Create
Learn
Share

Ekosystemy

rename
drist's version from 2016-05-29 19:19

Section

Question Answer
Převod 1ml kyslíku na J20J
Sledovaní plochy lesa u metody mapování10-30 ha
Sledovaní plochy rákosin u metody mapování1-2ha
Feromonové pasti na co se používajílákání na chemic. látku – přilák. samců na samici, či dravce na kořist, syntetický feromon či suchý led uvolňující CO2
Extrakce hlísticBaermanova nálevka, průměr ok na sítu 0,2 – 0,25mm, max. 24 hod.
Extrakce roupicO´Connorova metoda: („wet funnel“) – Baermanova nálevka s většími oky, 3 hodiny extrakce
Prosívadlooka 0,8-1cm, na bezobratlé v opadance (nebo také hrabance, detritu či výstelce hnízd)
RegreseRegresní analýza je označení statistických metod, pomocí nichž odhadujeme hodnotu jisté náhodné veličiny, např odhadovaného úlovku hlodavců v pastech - je potřeba 3-5 opakovat odchyt
Co se zkoumá při Xylotomické analýzemikroskopické určování uhlíků a dřev (skladba paliva archeologické lokality)
Chytíme 20 žab a označíme je, pak chytíme 10 z nichž 5 je už označených. Výpočet Petersonovou metodou(20x10):5 = 40
Produkce představujezměnu biomasy za jednotku času
Batymetrická mapahloubkové parametry nádrží (stejné jako výšky kopců a kóty nadmoř.výšky)
Jak se vybavit na odchyt žížal3% formaldehyd, rýč, igelit
Mesofauna je nejvíce zastoupenaroztoči
Zaklapávací pasti jsou vhodné po jaké živočichyhlodavce?, pro rychle se pohybující?
Jaká metoda je vhodná ke značení fauny v otevřeném prostředístříhání prstů nebo obarvení srsti
Která z metod je přímá(sledování stop, snůšek, hlasové projevy, exkrementy=nepřímá), (odchyt, pozorování, značení živočichů= přímá)
Co je to smýkánípřejíždění sítí přes vrchní 2/3 vegetace, nutné 20-30x do osmičky, ne za vlhka a zimy, poté vylákání hmyzu ze vzorku pomocí fotoeklektoru- na světlo
Osa X v limnigrafickém grafusvisle
Kdy se nejedná o mykorhizumykorhiza je symbióza s houbami (Ektomykorhiza= průni houbových vláken do mezibuněčných prostor kořene, Endomykorhiza= průnik do primární kůry kořene, houby nikdy nepronikají až do středního válce kořene= šlo by již o parazitismus)
Měřeni hlodavcůdélka těla, ocasu, zadní tlapky a výška ušního boltce
Počítání ptáků v koloniíchfotografie či filmové nahrávky, přímé vyhledávání a mapování hnízd v hnízdním období
Na co lákají barevné miskyvizuálně tedy na barvu- je v nich kapalina v níž se hmyz utopí
Nepřímé metody-u bezobratlýchsledování různých stop či produktů aktivity (exkrementy, požerky, poškození vegetace, svlečky…)
Co neni třeba při shnabelově metoděvelký počet jednotlivých odběrů
VIEvpraveni fluoresc.látky jehlou pod kůži, tam změna v pevnou tvárnou látku.
Kolikrát jít na lokalitu při Mapováníu lesní krajiny 10x u nelesní 8x
Kolik procent z váhy obojživ.může mít vysílačka vnitřní či vnější1%
Který organismus je nutné usmrtit a preparovat pro další studiumbezobratlé, z důvodu zkoumání detailů částí těl
Výpočet planktonuz celkového objemu řas a sinic nebo prostřednictvím základních stavebních prvků
Manipulativní pokusyzakládají se způsobem úplných znáhodnělých bloků
Úplné znáhodnělé blokyzpůsob kterým se zakládají manipulativní pokusy, např. při studiu vlivu hnojení na vegetaci. V každém bloku jsou všechny testov.varianty a jsou tedy znáhodněny. Počet nezávislých opakování je roven počtu bloků
V čem je výhodné určování presence (=přítomnost) druhůrychlejší než počít. početnosti druhů
Délka odchytu drobných hlodavců3 noci minimálně a denně vybírat, v lese 6x6 po 15-ti metrech od sebe, otevřený prostor-louka 11x11x po 10m.
Čím se efektivně umrtví (omráčí) hmyz, který se chytí do světelné pastichloroform a tetrachlorethan
Nepřímé metody při monitorování savcůsledování stop, vyhloubených nor, uválená tráva, trus, otěr o stromy- odřená kůra…
Co je nepříznivé při sběru hmyzu sklepávánímvlhko nebo velmi teplé počasí
Nepřímé sledování pomocí snůšek je vhodnépro skokana štíhlého, ostronosého a rosničku, nevhodné pro skokana hnědého, ropuchu a blatnici
Co nesmí způsobit značení na obojživelnícíchnesmí je ohrožovat na zdraví, ani snižovat pravděpodobnost přežívání
Jak se nazývají svrchní dvě vrstvy půdyHumusový horizont A se člení na 2 subhorizonty – svrchní organický (Opad L, Hrabanka F,) a Humózní H, dále následují minerální horizont B a substrátový horizont C
