Create
Learn
Share

Elektrolytt + SB forstyrrelser

rename
aramfare's version from 2016-12-17 21:20

Section

Question Answer
pH7,35 - 7,45
pCO24,5 - 6 kPa
pO211 - 14 kPa (10,5 - 13,5)
Bikarbonat22 - 28
Base excess-2 til +2 (Måler forbruk eller overskudd av laktat)
SO2> 95%
Laktat0,3 - 1,5 mmol/L
Indikasjon blod gassAkutt dyspnoe. Forverring av kronisk lungesykdom. Akutt fall i AT. Redusert bevissthet. Overvåking av kritiske pasienter.
Anion gap formel(Na + K) - (Cl + HCO3 + andre syrer) --> < 20
Osomalt gapMålt - Beregnet = OM - OB = <20........ OB = (1,86 x Na + glukose + urea)/0,93
Normal AG acidoseTap av HCO3- og erstattet av Cl- ---> Diare, fistel, RTA, Addisons, K-sparende diuretika.
Høy AG acidoseAkkumulert endogene syrer --> Laktat. Forgiftning. Ketoacidose. Nyresvikt
Alkalose vs AcidoseI alkalose er det høy CNS stimulasjon (stress, spasmer, epilepsi, bevissthetstap) og arytmier. I acidose er det lav CNS stimulasjon (fatigue, somnolent, lethargisk, komatose)
memorize

 

Question Answer
Respiratorisk asidose (3)Luftvei obstruksjon. Redusert lungefunksjon. CNS depresjon
RAs. Luftvei obstruksjon + Redusert lungefunksjonAstma, KOLS, Aspirasjon. PTX, Pneumoni, Pleura effusjon/empyem.
RAs. CNS depressjonInfarkt, Medikamenter som Opiater og BDZ
RAs. behandling RS type IpH > 7,34 uansett hvor høy pCO2 er, betyr velkompensert og trenger ikke NIV/Respirator ------ pH < 7,35 + pCO2 > 6 og tachypne er indikasjon for NIV. -------Vurder Tribonat.
RAs behandling RS type IIpCO2 > 8 eller/og pO2 < 8 tiltross for 100% O2 behandling er indikasjon for respirator.
memorize

 

Question Answer
Metabolsk asidose (LF-RBK)Lactatasidose, Forgiftning. Renalt, Bikarbonat tap. Ketoacidose
Grad av M.As.Lett BE < 10. Moderat BE 10-20. Alvorlig BE > 20.
MAs. Bikarbonat tapIntestinal (diarre + fistel dannelse). Renalt ( RTA, Addisons, Hypoaldosteronism, K-sparende diuretikum)
MAs. Laktat asidoseOvertrening, Metformin, Hypoperfusjon (Sepsis, Sjokk), Sirkulasjonsvikt
MAs. KetoasidoseHyperglykemi + Alkoholisme + Underernæring
MAs. NyresviktAkutt + Kronisk nyre svikt. Redusert opptak og regenerering av HCO3-
MAs. ForgiftningAspirin, Metanol, Etanol, Etylenglykol (Frostvæske), Isopropanol (vinduspylervæske)
MAs behandlingHalvkorriger med bikarbonater ved moderat/alvorlig acidose. Full korriger ved metanol/etyl forgiftning --> 0,3 x BE x vekt.
memorize

 

Question Answer
Respiratorisk alkaloseAngst + Smerte + Feber + Stress. Pneumoni, LE, Anemi, Mekanisk ventilering. Thyrotoksikose, CNS skade, Aspirin intox (først RAs. sp MAs.)
RAl tegnCerebral vasokonstriksjon --> svimmel, confusjon, synkope. Pseudo hypokalsemi som gir tetani. Pust i plastpose
Respiratorisk alkalose tegnProteiner gir fra seg H+ for å kompensere alkalisk miljø. Derfor tar dem opp ionisert Ca+ i stedet og man får falsk redusert hypokalsemi --> Chevostek sign.
memorize

 

