Create
Learn
Share

Ekosystemy 2

rename
drist's version from 2016-05-30 19:28

Section

Question Answer
Co získáme zpětným odchytemabsolutní odhad početnosti populace
Jak jdou půdní vrstvy po soběA (L,F,H), B, C – humusový (odpad, hrabanka, humózní)
Surberova síť, k čemu sloužíodchytu bentosu v tekoucích vodách
Kdy se provádí mapováníideálně asi v době hnízdění nebo pokud je to u obojživelníků tak na jaře
Měření u hlodavcůLA = výška ušního boltce, LC = délka těla (čumáček až řiť), LCd = délka ocasu (řiť až konec ocasu bez chloupků), LTp = zadní packa (od paty ke koci nejdelšího prstu, ale bez drápku)
Jaké počasí nesmí být u pozorování ptákůnepříznivé= příliš větrno, příliš chladno, či prudký déšť
V čem zpočívá výhoda pastí ,,lahve v zemi“v úspoře času při vybírání napadaných vzorků, při vyjmutí se díra nezbortí (do díry do se vloží ustřižená pet lahev a do ní zbytek ustřižené části jako trychtýř)
Ptáci se nejlépe počítajína hnízdící okrsek
Sčítání v otevřené krajině při mapování ptáků - jak velké území?40 - 100ha
0hypotézavýsledek měl být něco s tim když zamítnu.. 0,05
Žížaly dle životní strategieEpigeické= hrabanka,opad, 1-3cm, pomalé, Endogeické= v hloubce, tělo 15cm, růžové, rychlé, Anektické= celý půdní profil, tělo 20 - 45cm, spíše pomalé
K třídění vzorku makro zoobentos se používámělké misky a pinzety
Při početnosti ptáků je nutné vycházetz vizuálního i akustického pozorování
Liniovou metodou je možné pracovatpo celý rok= nejen v hnízdním období!!, u ptáků sčítání akusticky i vizuálně, není moc přesná
K prosvětlení preparátů půdní mesofauny (roztočů) pro mikroskopické pozorováníse využívá zředěný roztok kyseliny mléčné
K usmrcení bezobratlýchoctan etylnatý
Ke skladování bezobratlýchformalín= 4% formaldehyd
Co vyjadřuje BSKbiochemická spotřeba kyslíku
Manitobská pastk lákání krev sajících ovádů na černou kouli (=černá se na slunci zahřívá a ty kurvy jdou po teple) 
Na rozdíl od detritofágů je ostatní hmyzsociální
Co ovlivňuje využití potravy u ryb nejvícesložení potravy?
Jaké počasí nesmí být na pozorování ptákůmlha, prudký déšť, velké vedro
Co má největší význam při sledování ptáků (pro vymezení teritorii)zápis dvou či více zpívajících samců
Ke stanovení ÚVP (účinně vychytaná plocha) potřebujeme znátdomovský okrsek druhu
Jak se nejlépe odebere vzorek planktonuplanktonní sítí
Kolik kombinací je možno utvořit stříháním prstíků u skokana, když ustřihávám u každéhojeden prst= 18, dva prsty= 124 , tři prsty= 736
Malaisův lapákhmyz naletuje náhodně ve spirále
Paleolimnologie jevýzkum stratigrafie jezerních sedimentů
Celkové množství přijaté energie savců se značí v jednotkáchJ/ha/rok
Úplné nasycení kyslíkem ve vodě znamenáže množství kyslíku je v rovnovážném stavu s atmosférickým kyslíkem za daného tlaku a teploty
Observační výzkum, v čem spočíváprovádí se bez manipulativních pokusů
Mikrobentos prochází síty s průměrem okminimálně 0,5 mm
Velikost ok síta na makrobentosmakrobentos se zachycuje na sítu s oky 0,5-0,6mm nebo se může použít cedník s oky 0,5–1 mm (bylo zadáno v mikro,nano,piko )
