Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

ekstremite kaslar

rename
kakedida's version from 2019-03-06 21:20

Section

Question Answer
kolun esas abduktor kasımuskulus deltoideus
m. deltoideus ve m. teres minörün sinirin. axillaris
rotator cuff kaslarım. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minör, m. subscapularis (m. teres major rotator kaf kası değildir)
kolun ilk 15 derecelik abduksiyonunu başlatan kasm.supraspinatus (siniri:n.suprascapularis)
spatium axillare laterale( velpau aralığı)(humerotrispital aralık)sınırları;dış tarafta humerus(collum chirurgicum), iç tarafta muscuus triceps birachii, caput longum, yukarıda muskulus teres minör ve aşağıda musulus teres major arasında. içindekiler;n. axillaris,ateria circumflexa humeri posterior ve vena circumflexa humeri posterior
spatium axillare mediale (skapulotrisipital aralık)sınırları; dış tarafta m. triceps brachii, caput longum, yukarıda m. teres minör ve aşağıda m. teres major arasında. içindekiler; arteria circumflexa scapulae
fossa axillarisin duvarlarıön duvar:pektoral kaslar ve m. subclavius Arka duvar: m. teres major, m.subscapularis ve m.latissimus dorsi İÇ duvar:m. serratus anterior ve ilk dört interkostal aralık ile buralardaki interkostal kaslar. n.thoracicus longus bu duvar üzerindedir DIŞ duvar: m. bicaps brachii. m. coracobrachialis ve sulcus intertubercularis(en tehlikeli duvardır.aksiller damarlar ve brakyal pleksus dalları bu duvardadır)
fossa axiillarisin içindekinlera. axillaris,v. axillaris, plexus brachialis'in infraklaviküler parçası, aksiller lenf düğümleri, interkostal sinirlerin dalları ve nervus intercostobrachialis, memenin aksiller uzantısı
kola abdüksiyon yaptıran kaslarm. supraspinatus(ilk 15), m. deltoideus(esas abduktor, 15-90), m. serratus anterior ve m. trapezius (hiperabduksiyon yapmak için skapula'nın alt ucuna dışa doğru rotasyon yaptırırlar)
kolun dış rotatorlarım. infraspinatus, m. teres minör, m. deltıideus'un pars spinalis'i ve çok az da olsa m. supraspinatus
kolun ön bölgesindeki kasların sinirinervus musculocutaneus
m. curacobrachialisin fonkkola adduksiyon,iç rotasyon ve fleksiyon ( ön kola hareket yaptırmaz. ulna ve radiusa tutunması yoktur)
ön kolun esas fleksör kasımuskulus brachialis
tuberositas ulnae'ye tutunan kasm.brachialis
tuberositas radii'ye tutunan kasm. bicaps brachii
sulcus intertubercularis'te seyreden tendonm. biceps brachii,caput longumun tendonu
omuz ekleminin kapsülü içinde bulunan kasm. b.ceps barachii,caput longum(diz ekleminin içinden m. popliteusun tendonu geçer)
lacertus fibrosus(aponeurosia bicipitalis) hangi kasın aponörotik tendonum.bicaps brachii(aponörotik tendonun altında nervus medianus ile arteria ve vena brachialis yüzeyelinde v. mediana cubiti bulunur)
ön kolun kuvvetli ve hızlı supinasyonunda çalışan kasm.biceps brachii(en güçlü supinator kas)
nervus radialis axilla'dakesildiğinde, ön kola supinasyonu yaptıran kasm. biceps brachii
el bileğinde en yüzeyelde bulunan kas tendonum. palmaris longus(aponeurosis palmarise tutunur, tendonunun hemen altında n. medianus vardır.)
os pisiforme hangi kasın tendonu içindedirm. flexor carpi ulnaris
4. ve 5. parmaklarının distal falankslarına fleksiyon yaptıramayan birinde hasarlı olan sinir ve atkilenen kas hangsidirn. ulnaris-m. flexor digitorum profundus(bu kasın 2. ve 3. parmaklarının distal falankslarına fleksiyon yaptıran bölümünün siniri n. medianus)
ulna ve radiusun distal uçları arasında uzanarak kemikleri bir arada tutan kasm. pronator quadratus