Question Answer
Metabolisk alkaloseAlkali inntak. Tap av syre. Hypovolemi. Diuretika. Posthypercapni
MAl. Alkali inntakBikarbonat behandling (Antacida + infusjon). Blod og plasmatransfusjon. Acetat (dialyse)
MAl. Tap av syreOppkast + Ventrikkel aspirasjon
MAl. HypovolemiVæsketap konsentrerer HCO3-. I tillegg blir RAAS aktivert som absorberer Na++ og skiller ut H+ plus K+
MAl. DiuretikaNa ut. Cl følger etter. Redusert Cl kompenseres av økt HCO3- absorption. Distal tubuli prøver å ta opp Na og utskille K+ (Na/K+ ATPase) ---> ekstracellulær hypokalemi --> K+/H+ aktiveres, H+ går i cellen for å ha lik ladning på begge.
MAl. PosthypercapniKOLS pasienter som normoventileres har akummulert kompensatorisk HCO3-
MAl behandlingGi Klor, KCl, Mg, Syre.
Klor tap erstatning formel0,3 x vekt x (100 - målt Cl) --> 0,3x70x15 = 315 ---> 1L NaCl 9% = 154 mmol/l klor. --------> 315/154 = 2L
memorize

 

Question Answer
Hypoglykemi/FølingSees med DMI, skyldes for lite insulin i forhold til mat, aktivitet, alkoholisme som hemmer glukoneogenese. Gi saft eller druesukker tabletter ved lett. Hvis alvorlig, gi glukagon 1mg im utenfor sykehus, 50% glukose 20-40 ml iv hvis i sykehus.
DKA årsakerNyoppdaget DM. Infeksjon. Lite eller mangel på insulin. Alkoholisme/stoff misbruk. AKS. Medikamenter (steroid, tiazid, antipsykotika).
DKA prøverNa, K, P, MG, nyre + urea, lever og DIC prøver, glukose, etanol, TNI.
DKA symptomer --> DKADehydrering (polyuri, hypotensjon, tachycardi, hudturgor). Kussmaul respirasjon (hypocapni og vasoconstriksjon). K tap. Ketotosk resp. Abdominale smerter.
HONK vs DKAHONK er --------->DMII. Høy glukose (>50) --> høy osmolaritet --> mer væsketap (osmotisk diurese) og hypokalemi. Mindre asidose (pH > 7,3 + HCO3 > 15. ingen ketoner, men laktat) fordi det skjer gradvis.
DKA vs HONKDKA ------> DMI. Mindre hyperglykemi (<30) --> mindre væsketap via osmotisk diurese. Mer acidose (pH < 7,3 + HCO3- <15) fordi det skjer fort. Trenger insulin.
DKA væskeNaCl 0,9%. 2L første 2 timer, deretter 1L i 2 timer til --> (3L/4 timer). Deretter kontinuerlig med 125ml/t og måle diuresen + BT.
DKA insulin50 IE NovoRapid i 1/2L NaCl med hastighet 20 ml/t (2IE/t eller over 25 timers tid) (kan økes til 40-60 mL/t). Senk glukose 3-5 mmol/t ned til 15.
DKA glukose infusjonEtter insulin heng 5% glukose 1L NaCl. Hastighet 250 mL/t inntil korrigert metabolsk asidose med BE 0- -0,5.
DKA kalium<3 --> 40 KCl...........3-4 --> 30 KCl........... 4-5 --> 20 KCl............. 5-6 --> 10 KCl.
DKA metabolsk asidosepH <7,0 ---> 300 mL iv Tribonat. Ellers gi Natron til til nyresvikt pasienter.
HONK behandlingSamme som DKA, men mer væske og mindre insulin. Insulin startes med 50% av det som gis i DKA (25 IE NovoRapid)
memorize

 

