Create
Learn
Share

Extra Mandarin Vocab (A1)

rename
nwestyn's version from 2015-12-08 22:54

Section 1

Question Answer
zàiAgain/ Also
zhēnReally/ Truly
yě shìIs also
xiēSome
zhè xiēThese
dōuAll
zhǒngKind
zěn meHow
chà bu duōAlmost
jīng chángOften/ Regularly
yī dìngCertainly
duìFor
yīn wèiBecause
dāng ránOf Course
kàn laiit seems
memorize

Section 2

Question Answer
qǐng shāo děngPlease wait a little while
jié zhàng(to) pay bill
gěi nínGive you
guì le diǎnA bit expensive
tài shǎo leToo little
jiā diǎnAdd a bit
màn zǒuTake it easy
tài guì leToo expensive
memorize

Section 3

Question Answer
qīng zhēngSteamed
hóng shāoSimmer-fried
diǎn xinLight Refreshments
gān bēiCheers
bié deWhat else?
memorize

Section 4

Question Answer
zǎo fànBreakfast
wǔ fànLunch
wǎn fànDinner
memorize

Section 5

Question Answer
nán fāngSouth
běi fāngNorth
yǒu míngFamous
memorize

Section 6

Question Answer
jué deTo think/ To feel
zhī dàoTo know/ To be aware of
liǎo jiěTo understand/ To realize
xū yàoTo need
memorize

Section 7

Question Answer
dì túMap
huà (fú)Painting (Measure)
memorize