Jaké organismy pohlcují část potravy a pak z ní získají energii trávenímFagotrofní organismy
Na jakou jednotku vztahujeme zjištěné počty organismů v nádržina litr vody a na m2 dna
Počítá-li se početnost na stejných trasách a bodech v následujících letech, je nutné pracovat za stejného počasí a denního období. Povolují se rozdíly ve dnech jen+ - 7 dní a v denní době +30minut
Jak se určuje stáři u hlodavcůdle pohlavní aktivity tedy prozkoumáním pohlavních orgánů= u samců měřením délky+šířky varlat, u samic pitvou, pohledem-zduřelé mléčné žlázy u kojící…
Na čem závisí metabolismus rybna její hmotnosti
Vyberte nejméně stresující a poškozující metodu identifikace obojživelníkůfotografie a obrazky jedincu
Malaisův lapáknáhodné nalétávání hmyzu (následné soustředění na světlý vrch stanu kde je sběrná nádoba- nejde o světelné lákání!!)
Kteří živočichové patří do mesofaunyChvostoskoci (Collembola) a roztoči (Acarina)
K čemu se užívá exhaustork individuálnímu vybírání bezobratlých ze sklepaného materiálu
Co neovlivňuje účinnost padací pastiumístění zábrany vzhledem k padací pasti, povrch nádoby a užití fixační látky
Jak se značkují broucivykrajováním okrajů krovek
Jaká je tloušťka materiálu, ze kterého se vyrábějí lapací sítětohle jsem nikde nenašla?
Nepřímá metoda sledování obojživelníkůzvuky samců, monitorování snůšek
Jaký potravní řetězec v půdě odpovídá pastevně-kořistnickému vztahu na povrchuodpovídá uspořádání predačnímu a parazitickému, zapojeny jsou autotrofové= řasy, sinice, kořeny vyšších rostlin či bakteriální nárůsty a houbová vlákna, konzementy pak jsou mykofagové, bakteriofágové, pollinivorní, algofágové
Nestříhat prsty u žabprvní prst u samců ani zadní s blánou, ne více jak 1/3 prstu
Co je to uzavřená populace- dle Petersona (2x) a Schnabelové (více než 2x)jedinci NEmůžou migrovat z a na studijní plochu= konstantní velikost populace
Výpočet početnosti u otevřené populace - metoda Jolly-Seber (3x a více)počítá s migrací= proměnlivá velikost populace
Podmínky pro výpočet početnosti u otevřené populace - Dle Schnabelovémusí se počítat s mortalitou a natalitou
Metoda Robson a Regier (ryby)značené ryby musí být rovnoměrně rozptýlené v nádrži
Metoda CRModhad absolutní velikosti populace ze zpětných odchytů
Pavouci majíChelicery s jed.žlázou
Štírci majíPedipalpy s klepítky
Stonožky majíMaxilopody s jed. Žlázou
Kalibracedle známých ekolog.nároků druhů usuzujeme na přírodní podmínky stanoviště
Co je to Abundancepočetnost
Co je to Dominancepokryvnost
Pokryvnost jeplocha, kterou pokrývá biomasa (při pohledu shora), vyjádřená v %
Co je to Sociabilitadružnost (skupiny, solitéry)
Co je to Denzitahustota (počet individuí na jednotku plochy)
Co je to Vitalitaživotnost (dobře vyvinutý, zakrslý)
Co je to Frekvencečastost (pravděpodobnost výskytu)
Co jsou to Gradientyje všeobecně směr růstu (takže asi klidně změna početnosti, teploty, mortality atpod.)?
K extrakci půdních členovcůtepelné extrakce xerothermoeklektory, Berlesseho-Turglerův aparát, světelné extrakce -fotoeklektory
Neživé složky půdy (3fáze půdy)pevná, kapalná, plynná
Nejpočetnější z edafonu je(edafon je půdní biota, tedy živá složka půdy) fytoedafon = kořeny + mikroflora (půdní baktérie, půdní houby, sinice a řasy)
Nejpočetnější ze zooedafonu jemakrofauna
Nejobjemnější z organické hmoty v půděkořeny rostlin
Osmotrofní organismyvstřebávají živiny přes buněčnou membránu (bakterie, prvoci)
Nějaké sledování životnosti vodynevím ale odpověď je sledování obsahu dusíku a fosforu ve vodě
Co je Palynologiepylová analýza
Switchingpřepínání mezi preferovaným zdrojem potravy (= chvíli masožrout, chvíli kytkožrout - běžné u půdních organismů)
Imobilizaceabsorpce volných iontů živ. organismy a jejich využití ke stavbě těl
Bodové sítě k čemu sloužíke sčítání ptáků v hnízdní době z jednoho místa do vzdálenosti 300m, síť 300x300m, na každém bodě 5 minut, sčítám vše co vidím a slyším jednou za hnízdní sezonu
Vzorkování savců v otevřené krajiněodebírání vzorku do pasti, 1ha- 11x11 a 10m od sebe,3dny a denně vybírat
Liniova metoda (transekt)pohyb po určité dráze a při tom počítání všech registrovaných jedinců, určitá délka trasy a ideálně vždy na stejnou délku stejný čas = př. 1km projdu vždy za 1 hodinu, na transektu se měří délky
memorize

Recent badges