Create
Learn
Share

Erson2

rename
syokbe2's version from 2017-10-22 18:05

Section

Question Answer
vellus tipi kıl nedirince-yumuşak-pigmente olmayan-prepuberte öncesi
terminal kıl nedirkalın-pigmente erişkin kılı
hirsutizm nedenleriartmış androjen üretimi, overyen has.(pcos-insülin rezistansı-hipertekozis-tm), adrenal hastalıklar (konjenital adrenal hiperplazi, cushing, tm), seksüel gelişim boz. (mix gonodal düzensizlikler), bağlayıcı globülin azalması ya da serbest androjen artması, hipotiroidi, hiperprolaktinemi, akromegali, CNS patolojisi, porfiria
ani başlayan hirsutizm ve virilizm bulguları ne düşündürürover tümörü
hiperinsülinemi nasıl hirsutizm yapıyorIGF-I’in teka hücrelerinin LH’a karşı androjen cevabını artırıcı etkisi olduğundan IGF-I’in reseptörlerinin insülin tarafından aktive edilmesi teka hücrelerinde androjen sentezini artırır. Ayrıca insülin SHBG sentezini inhibe eder.
hirsutizmde lab.'da ne bakarsınprolaktin, tiroid fonksiyon testleri, T, DHEAs, 17 OH P, SHBG eğer adrenal kaynaklı düşünüyorsan serbest kortizol, dexometazon supresyon testi, adrenal usg, CT, MRI
hirsutizmde kullanılan oral kontraseptifler nasılP4, LH salınmasını inhibe eder bu da overyen T yapımını azaltır; Ö SHBG’yi arttırır bu da serbest T miktarını düşürür. Hirsutizm tedavisi için kullanılan OKS’de östrojen komponenti dominant olmalıdır.
hirsutizm tedaviOKS, GnRH analogları(pahalı o yüzden rezistans tiplerde), ketakonazol(sitokrom p450 baskılayan antifungal), antiandrojenler (spironolakton, siproteron asetat, flutamid, finosteroid) çocuk istemi yoksa bilateral ooferektomi
5a redüktaz inhibitörlerispironolakton, finosteroid
gebelikte artan koagülasyon sistem elamanlarıtrombosit, fibrinojen, faktör 7, faktör 8, faktör 10, von Willebrand faktör, PAI-1, PAI-2, TAFI
gebelikte azalan koagülasyon sistem elemanlarıserbest protein S, tPA
gebelikte tomboz nerde neden görülüyorsol bacakta, sağ iliakın sol iliaka baskı yapmasıdır
venöz tromboemboli riskini arttıran nedenlerherediter trombofili(FV Leiden mutasyonu), ileri anne yaşı, 36 hafta öncesi gebelik, sezeryan, geçirilmiş VTE, obezite, uzamış immobilasyon, majör travma, cerrahi, kalp hastalığı, antifosfolipid antikorlar, malignite,
FV leiden mutasyonunda noluyoraktif protein S'e karşı direnç var
herediter trombofilinin gebelikte risklerigebelik kaybı, preeklampsi, ablasyo plasenta, IUGR
herediter trombofili taraması yapılması gereken durumlaraile veya kendinde tromboz öyküsü, 20 hafta üstü fetüs kaybı, şiddetli preeklampsi, HELLP sendromu, şiddetli IUGR
antenatal dönemde önlenebilen fetal risklerperinatal mortalite, IUGR, prematür eylem, eylemde fetal distress, neonatal asfiksi, postnatal motor bozuklukluk, konjenital anomaliler
35 yaş üstü gebeliklerde artan risklerkronik HT, gestasyonel HT, maternal mortalite, perinatal mortalite, spontan abortus, kromozom anomalileri
rh uyuşmazlığında ne olureritroblast fetalis
grandmultiparda artan risklerpostpartum atoni, plasenta previa, presipite eylem ve doğum
gebelik hipertansiyonunda yüksek risk faktörleriönceki gebelikte HT öyküsü, kronik böbrek hastalığı, otoimmün hast.(sle-afs), tip 1 ve 2 DM, kronik HT
gebelik HT tipleri***gestasyonel HT, preeklampsi, eklampsi, kronik HT, superempoze eklampsi
gestasyonel HT özellikleriilk kez gebelikte 140/90 üstü kan basıncı, proteinüri yok
preeklampsi özellikleri20 hafta sonrası oluşan 140/90 üstü kan basıncı ve proteinüri. ödem olabilir.
