Create
Learn
Share

Euripides, Bacchae

rename
lusmionla's version from 2017-01-24 10:12

Section

Question Answer
χθώνcountry
λοχεύωbear, deliver
ἀστραπηφόροςflashing
ἀμείβωtake in change
νᾶμαfountain, river
μνῆμαmemorial
κεραύνιοςthunder-struck
ἐρείπιονruin
τύφωraise a smoke pass smoulder
φλόξflame
ἄβατοςimpassable
πέδονearth
σηκόςshrine
ἄμπελοςvine
πέριξall aroud
βοτρυώδηςlike a bunch of grapes
ἡλιόβλητοςsun-burnt
πλάξplain
δύσχιμοςdangerous
ἁλμυρόςsalt
μιγάςmixed
ὁμόωunite
καλλιπύργωτοςwith beautiful towers
τελετήinitiation
ἐμφανήςmanifest, isible
ἀνολολύζωexcite
νεβρίςfawnskin
θύρσοςthursus
κίσσινοςstaff
ἥκιστοςleast
ἐκφύωbeget
νυμφεύωmarry
ἁμαρτίαsin
σόφισμαtrick
ἐκκαυχάομαιboast loudly
οἰστράωsting (with madness)
παράκοποςfrenzied
θῆλυςfemale
σπέρμαseed
ἀναμίσγωmingle
χλωρόςgreen
ἐλάτηfir
ἀνόροφοςroofless
ἐκμανθάνωlearn thoroughly
ἀτέλεστοςwithout end
ἀπολογέομαιdefend
γέραςgift
τυραννίςpower
θεομαχέωfight against the gods
ὠθέωpush
ὅπλονarm
ζητέωseek
εἶδοςform, shape
ἔρυμαguard
θίασοςcompany, entourage, troop
κομίζωescort
ἐπιχώριοςnative
τύμπανονkettle-drum
εὕρημαinvention
κτυπέωbeat (drum)
συμμετέχωtake part
πτύξhillside
θοάζωmove quickly
κάματοςtoil
εὐάζωcelebrate, cry in honour
ἔκτοποςout of the way
ἐξοσιόωdevote
νομίζωpraise customarily
ἁγιστεύωperform sacred rites
θιασεύωbring into Bacchic company
καθαρμόςpurification
θεμιτεύωkeeping lawful orgies
τινάσσωshake
στεφανόωgarlanded with ivy
ὠδίςpain of labour
λόχιοςof childbirth
πέτομαιfly
βροντήthunder
ἔκβολοςcast out of place
κεραύνιοςthunderbolt
πληγήblow
συνερείδωbind fast
περόνηpin
ταυρόκερωςbull horned
δράκωνserpent
ἄγραgame, prey
πλόκαμοςlock (hair)
τροφόςnurse
στεφανόωwreath
κισσόςivy
βρύωblossom
(σ)μῖλαξyew Eibe
καλλίκαρποςwith beautiful fruit
καταβακχιόομαιbe full with Bacchic frenzy
δρῦςoak
ἐλάτηfir
κλάδοςbranch
στικτόςspotted
στέφωsurround
λευκόθριξwhite-haired
πλόκαμοςlock
μαλλόςwool
νάρθηξfennel staff
ὁσιόωpurify
θηλυγενήςfemale
ὄχλοςcrowd
ἱστός(beam of the) loom
κερκίςcomb (loom)
Διογενέτωρgiving birth to Zeus
ἔναυλοςdwelling in dens
τρικόρυθοςwith triple plume
βυρσοτενήςstretched with skin over it
ἄντρονcave
βυρσότονοςwih skin streched over it
σύντονοςintense
κεράννυμιmix, mingle
ἡδυβόηςsweet-sounding
κτυπέωresound
εὔασμαBacchanalian shout
ἐξανύωfulfil
χόρευμαchoric dance
συνάπτωjoin
τριετηρίςtriennial festival
ἀγρεύωhunt
τραγόκτονοςof slaughtered goats
ἔξαρχοςleader
λίβανοςfrankinscence tree
πυρσώδηςlike a firebrand
πεύκηpine
δρόμοςrace
πλανήτηςwandering
ἐρεθίζωrouse
ἰαχήcry
τρυφερόςdelicate
πλόκαμοςlock
αἰθήρair
χλιδήluxury
βαρύβρομοςloud roaring
λωτόςlotus, flute
εὐκέλαδοςmelodious
σύνοχοςjoined togther
φοιτάωroam wildly
πῶλοςfoal
φορβάςgraze
κῶλονleg
ταχύπουςswift-footed
σκίρτημαleap
πυργόωbuild
ἀνάπτωjoin, entwine
memorize