n. radialis'in uyardığı kaslarbrachioradialis, ekstensör sözcüğü içeren tüm kaslar, supinator, triceps barchii ve abduktor pollicis longus
ön koluna ekstansiyon yaptıramayan bir kişide lezyon hangi sinirdenervus radialis
nervus musculocutaneusu zedelenen bir hastada ön kola fleksiyon yaptıran kasm. brachioradialis
radial nabız oluğu, m. flexor carpi radialisin tendonu ile hangi kasın tendonu arasındadır m. brachioradialis
el bileğinde hareket yaptıramayan kas m. brachioradialis(proc. styloideus radii'de sona erer.el bilek eklemini geçemez)
ön kolun supinatorlarım. biceps brachii ve m. supinator
anatomik enfiye çukurunun sınırlarımedialde;m. extensor pollicis longusun tendonu, lateralde;m. extensor pollicis brevisin tendonu ve m. abduktor pollicis longusun tendonu
anatomik enfiye çukurunun içindekileriçinde: a. radialis, çatısında:v. cephalica, tabanında:os scaphoideum ve os trapezium buunur
karpal tünelin yapısına katılan kemikleros scaphoideum, os pisiforme, os trapezium ve os hamatum. ön duvarını retinaculum musculorum flexsorum olouşturur
karpal tünelden geçenlerm. flexsor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, m. flexsor pollicis longus, m. flexor carpi radialis ve nervus medianus
ele abduksiyon yaptıran kas"RADIALIS" sözcüğü içeren kaslar ele abduksiyon,"ULNARİS" sözcüğü içerenler adduksiyon yaptırır.
el kaslarından hangisi çift innervasyonludurm. flexor pollicis brevisin yüzeyel başını n. medianus, derin başını n. ulnaris uyarır
m. brachialis innervasyonun. musculocutaneus ve n radialis
m. flexor digitorum profundusn medianus ve n ulnaris
m. adduktor magnusn. obturatorius ve n. tibialis
m. biceps femorisn. tibialis ve n. fibularis communis
m. digastricusn. mandibularis ve n. facialis
el parmaklarına abduksiyon yaptıran kasmm. interossei dorsales(n.ulnaris ile innerve olur)
el parmaklarına (2-5) adduksiyon hareketini yaptıran kasm. interossei palmares (nervus ulnaris tarafından innerve edilir)
bir hasta 3. ve 4. parmakları arasına konan kağıdı sıkışrıramıyorsa, bu hastada hangi sinir zedelenmiştirn. ulnaris
parmakları arasında kalem tutamaya birinde hangi sinir zedelenmiştirn ulnaris
parmaklarını birleştirip ayıramayan birinde hangi sinirin hasarı söz konusudurn ulnaris
m. gluteus maximusun en güçlü antagonistim. iliopsoas(uyluğun en kuvvetli esas flezör kası)
uyluğa ve bacağa flexiyon yaptıran kasm. sartorius
flexiyonda bacağa iç rotasyon yaptıran kas-m. sartorius -fleksiyondaki bacağa iç rotasyon yaptıran diğer kaslar; m. semitendinosus,m. semimembranosus,m.gracilis -fleksiyondaki bacağa dış rotasyon yaptıran kaslar;m.tensor faciae latae ve m. biceps femoris
musculus quadriceps femorisin sinirin.femoralis (n. femoralisin uyardığı diğer kaslar; m. iliacus,m. sartorius ve m. pectineus)
m. rectus femorisin uyluğa etkisifleksiyon
bacağına ekstaniyon yaptıramayan bir kişide lezyonlu sinirn femoralis
bacağına ekstansiyon yaptıran kasm. quadriceps femoris
tuberositas tibia'ya tutunan yapılig.patellae (m.quadriceps femorisin tendonu)
ligamentum patellae'nin yapısına katılan kaslarm. ractus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis ve m. vastus intermedius
nervus femoralis başlangıç bölümünde kesilirse, uyluğa fleksiyon yaptıran kasm.tensor fascie latae
m. tensör fasciae latae'nin sinirin. gluteus superior
trigonum femoralenin sınırlarılig. inguinale, m sartorius'un iç kenarı,m. adductor longus'un iç kenarı
trigonum femoralenin döşemesini oluştıran kaslarm. iliacus, m. psoas major,m. pectineus, m. addukktor longus
memorize