preeklampsinin maternal komplikasyonlarıanne ölümü, serebral hemoroji, kortikal körlük, retina dekolmanı, hepatik rüptür, DIC, pulmoner ödem, akut renal kortikal/tübüler nekroz, ablasyo plasenta
preeklampsinin fetal komplikasyonlarıfetal ölüm, IUGR, fetal asfiksi, prematürite, oligohidroamnios, perinatal morbidite (RDS, bronkopulmoner displazi, konvülziyonlar), perinatal ölüm
kronik HT özelliklerigebelik önceside olan HT, ayrıca postpartum dönemde 12 haftadan uzun süre devam eder
superempoze preeklampsi özelliklerikronik HT’li hastada ani kan basıncı artışı, proteinüride ani artış, trombositopeni, yeni başlayan proteinüri
0-3. günler arası klivajda oluşan gebelikdikoryonik diamniyotik
4-8. günler arası klivajda oluşan gebelikmonokoryonik diamniyotik
8-13. günler arası klivajda oluşan gebelik monokoryonik monoamniyotik
13. günden sonra klivajda oluşan gebelikyapışık ikizler
çoğul gebelik komplikasyonlarıerken doğum, fetal büyüme geriliği, konjenital anomaliler, kompresyon deformiteleri, preeklampsi, diabetes mellitus, plasental abnormalite
forseps kullanma amaçlarıtraksiyon ve rotasyon
piper forseps neden kullanılırmakat doğumda başı çıkarmak için, traksiyon
forseps endikasyonları kordon prolapsusu, plasentanın erken ayrılması, şüpheli fetal kalp atım patterni
forseps kullanmak için ön şartlarbaş angaje olmalı, serviks tam dilate olmalı, baş giriminde pelvik açıdan uyumsuzluk olmamalı, fetal pozisyon bilinmeli.
forseps hangi çapa yerleştiriliroksipitomental
oksiput posteriorda artan risklerfasyal paralizi, ERB duccane paralizisi
vakumun forsepse olan üstünlükleriyer kaplayan çelik kaşıkların içeriye girmesini önler, fetal başın tam üstüne yerleştirilir, fetal başa maternal dokular etkilenmeden rotasyon yaptırılabilir, traksiyon sonucunda daha az intrakraniyal basınç uygulanır.
vakum kafada nereye yerleştirilirsagittal sutür üstünde fontanelin 3 cm posteriorunda
c/s endikasyonlarıfetal distres ya da endişe uyandıran fetal kalp atım trasesi, makat ya da verteks dışı prezantasyon, hidrosefali gibi vajinal doğumu engelleyebilecek fetal anomaliler, yapışık ikizler
maternal c/s endikasyonlarıalt genital sistem obstrüksiyonu (örn:büyük kondilom), aktif maternal HSV enfeksiyonu, önceki sezaryen (en sık), geçirilmiş uterus cerrahisi (örn:myomektomi)
fetal c/s endikasyonlarıplasenta previa ve vasa previa, abruptio plasenta, dogum distosisi ya da sefalopelvik uygunsuzluk
c/s'de abdominal insizyon tiplerivertikal, transvers(pfannenstiel)
c/s'de uterin insizyon tiplerialt transvers, alt vertikal, klasik sezeryan insizyonu, T veye J uzatma
vertikal insizyonun özellikleri***daha hızlı, gerektiğinde umblicus üzerine uzanabilir, daha az ölü boşluk oluşur, elde edilen yara daha zayıf, obezlerde tercih edilir
transvers insizyonun özellikleri***daha yavaş, insizyon büyüklüğü sınırlı, daha çok ölü boşluk oluşur, elde edilen yara daha güçlü, kozmetik avantajı var
alt transvers insizyon özellikleridaha az kanama, daha kısa onarım süresi, daha az rüptür riski, adezyon olasılığı az
klasik sezaryan insizyon özellikleridaha fazla kanama, daha uzun onarım süresi, daha fazla uterin ruptür riski, adezyon olasılığı daha fazla
distosi ne demekanormal ilerleyen ve zor gerçekleşen doğum
en sık görülen distosi nedeni pelvik kaynaklı
uterus kontraksiyon şiddeti ne ile ifade edilirmontevideo ünitesi
hipertonik uterun disfonksiyon özelliklerikontraksiyonların gradiyenti bozulmuştur, düzensizdir.