 

Question Answer
γῆρυςvoice
αἰσθάνομαιperceive
ἑτοῖμοςprepared
αὐξάνωglorify
κράςhead
σείωshake
ἐξηγέομαιshow the way
κάμνωaor be tired
κροτέωstrike
ὅσιοςholy, divine
πότνιαqueen
ἀίωhear
εὐφροσύνηfestivity
θιασεύωbring into Bacchic company
μέριμναcare
βότρυςgrape
γάνοςjoy
θαλίαpl festivities
ἀμφιβάλλωthrow on, pour on
ἀχάλινοςunbrideled
ἄνομοςlawless
ἀφροσύνηfolly
δυστυχίαill forune
ἡσυχίαquiet
βίοτοςlife
φρονέωbe wise
ἀσάλευτοςtranquil
πρόσωfurther, fa´r away
ναίωdwell
θελξίφρωνcharming the heart
ἑκατόστομοςhundred-mouthed
ῥοήstream
καρπίζωmake fruitful
ἄνομβροςwithout rain
καλλιστεύωbe the most beautiful
ἕδραseat, home
σεμνόςrevered
κλιτύςslope
θέμιςcustom, law
ὀλβοδότηςgiver of bliss
κουροτρόφοςrearing boys
ὄλβιοςblest
χείρωνworse
ἄλυποςwithout pain
τέρψιςdelight
εὐαίωνhappy in life
περισσόςextravagant
φαῦλοςeasy
ἄγραprey
ἀγρεύωcatch
ἄκραντοςfruitless
ὁρμάωset out
πρᾶοςmeek,gentle
ὑποσπάωwithdraw
ὠχρόςpale
εὐτρεπήςeasy
ἔργωseize
συναρπάζωseize
δεσμόςbond
πάνδημοςpublic
φροῦδοςgone away
ὀργάςmeadow
σκιρτάωleap up
ἄρκυςnet
πλόκαμοςlock
ταναόςlong
πάληwrestling
γένυςcheek
χροιάskin
παρασκευήpreparation
βολήstroke
σκιάshadow
καλλονήbeauty
κόμποςboast
ἀνθεμώδηςflowery
πουI suppose
ζεύγνυμιjoin
νύκτωρby night
ἰδέαform
ἄρρητοςunsaid
ὄνησιςadvantage
κιβδηλεύωpalm off
ἀσκέωpractice
παροχετεύωdivert
σεμνότηςsolemnity, dignity
σκότοςdarkness
δόλιοςtreacherous
σαθρόςunsound
ἐξευρίσκωseek out
σόφισμαdevice
ἀμαθίαignorance
θρασύςbold
ἀγύμναστοςuntrained
ἁβρόςdelicate
βόστρυχοςcurl
φορέωcarry
εἱρκτήprison
πλησίοςnear
λάζομαιseize
καταφρονέωinsult
σωφρονέωbe of sound mind
ἐνδυστυχέωbe unlucky
ἐπιτήδειοςsuitable
κατείργωshut in
πέλαςnear
φάτνηmanger
σκότιοςdark
διεμπολάωsell
δοῦποςsound, thud
βύρσαhide
κτύποςband
στείχωgo
μέτειμιpursue
ἄποιναcompensation
memorize

643

Question Answer
καταναγκάζωconfine
περάωpass bounds
πολύβοτρυςabounding in grapes
ὀνειδίζωreproach
χιώνsnow
εὐαγήςpure
κῶλονleg
ἐξακοντίζωhurl forth
χρῄζωdeliver, desire
παρρησίαfrankness
στέλλωarrange
ὀξύθυμοςquick to anger
ἀθῷοςunpunished
ἀγελαῖοςin herds, belonging to a herd
βόσκημαcattle
λέπαςcrag
ὑπεξακρίζωascend to the summit
μόσχοςcalf
ἀκτίςray beam
παρίημιrelax
φόβηfoliage
πέδονground
εἰκῇat random
σώφρωνdiscretely
ψόφοςsound
ὕληforrest
ἐρημόωstrip bare
μύκημαlowing
θαλερόςfresh
παλαιόςold
παρθένοςgirl
ἄζυξunmarried
ἅμμαknot
κατάστικτοςspotted
δοράhide
ὄφιςsnake
καταζώννυμιgird fast
ἀγκάληbent arm
δορκάςdeer
σκύμνοςcub
ἄγριοςwild
γάλαmilk
νεοτόκοςhaveing brought forth
μαστόςbreast
σπαργάωbe full, swollen
βρέφοςbabe
δροσώδηςdewy
ἐκπηδάωleap out
κρήνηfountain
διαμάωscrape away
βουκόλοςherdsman
ποιμήνsheperd
ἐπάξιοςnotable
πλάνηςwanderer
ἀκίνητοςunmoved
θρῴσκωleap
ἐκπηδάωleap out
συναρπάζωsnatch
κενόωleave
memorize