Question Answer
Hypokalemi årsakerDiuretika. RTA. GI tap via diare og oppkast. Dialyse.
Hypokalemi behandling (< 3,5)3 - 3,5 (Banan og frukt eller Kaleorid 750 mg 1-2 x 2). < 2,5 Ringer 1L tilsatt 40 - 80 mmol KCL pågående i 24t.
Kaleorid vs iv KCl vs KajosKaleorid 750 mg = 10 mmol KCl. ---- Kajos har citrat som omdannes til bikarbonat, derfor opprettholder alkalose --> derfor gis kun ved metabolsk asidose med hypokalemi.
IV KClI perifere vener kan gis 10-20 mmol/t. ------ I centrale vener kan gis 40 mmol/t.
memorize

 

Question Answer
Hyperkalemi nivåer5-6 er lett. 6-7 er moderat. > 7 er alvorlig..... Unge tåler mer, men > 9 gir det hjertestans hos den gruppen også.
Hyperkalemi symptomerMuskel svakhet. Bradyarytmi. EKG forandringer som høy T, lang QRS.
Hyperkalemi årsaker MANCMedikamenter BANK (BB, ARI+ACEI, NSAID, K+ sparing diuretika like Amilorid + Spirinolacton). Acidose. Nyresvikt, Binyresvikt (aldosteron). Celleskade (Hemolyse, traume, kjemoterapi, brann).
Hyperkalemi behandlingVed > 7 + EKG forandringer gi CaCl 2,5 mL iv. for å stabilisere myokard (effekt i 30 min) og gjør hemodialyse. Ved acidose gi NaHCO-. Etter det gi Insulin og glukose. Hvis det ikke fungerte gi Bricanyl eller Ventolin. Resonium-Ca for å redusere K opptak i GI.
Hyperkalemi (Insulin + Glukose)Bolus (50 mL 50% glukose med 10 IE insulin) gis i 15 min. Deretter 1L 5% glukose med 10 IE insulin fart 50mL/t (20 timer). Kontroller s.K + Glukose etter 1 time. Diabetikere kan trenge mer insulin
Hyperkalemi (Ventolin vs Bricanyl)4 mL 0,9% NaCl tilsatt 20 mg Ventolin som gis via forstøver apparat i 10 minutter. Eller 100 mL glukose tilsatt 0,5 Bricanyl som gis i 45 min.
memorize

 

Question Answer
Hyponatremi nivåer og komplikasjon135-130 = lett. ----- 130 - 125 = moderat (kontroll hver 2-12 timer) --------- < 125 = alvorlig (kontroll hver time). Pontine midline myelinolysis.
Hyponatremi symptomer< 120 symptomatisk og viser tegn til hjerneødem: kvalme, oppkast, trøtthet, redusert bevissthetsnivå, koma + kramper.
Hyponatremi årsaker (4)Høy ADH grunnet (hypovolemi, hjertesvikt, levercirrhose, SIADH, Binyresvikt, Hypotreose). Lav ADH (Hypoton tilførsel, høy alkohol + lite protein, polydipsi). Pseudohyponatremi (Normal osmolalitet). Facticious hyponatremi (høy osmolalitet)
Pseudo og facticious hyponatremiPseudohyponatremi ved normal osmolalitet (hypoproteinemi, hypolipidemi, ivig, MM). Facticious hyponatremi (hyperglykemi, mannitol, glycin) --> høy utenfor cellen som gjør at væske går ut av cellen.
Hyponatremi og osmolalitetLav effektiv osmolalitet (reel hypon.). Normal osmolalitet (hyperlipidemi, hyperproteinemi, glycin) --> ingen væske bevegelse. Høy osmolalitet (hyperglykemi, mannitol, nyresvikt).
Effektiv osmolalitet kalkulering2(s-Na + s-K) + glukose + Urea. Referanse = 280 - 300.
Hyponatremi behandling generell (3 tiltak)Hyponatremi + normal/høy S-osmolalitet = ingen risiko for hjeneødem, ingen spesifikk behandling mot Na. Vannrestriksjon ------- Isoton saltvann ---------- Hyperton saltvann
Vannrestriksjon ved hyponatremiØdem tilstander, hjertesvikt, nyresvikt, levercirrhose, SIADH, polydipsi. Salttilførsel øker ADH som tar opp mer vann og reduserer Na enda mer
Isoton saltvann til hyponatremiVed hypovolemi, diuretika og binyresvikt. Salttilførsel hemmer ADH stimulering --> som gjør at ikke mer vann absorberes av nyrene for å forverre hypoNa
Hyperton saltvann til hyponatremiVed symptomatisk hyponatremi eller sNa <115.
Hyponatremi behandling asymptomatiskØk 0,5 mmol/time, <10-12 mmol / første 24 timer. Og < 18 mmol /første 48 timer.
Hyponatremi behandling symptomatiskHjerneødem + kramper hos spedebarn, premenopausame kvinner og urologiske pasienter. Øk 1,5-2 mmol/time første 3-4 timer eller inntil symptom lindring. Ikke overstig 12 mmol/døgn.
memorize

