Create
Learn
Share

F- P vocab

rename
wendycoady's version from 2017-09-26 04:15

Section 1

Question Answer
feekāa
fluent(ly)klāwng
futureà naa kót
forksāwm
memorize

Section 2

Question Answer
gardensǔan
get (take, have,grab)ao
go and getbpai ráp
go to seebpai hǎa
memorize

Section 3

Question Answer
heartjai
handmuu*
happysùk sǎn
hategliìat
heardāai yin
memorize

 

Question Answer
heretīi nīi
how far?glai tāo rài?
humanbpen manut
hungryhǐu
have to/ mustdtāwng
hang (clothes)kwĚEn
memorize

Section 4

Question Answer
invite/askchuan
insidekāang nai
isn't it/ right? (5o% sure)chāi mái?
isn't it/ right? (90% sure)lěr
memorize

 

Question Answer
lastgàwn
latertii lǎng
long timewela naan
lookduu
losthǎai
long (in length)dtīa
memorize

Section 5

Question Answer
manylǎai
maturedtoh
maybeaat jà
more thanmāak gwàa
myselfdtua aeng
moptǔu
mustdtāwng
memorize

Section 6

Question Answer
needdtōng gaan
next todtìt gàp
no onemai mii krai
nothingmai mii arai
not verymāi kāwi
nowdiǐao níi / dtawn níi
memorize

Section 7

Question Answer
oftenbàwi bàwi
onlytāo nán
openbpèrt
orrǔu*
or not?lu* bplàao
ought tokuuan jà
outsidekāang nāwk
memorize

Section 8

Question Answer
painkwaam jèb bpùuat
prayà tít tǎan
priceraa kaa
probablykong jà
probably willkuan jà
memorize

Recent badges