V čem spočívají světelné pastivábení na světelný zdroj, hmyz zmatou, létá kolem světla ve spirále, až do pasti spadne
Nejpřesnější metoda při pozorování ptákůmetoda mapování hnízdních okrsků
Výpočet početnosti u otevřené populace (jakou metodou)metoda Jolly-Seber
Jak se NEzahušťujeme vzorek roztoku na pozorování prvokůsedimentací= ta je totiž vhodná jen pro nanoplankton (Prvoky zahušťujeme centrifugací a filtrací)
Sací past na bezobratléaby fungovala, nesmí být moc větrno, max. do 20km/h
Rotační pastnení závislá na síle větru, umístění nízko nad vegetací
Výška zábrany při odchytu obojživelníků30 cm u skokanů 60cm, do země zahrnout 10cm
Mikroedafoncca do 0,1-0,2mm = prvoci (nálevníci, měňavky, krytenky), hlístice, bezobratlí (vířníci, želvušky)
Mezoedafon0,2 do 2mm = roupice a členovci (roztoči, chvostoskoci, pancířníci, sametkovci, čmelíkovci)
Makroedafon2 mm – 2 cm = půdní členovci (žížaly, stejnonožci, mnohonožky, stonožky, larvy dvoukřídlého hmyzu, pavouci, mravenci, plži
Megafaunanad 2cm = drobní hlodavci a hmyzožravci
Co jsou faktorialni vlivyexperiment může zkoumat vliv několika faktorů
Nejpřesnější metoda pozorovaní ptákůmetoda mapování hnízdních okrsků (v hnízdním období)
Jak značíme žábyamputace prstů, vymrazování značek, obrázky, fotky, autotransplantace, barvení, tetování,VIE
Všechny metody sběru bentosumikrobenthos (kuželová sonda, kontinuitní sonda, coriho nasávač) makrobentos kval. - síta, škrabky, dredž, kvan. - drapáky:Friedingerův, Ekman-Birge, Lellákova modifikace drapáku typu Ekman-Birge, sondy Langova,Lenzova)
Kvalitativní metody pro výzkum planktonu(co) Mayerova a Hrbáčkova vytěsňovací láhev, planktonní sítě, fixace planktonu formaldehydem
Kvantitativní metody pro výzkum planktonu (způsoby odběru)(kolik) Friedingerova odběrná láhev (sběrač), Planktonní trubice, Apsteinova kvantitativní síť,
Zooplankton fixujemeve 4% formaldehydem (= formalín)
Kvalitativní metody pro výzkum bentosu tekoucích voddredže,bagry, síta a sítě, pinzeta
Kvantitativní metody pro výzkum bentosu tekoucích voddrapáky a sondy, surberova síť, Sadovského a Kubíčkův bentometry
Jak často je nutné prohlížet past na obojživelníky3x denně
Co všechno se měří u rejsku a jak přesnědélku těla, ocasu, zadní tlapku od paty k nejdelš.prstu bez drápku
Co je to podzoltyp vyluhované neúrodné půdy, vzniklé působením klimatických vlivů, zvláště nadměrné vlhkosti vzduchu
Který živočichové nejsou půdní predátořipredátoři určitě nejsou Stínky a Mnohonožky, tito predátoři jsou střevlík, draví roztoči, čmelíkovci, sametkovci, stonožky
Kdy nejlépe počítat ptákyv hnízdním období
Zadní délka tlapky u obojživelníkůpata až nejdelší prst
Jaký typ potravního řetězce probíhá v půděrozkladačský (dekompozice), také ale mineralizace, humifikace, imobilizace, vylouhování, mezidruhové vztahy
K odchytu zvláště chráněných živočichůmusíme mít povolení
Obojživelníky lovímepodběrákem nebo do pastí
Konduktivitavodivost- vody o čem vypovídá a čím ji můžeme zvýšit- je to množství rozpuštěných látek ve vodě, zvýšíme ji solí
Brouci jsou většinoudetritofágní druhy