 

Question Answer
Hypernatremi graderLett 145-155. Moderat 155-165 --> mål 2-12 timer. Alvorlig > 165 --> mål hver time.
Hypernatremi årsakerVannmangel (manglende tørsterespons hos spedebarn, syke eldre, psykiatriske, hypotalamus skade). Væsketap (diare. diabetes insipidus, sentral eller nefrogen. osmotisk diurese --> mannitol/glukose) Brannskade. Saltforgiftning)
Hypernatremi stymptomerTørste, kvalme og oppkast, konfusjon, hodepine, kramper, koma
UrinosmolalitetLite og konsentrert --> væsketap. Normal og konsentrert --> saltforgiftning. Mye og konsentrert --> diuretika.
Hypernatremi rask korreksjonKronisk hypernatremi betyr at celler danner osmoler inne for å balansere --> rask korreksjon kan gi celleødem --> krampe, nevreskade og død.
Hypernatremi og hypovolemiIsoton NaCl + Glukose 5% inntil stabil
Hypernatremi og normovolemiVanntilskudd eller i sonde eller glukose 5%
Hypernatremi og hypervolemi behandlingSom ved normovolemi, gi i tillegg loop diuretika.
Vannprosent i kroppen vanlig vs hypernatremiVanlig (Kvinner 50%. Menn 60%). Hypernatremi (Kvinner 40%. Menn 50%) --> regne vanndeficit (mann) = 0,5 x vekt (Na/140 - 1) --> fritt vann mangel.
Hypernatremi behandling > 145Korrigeres sakte med (iv. glukose 5%) hastighet 0,5 mmol/time. 170 - 140 = 30 --> 30/0,5 = 60 timers korreksjon. Infusjon hastighet 85 ml/t (glukose 5%).
memorize

 

Question Answer
Hyperkalsemi årsaker CHIMPANZEESCa suppliment. Hyperparatyroidisme. Iatrogen (Tiazider). Malignitet + Milk alkali sy. Paget sykdom av bein. Akromegaly. Neoplasi. Zollinger Ellison syn. Excess vit D + A. Sarkoidose.
Hyperkalsemi symptomerObstipasjon. Polyuri. Dehydrering. Kløe. Kvalme og brekninger. Forvirring og koma
Hyperkalsemi og cerebrale metastaserStart liberalt med Decadron 4 mg x 4 ---------------------- eller Medrol 16 mg x 4
Hyperkalsemi behandling ikke-malignitet(2,7 - 3) PO hydrering > 2L/dag. ------- (>3) 3-5L NaCl/24t tilsatt 20 mg diural/L = kalsiurese.
Hyperkalsemi ønsket rask korreksjonKalcitonin 500 ie i 1/2L NaCl over 6 timer. Legg til prednisolon for å forlenge effekten.
Hyperkalsemi behandling malignitetBisfosfonat (Zoledronsyre) 4 mg i 100 mL NaCl i 15 minutter. Gjenta hver 3. uke og bruk sammen med prednisolon.
Hyperkalsemi lymfomyeloproliferative tilstanderPrednisolon 20 mg x 2 eller Solu-Medrol 40 mg x 1
memorize