Create
Learn
Share

English words 1-st page

rename
jevijako's version from 2018-04-21 19:01

Section

Question Answer
a little bit [ə lɪtəl bɪt ]немного
abandon [əˈbændən] v/nпокинути, залишити, відмовитися
abbreviation [əˌbriːvɪˈeɪʃən] скорочення
aberration [æb.əˈreɪ.ʃən]відхилення
abhor [əbˈhɔː] v (-rr-) ненавидіти
abide* [əˈbaɪd] v (pt&pp abided/abode) стерпіти
ability [əˈbɪlɪtɪ] n (-ie-) здібність
abject [æb.dʒekt]нещасний, бідний
able [ˈeɪbəl] adj (abler, ablest) здатний, здібний
abnormal [æbˈnɔːməl] adj ненормальний, анормальний
aboard [əˈbɔːd] advна борту
abolish [əˈbɒlɪʃ] v відмінити
abortion [əˈbɔːʃən] n аборт
abound [əˈbaʊnd] v 1.кишіти, рясніти 2.бути у великій кількості
abroad [əˈbrɔːd] advза кордоном
abrupt [əˈbrʌpt] adj 1.раптовий, несподіваний 2.суворий, різкий
absence [ˈæbsəns] n відсутність
absent [ˈæbsənt] adj відсутній
absorb [əbˈsɔːb] v 1.поглинути 2.послабити
abstain [əbˈsteɪn] v утриматися
absurd [əbˈsɜːd] adj абсурдний
abundance [əˈbʌndəns] n достаток, щедрість
abundant [əˈbʌndənt] adj багатий, значний, великий, рясний
abuse [əˈbjuːs] n/v1.зловживання, розтливання, лайливі слова 2.зловживати, ображати
abyss [əˈbɪs] n провалля, прірва
accelerate [ækˈseləˌreɪt] v прискорити
accept [əkˈsept] v приймати, прийняти
acceptable [əkˈseptəbəl] adj прийнятний
acceptance [əkˈseptəns] n акцепт, прийом
access [ˈækses] n/v1.доступ 2.дістати доступ
accessory [əkˈsesərɪ] n (-ie-) accessory [əkˈsesərɪ] n (-ie-) аксесуар, приладдя
accident [ˈæksɪdənt] n 1.аварія 2.випадок
accidental [ˌæksɪˈdentəl] adj випадковий
accommodate [əˈkɒməˌdeɪt] v 1.поселяти 2.умістити 3.задовольнити 4.робити послугу
accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃən] n житло
accompany [əˈkʌmpənɪ] v (-ie-) супроводжувати, провести, проводити
accomplish [əˈkɒmplɪʃ] v досягти, добитися
accomplishment [əˈkɒmplɪʃmənt] n досягнення
accord [əˈkɔːd] n договір, контракт
in accordance [ ɪn əˈkɔːdəns]згідно з, відповідно до
according to [əˈkɔːdɪŋ tʊ] prep1.згідно з 2. для
accordingly [əˈkɔːdɪŋlɪ] adv1.тому, отже 2.відповідно до
account [əˈkaʊnt] n 1.рахунок 2.повідомлення
accountable [əˈkaʊntəbəl] adj відповідальний
accountant [əˈkaʊntənt] n бухгалтер
accumulate [əˈkjuːmjʊˌleɪt] v 1.нагромаджувати 2.зібратися
accuracy [ˈækjʊrəsɪ] n (-ie-) точність
accurate [ˈækjərɪt] adj точний, прецизійний (найвищої точності)
accusation [ˌækjʊˈzeɪʃən] n обвинувачення
accuse [əˈkjuːz] v звинуватити
accustomed [əˈkʌstəmd] adj звиклий
ache [eɪk] n/v1.біль 2.боліти
achieve [əˈtʃiːv] v досягати
achievement [əˈtʃiːvmənt] n досягнення
acid [ˈæsɪd] adj/n1.кислий 2.кислота
acknowledge [əkˈnɒlɪdʒ] v 1.визнавати 3.вітатися
acquaintance [əˈkweɪntəns] n знайомство, знайомий
acquire [əˈkwaɪə] v дістати, придбати, здобути
acquisition [ˌækwɪˈzɪʃən] n придбання, здобуття
acquit [əˈkwɪt] v (-tt-) оправдати, виправдати
across [əˈkrɒs] prep1.через 2.навпроти
act [ækt] v/n1.діяти, грати, працювати 2.учинок, дія, акт, закон
action [ˈækʃən] n акція, вчинок, дія
active [ˈæktɪv] adj активний, діяльний
activity [ækˈtɪvɪtɪ] n (-ie-) діяльність
actor [ˈæktə] n актор
actress [ˈæktrɪs] n актриса, акторка
actual [ˈæktʃʊəl] adj реальний, дійсний
actually [ˈæktʃʊəlɪ]дійсно, справді, насправді
acute [əˈkjuːt] adj гострий (захворювання)
ad [æd] n оголошення
adapt [əˈdæpt] v 1.пристосовувати 2. пристосовуватися
add [æd] v додавати, додати
addict [ˈædɪkt] n наркоман
addiction [əˈdɪkʃən] n залежність
addition [əˈdɪʃən] n додаток, доповнення, додавання
additional [əˈdɪʃənəl] adj додатковий
address [əˈdres] n/v1.адреса, звернення 2.звернутися, адресувати
adequate [ˈædɪkwɪt] adj адекватний, відповідний
adhere [ədˈhɪə] v приклеїтися, пристати
adjective [ˈædʒɪktɪv] n прикметник
adjust [əˈdʒʌst] v 1.відрегулювати 2.упорядкувати 3.адаптуватися, пристосуватися
adjustment [əˈdʒʌstmənt] n настроювання
admirable [ˈædmərəbəl] adj чудовий
memorize