Create
Learn
Share

Ekonomie

rename
drist's version from 2015-05-24 12:18

Section

Question Answer
Nakresli graf Hranice tvůrčích možností
Který podnik hospodaří efektivněefektivně hospodaří jen ten podnik, jenž se pohybuje na křivce tvůrčích možností. Jestliže je pod ní, nevyužívá optimálně své vstupy.
Co jsou náklady obětované příležitostityto náklady výrobci skutečně nevynakládají, přesto je nutno, aby s nimi vážně počítali. Souvisí s ekonomickou volnou skladby výroby, kdy se producenti rozhodují mezi možnostmi, co vlastně budou vyrábět.
Zákon klesajícího tempa růstu výkonůza předpokladu přidání další jednotky jednoho výrobního faktoru (např. další hodina vykonané práce, další hektar zemědělské půdy) bude výrobce dostávat stále menší přírůstky produkce. Proti tomuto ekonomickému zákonu působí technologický pokrok.
Co je POPTÁVKAUrčité množství statku, které je poptávající (kupující) ochoten poptávat (nakoupit) při dané ceně, což vlastně znamená, že poptávka je charakterizována chováním kupujících na trhu. (je první, určuje vznik nabídky).
Jaké jsou druhy poptávkyIndividuální poptávka (d) – jednoho kupujícího nebo d po produktu či službě jednoho výrobce, tržní (Dílčí) (D) – poptávka všech kupujících po určitém statku nebo službě (tzn. Součet všech individuálních poptávek po daném zboží nebo službě), Agregátní poptávka (AD) – poptávka všech lidí v konkrétní zemi po všech možných ekonomických statcích
Nakresli a popiš poptávkovou křivku
Co je důchodový efekt poptávkyDůchodový efekt říká, že v situaci, kdy se nezmění náš nominální důchod, ale zároveň poklesne cena poptávaného statku, vzroste náš reálný důchod, v důsledku čehož si budeme moci koupit větší množství uvažovaného statku (zlevní-li výrobek, zvýší se reálný důchod a naopak; nominální důchod se nemění, mění se cena výrobku)
Co je substituční efekt poptávkyZměna poptávaného množství v důsledku záměny statku relativně dražšího statkem relativně levnějším (zdraží šunku, budeme si kupovat více měkkého salámu; pokud je substituce možná)
Jaké jsou faktory (determinanty) poptávky (způsobují pohyb křivek poptávky)Cena, Změna nominálního důchodu, Pohyb cen ostatních statků na trhu, Marketingové a ostatní vlivy
Nakresli posun poptávkové přímky při změně nominálního důchodu
Co je to nabídkaZa nabídku označujeme množství výrobků či služeb, které jsou výrobci (prodávající) ochotni nabídnout (prodat) za určitou cenu. Jestliže jsme si dříve uvedli, že poptávka charakterizuje chování spotřebitelů, pak nabídka bude popisovat ekonomické jednání výrobců
Jaké jsou druhy nabídkyIndividuální nabídka (s – z anglického „supply“) – nabídka jednoho výrobce nabízejícího určitý produkt nebo službu, Tržní (dílčí) nabídka (S) – nabídka všech výrobců určitého ekonomického statku (tzn. Součet všech individuálních nabídek jednotlivých výrobců produkujících jeden výrobek či službu, Agregátní nabídka (AS) – celková nabídka určená objemem výroby všech výrobců v daném státě; (cenami, za které jsou ochotni prodat své výrobky apod.)
Nakresli nabídkovou křivku
Popiš zákon rostoucí nabídkyNabídka (stejně jako poptávka) má v praxi spíše konvexní nelineární tvar a bývá zpravidla rostoucí. To je dáno zákonem rostoucí nabídky: výrobci budou vyrábět a prodávat tím více množství konkrétního produktu či služby, čím vyšší bude jeho tržní cena
Vyjmenuj determinanty nabídkyCena produktu, Změny ve všech nákladových položkách výrobců, Očekávání, Úroveň používané výrobní technologie, Ostatní determinanty
Popiš tržní rovnováhuTržní rovnováhou míníme situaci v ekonomické realitě, kdy poptávané množství je totožné s množstvím nabízeným a zároveň cena poptávajících i nabízejících je při tomto daném množství shodná. Potřeby všech subjektů byly uspokojeny – všechno zboží na skladě se prodalo