hipotonik uterun disfonksiyon özellikleri aktif fazda daha sık görülür, kontraksiyonların şiddeti serviksi dilate etmek için yeterli değildir.
hipotonik uterin distosi nedenleriCPD, çoğul gebelik, polihidroamniyoz, açlık
cpd ne demekbaş-pelvis uyumsuzluğu
indüksiyon yöntemleri nelerdiramniyotomi, lavman, sonda, ilaç
uterin disfonksiyon nedenleriepidural ansetezi, koryoamniyosit
fetopelvik uyumsuzluk neazalmış pelvik kapasite ve bebek çok büyük
kordon prolapsus riskini arttıran durumlaryüz geliş, transvers geliş
midpelvik darlık neorta pelvis tanımı, orta pelvisin interspinöz ve arka sagittal çapları 10.5 ve 15.5 cm ve daha küçük olduğunda orta pelvis darlığından söz edilir. Fetal baş transversde kalır ve internal rotasyon yapamaz (derinde transver duruş)
yüz geliş özellikleri baş hiperekstansiyondadır. Dar pelvis ya da iri fetüste görülebilir. Multiparite ve anensefalide riski artar. Bu durumda C/S yapılır.
alın gelişi özellikleri çok ender görülür. Büyük fontonel tuşelenir. Genelde yüz veya oksipitusa döner.
transvers geliş riskini arttıran durumlarmultiparite, p.previa, polihidroamniyoz, preterm fetüs, uterin anomali, pelvik darlık
conduplicato corpore ne demektransvers gelişte kolun çıkması
omuz diztonisi özellikleribaş ve vücut çıkartılmasının 90 saniyeyi aştığı durumdur. Makrozomi en önemli nedenir.
omuz diztonisinde yapılan manevralar***suprapubik basınç, mcroberts manverası, woods vida manevrası, akra omuz doğurtulması, rubin manevrası, zavanelli manevrası
omuz diztonisinde artan risklerbracial plexus zedelenmesine bağlı ERB ve klumpke paralizisi
vakum ve forseps kullanım şartlarındaki farklarforsepste tam dilatasyon şart ama vakumda tam dilatasyon zorunlu değil
vulva hastalıkları sınıflandırmanon-neoplastik/mikst nonneoplastik ve neoplastik epitelyal hastalıklar/ invaziv kanserler
non neoplastik vulva hastalıkları nelerliken sklerozis, skuamöz hiperplazi, dermatitler
beyaz lezyonun en sık nedeniliken sklerozis
liken sklerozis tanısıbx
kaşıntılı ve beyaz vulvaliken sklerozis
liken sklerozis en sık olduğu yaşlarpostmenapoz
liken sklerozis tedavitopikal steroidli krem
skuamöz hiperplazi tanısıbx
vulvada bx endikasyonlarıherhangi bir lezyon
vulvar intraepitelyal neoplazi özelliklerigenelde asemptomatik bazen kaşıntı yapar, genelde postmenapozda, lezyon genelde labium majusta, değerlendirmesi CIN gibi, genelde hpv tip 16 ile ilişkili
vulvar intraepitelyal neoplazi tanısıbx
vulva paget'i özelliklerinonskuamözdür, kanserli hücreler pas boyanır
vulva yüzeyinde kek kreması paget
vulva paget'i tedavisi vulvektomi
bartolin kisti etiyolojisigonore ve anaerobik ajanlar
bartolin kisti tedavisi gümüş nitrat ile yak ya da cerrahi
hidraadenitis suppurativa neapokrin bezlerin iltihabı
nuck kanalı kisti neerkekteki hidroselin karşılığı
vajinal intraepitelyal neoplazi tedavisi VAIN 2/3 için cerrahi 1 için tedavi yok
CIN'la beraber görülen neoplazi vajinal intraepitelyal neoplazi
memorize