 

Question Answer
σπαραγμόςtearing
ἀσίδηροςunarmed
εὔθηλοςdistended utter
πόριςcalf
δίχαin two
δαμάληheifer
πλευράrib
δίχηλοςcloven-hoofed
κρεμαστόςhung, suspended
κέραςhorns
σφάλλωoverthrow
σάρξflesh
συνάπτωjoin, blink
ὑπότασιςstreching below
ῥοήstream
βόστρυχοςlock
τραυματίζωwound
ἀπονωτίζωflee
κρήνηfountain
νίζωwash
σταγώνdrop
παρηίςcheek
παυσίλυποςending pain
ταρβέωam frightened
ἥσσωνinferior
ὑφάπτωset on fire
ὕβρισμαwanton
ψόγοςblesmish, flaw
ὀκνέωshrink from
στείχωmarch, go
ἀσπιδηφόροςshield-bearing
ταχύπουςswift-footed
ἐπεμβάτηςone mounted
πέλτηlight shield
πάλλωsway
ψάλλωpluck
νευράstring
κέντρονpoint, spur
λακτίζωkick with heel
ταράσσωstir
ἀσπίςshield
ἐκτρέπωturn aside
memorize

800

Question Answer
συμπλέκωlock together with
δουλεύωbe a slave
μηχανάομαιcontrive
δόλιοςcrafty
σταθμόνweight
λυπρόςwretched
ἐξοινόομαιbe drunk
πικράζωtaste bitter
ἐξιχνεύωtrack down
λάθρῃsecretly
ἐπιχειρέωattempt dat
φθονέωbear ill-will
βύσσινοςmade of linnen
νουθετέωadvise
στολήequipment garment
θῆλυςfemale
κόμηhair
μίτραmaiden's girdle
κατασκοπήspying
πορεύωcarry
memorize

 

Question Answer
βόλοςnet
λύσσαrage
ἐλαφρόςlight
γυναικόμορφοςa woman's form
δειρήneck
δροσερόςdewy
εὔπλεκτοςwell twisted
ἄρκυςnet
θωύσσωmake noise
κυνηγέτηςhuntsman
δράμημαcourse
μόχθοςtoil
ὠκύδρομοςswift-running
θρῴσκωleap
παραποτάμιοςlying on a river
σκιαρόκομοςshaded with leaves
ἔρνοςyoung shoot
ὕληforest
σθένοςmight
ἀγνωμοσύνηarrogance
ποικίλοςmany-coloured, complex
ἄσεπτοςunholy
κοῦφοςlight
δαπάνηcost
memorize

900

Question Answer
χεῖμαstorm
ὕπερθενfrom above
ὄλβοςbliss
μακαρίζωbless
ἀσπούδαστοςnot worth pursuing
πρέπωresemble
δισσόςdouble
πόλισμαcity
ἑπτάστομοςof seven gates
ταυρόομαιbecome a bull
ὁμαρτέωaccompany
ἔνσπονδοςin a truce
ἕδραsitting place
ἐξίστημιdisplace
προσείωshake out
καταστέλλωarrange
ἀνάκειμαιbe laid on, depend
ζώνηbelt, girdle
χαλάωloosen
ἑξῆςin order
σφυρόνankle
τείνωstretch
εἰκάζωportray
μεθίστημιchange
μοχλόςlever
διόλλυμιdestroy
σύριγμαplay pipe
δόλιοςcrafty
λόχμηcopse
ὄρνιςbird
ἀποστέλλωsend off
ὑπερκάμνωsuffer
ἀναμένωawait
ἁβρότηςsplendour
τρυφάωlive luxuriously
στηρίζωfix
ἐκτείνωstretch out
ὁμόσποροςkindred, sibling
σημαίνωshow by sign
memorize