikfenitoin
absans tutarıklıkta ilk tercihetosüksimid
sinaptik aralıkta gaba arttıran ve kan düzeyi takip edilemeyen entiepileptiksodyum valproat
febril tutarıklıkta en etkili, statusta kullanılan belirgin sedatifdiazepam
absansta etkisisz ve kc'de metabolize olmayan(kc. yetmezliğinde kullanılabilir)gabapentin
statusta ilk tercihlorazepam
cox inh. yapmayan nsaiisodyum salisilat
aşırı parasetamol sonrası oluşan kc nekrozunda tedavi ilacıNAC(n-asetil-sistein)
en uzun etkili profen, lökosit aktivasyon ve migrasyonunu baskılarnaproksen
yenidoğanda ductus arteriosus kapatmak için ve akut gut, ra tedavisinde kullanılanindometasin
en yavaş atılan nsaiipiroksikam
selektif cox-2 inh. yapan ve ami yapmayan tek ilaçselekoksib
ra tedavisinde kullanılan IL-2 inhibitörüabatasept
IL-6 inhibitörütosilizumab
IL-2 antagonistianakinra
gut, fmf, behçette kullanılan kolşisin
akut hiperürigemili pediyatrik hastada kullaılıp gut'ta kullanılmayanrasburikaz
dopaminden NE sentezleyendopamin b-hidroksilaz
dopamin geri alımını engelleyenlerkokain, amfetamin, mazindol
en büyük dopaminerjik yolaknigrastriatal yolak
NE sss metaboliti3metoksi4hidroksifeniletilenglikol
NE pss metabolitivanilmandelikasit
NE --> E dönüşümü yapanfeniletanolamin n-metiltransferaz
seratoninin veziküle girişini sağlarvmat
histamin sss reseptörüh1
h3 antagonisititiyoperamid
alzheimer'da en çok kullanılanasetilkolinesteraz g4
glutamattan GABA oluşumu ve GABA yıkımında etkilib vitamini
GABA A rsp. kompetitif antagonistibikukulin
kan beyin bariyerini aşan GABA T enzim inhibitörügabakulin
NMDA bağlanma bölgeleriglisin, poliomin, fensiklidin, zn, mg
M rsp(op3) selektif antagonistictop
pürinerjik reseptörden p1adenozin
en fazla kullanılan ve en güçlü antikonvülsan benzodiazepam
kısa etkili hipnosedatif ve preanaljezik benzomidazolam ve triazolam
benzo antagonistiflumazenil
benzo agonistizopiklon
anksiyolitik etkisi en uzun benzoklordiazepoksit
genel anestezide kullanılan benzotiopental
uzun anksiyolitik benzolardiazepam, klordiazepoksit, klorazepat, prazepam, midazepam
TAD'ların %80'inin yıkımından sorumlu enzimcyp3a4
antikolinerjik etkisi en yüksek olan antideprasanlarimipramin, amitriptilin
antikolinerjik etkisi en az olan antideprasanlarssri, mianserin
TAD prototipiimipramin
en selektif ve en güçlü seratonin reuptake baskılayan TADklomipiramin
migren profilaksisinde kullanılan TADamitriptilin
eliminasyon yarılanma ömrü en uzun antideprasanfluoksetin
oral biyoyararlanımı en düşük olan TADdoksepin
TAD kadar etkili SSRİ kadar güvenilirmilnasipran
nikotin bağımlılığında kullanılan bupropion
en hızlı emilen oral antidiyabetik ilaç glipizid
en kısa etkili sulfonilüre türevitalbutamid
en uzun etkili ve diabetus insipidus'ta kullanılan türevklorpropamid
gravimetrisi en yüksek sulfonilüre türevigliburid ve glimeprid
dm tanısı koyan hastada ilk tercihmetformin
en güçlü d vit. preperatıkalsitriol
pth preperatı ve psödohipoparatiroidi tanısındateripanotid
oral ve parenteral kullanılan ve meme kanseri metastazında kemiği azaltanibandronat
osteoklast oluşumu ve fonksiyonunu baskılayan osteoporoz ilacıdenosumab
hem oral hem parenteral kullanılan ca. preperatlarıkalsiyum glukonat, kalsiyum glubionat
kortikoid sentezinde eksikliği en fazla görülen21-hidroksilaz
adrenal korteksi en uzun baskılayanbetametazon, deksometazon
adrenal korteksi en kısa baskılayanhidrokortizon, prednizolon, metilprednizon
en önemli doğal glukokortikoidhidrokortizon(kortizol)
plazma proteinine en az bağlanan ve mineralokortikoid etkisi çok düşük olandeksometazon
eşdeğer dozlar20x kortizol=25x kortizon=0.75xdeksometazon=0.75x betametazon
lokal uygulamada en güçlü kortikosteroid%0.05'lik klobetazol propionat
kriptorşizm tedavisindehCG
FSH'ı GnRH'a kadar, LH'ı daha az uyaran ve prolaktini baskılayanbromokriptin mezilat
TRH ilacıprotirelin
oksitosin rsp.nörofizin 1
vazopressin rsp.nörofizin 2
vazopressinin ön hipofizdeki tek reseptörüV1B
V2 rsp. selektif agonistidesmopressin
testesterondan estrojen üreten enzimaromataz
testesterondan güçlü androjendihidrotestesteron
en uzun etkili testesteron preperatıtestesteron busiklat
aids'te kaşeksiyi önleyenmajestrol asetat
gravimetrisi en fazla olan doğal estrojenestradiol
en etkili oral estrojenetinilestradiol
sipronolakton analoğu sentetik progestirinprospirenon
selektif estrojen rsp modülatörütamoksifen, toramifen, droloksifen, raloksifen
memorize