Individuální značení k odhadu početnosti populace denních motýlů se provádípsaní čísla fixem na rub obou křídel prvního páru
Jaká z metod značení obojživelníků je zcela nevhodnáčelistní značky a kroužky, vypalování drátem, autotransplantace
Nejvhodnější pro výzkum obojživelníků jejaro
Archeobotanikaanalýza rostlinných makrozbytku, ke sběru se používá flotacní metoda pracující na principu rozdílné relativní hmotnosti makrozbytku rostlin
Diatomární analýzaanalýza druhové spektra schránek rozsivek (kvalita vody, ekologické nároky)
Fytolitová analýzamikroskopická telíska v ruzných orgánech rostlin (po spálení zůstávají v půdě)
Ontogenetická strukturarůstové spektrum (podíl jedinců populace v různých fázích životního cyklu)
bentosorganismy obývající dno
Průhlednost (při spuštění měřícího kruhu do vody)půl mocnosti eufotické (prosvětlené) vrstvy
Plankton se dělí nazooplankton, fytoplankton, bakterioplankton
Odběry vzoků sedimentů tokunamražením
Fixace zoobenthosuethanol
Fixace řas a sinicLugolův roztok (formaldehydem se fixuje zooplankton)
kvantitativní stanovení fytoplanktonuvýpočty buněčných objemů řas
kvantitativní stanovení řas a sinicstanovení chlorofylu
kvantitativní stanovení zooplanktonupočítací komůrky
zonální půdypůdy v nichž byl dokončen půdní proces (pedogeneze). Půdy, kde probíhá, jsou azonální
půdní druh je určenpoměrem minerálních částic různé velikosti
půdní typ je určenPodle přítomnosti a kvality příslušných horizontů a subhorizontů v tzv. půdním profilu
pedogenetické faktorymatečná hornina, reliéf, klima, vegetační kryt, organismy, člověk
rhizosférabiologicky aktivní vrstvička s velkým množstvím mikroorganismů a jejích predátorů a dalších organismů dekompozičních potravních řetězců okolo kořenů
pevná půdní složka se dělí naneživou (minerální -93%) a organickou (7%)
různé typy vazeb půdní strukturykovalentní, vodíkové, Van der Waalsova
půdní agregátvětší hrudka s uzavřenými a otevřenými póry, vyplněnými vzduchem nebo vodou, různá prostředí
půdní voda, funkcerozpouštědlo,transport, reakční prostředí,životní prostředí organismů
Humusové látkypolysacharidy, aminokyseliny,fenolické látky
Typy humusumor (kyselý, málo N, lignin), moder (koprogenní), mul („sladký“, hodně N, huminové kyseliny)
foreze přenášení jinak nepohyblivých či málo pohyblivých součástí systému z místa na místo
kvantitativní odvěr půdních vzorkůkontejnery, půdní sondy, rámečky (standardizovaná velikost)
jaké jsou typy studia půdní mikroflorymiroskopování in situ nebo zředěných kultur, pěstění v kulturách
extrakce půdních prvokůpozorování in situ, extrakce gradientem (elektřina, zahřívání, probublávání), zřeďování a pěstování v kulturách
Půdní mikrofauna jsouprvoci, hlístice
Zástupci půdní makrofaunyžížaly, členovci, mlži, korýši
Půdní megafauna je vše nad2cm, objemově může být až 14% edafonu
absolutní odhady populacepočet jedinců na jednotku plochy nebo prostředí (značkování)
relativní odhady populacesběrací úsilí, pasťování
Lincolnův indexodhad absolutní velikosti populace ze zpětných odchytů
Vzorkování savců v leseodebírání vzorku do pasti, 0,53ha- 6x6 a 15m od sebe,3dny a denně vybírat
memorize

Recent badges