Nakresli graf tržní rovnováhy, včetně přebytku spotřebitele a producentaBod E (equlibrium) v grafu značí rovnovážný stav, což znamená stav. Nachází se v místě, kde se protne nabídka s poptávkou.
Jaké jsou dva názorové proudy pojetí užitkuKardinalisté – celkový užitek se dá kvantifikovat, tzn. je přímo měřitelný, Ordinalisté – celkový užitek se nedá kvantifikovat, je měřitelný pouze nepřímo
Jaké je kardinalistické pojetí celkového užitkuCelkový užitek (TU – total utility) představuje míru uspokojení vznikající na základě spotřeby všech uvažovaných ekonomických statků. Vypočítá se jako součet užitků, které nám vzniknou při spotřebě celkového množství spotřebovaných produktů nebo služeb.
Celkový užitek závisí na následujících faktorechMnožství spotřebovaných produktů či služeb (čím více statku budeme spotřebovávat, tím se pro nás stane „všednějším“ a bude nám poskytovat menší a menší užitek), Kvalitativní stránka produktu či služby (s růstem kvality produktu, resp. služby celkový užitek roste), Subjektivní vztah spotřebitele k ekonomickému statku – čím více po statku toužíme, tím větší nám přinese užitek)
Nakresli funkci celkového užitku včetně bodu nasycení
Co je mezní užitek(MU – marginal utility) Představuje užitek, který nám plyne z poslední spotřebované jednotky konkrétního statku. Tzn., o kolik se zvětší (resp. zmenší) celkový užitek, jestliže se množství spotřebovávaného statku zvětší o jednu jednotku.
Nakresli průběh funkce mezního užitkuGraf mezního užitku – 1. jednotka je nejvzácnější, s každou další jednotkou to klesá; celkový maximální je roven 0 (pak už např. nechceme vodu, svíčkovou)
Napiš zákon klesajícího mezního užitkujestliže roste spotřeba ekonomického statku, celkový užitek roste čím dál pomalejším tempem až do bodu nasycení. Poté začne klesat. Mezní užitek tedy s rostoucím množstvím klesá – každá další spotřebovaná jednotka má pro spotřebitele menší význam, než jednotka předcházející
Co je konkurence na straně poptávkyodráží hlavní spotřebitelský cíl, čímž je naplnění skutku pořízení co nejvíce zboží (v co nejvyšší míře uspokojit své potřeby) za co nejnižší cenu
Co jsou nákladypředstavují peněžní hodnotu vyjádření opotřebení a spotřebu výrobních faktorů použitých k výrobní činnosti.
Co jsou Explicitní nákladynáklady, které jsou skutečně účelně vynaloženy v procesu podnikatelské činnosti (např. spotřeba materiálu, mzdy pracovníků).
Co jsou Implicitní nákladynáklady, jež firma reálně neplatí, ovšem musí s nimi počítat při ekonomickém rozhodování. Někdy bývají označovány jako tzv. náklady obětované příležitosti. Jde o situaci, kdy některý z výrobních prostředků firma používá určitým způsobem, který ovšem není jedinou možností, jak jej účelně využít. Podnik např. používá svou budovu pro administrativní účely, ovšem má i jiné možnosti pro její využití (pronájem).
Fixní (neměnné) náklady (FC)náklady podniku, které se ve spojení se změnou úrovně produkce nemění. Jedná se například o nájemné, za jistých okolností mzdy pracovníkům atp. Tyto náklady firma musí platit a nemůže změnit jejich výši, i za předpokladu, že nevyrábí žádné produkty, neboť je k tomu smluvně vázána.
Variabilní náklady (VC)náklady, jež se při změně celkové produkce mění. Obecně platí, že čím více podnik vyrábí, tím větší bude realizovat náklady (např. spotřeba energie na provoz výrobních strojů).
Nakresli Průběh funkce variabilních a fixních nákladů v krátkém období
Co je zlaté pravidlo ziskuMezní příjmy (příjmy z dalšího vyrobeného kusu) převyšují mezní náklady (náklady na další vyrobený kus) a dochází k navyšování produkce, neboť příjem z prodeje dodatečné jednotky produkce je větší než náklad na její výrobu. Naopak jestliže by mezní náklady převyšovaly mezní příjmy, došlo by k přesně k opačnému jevu a výrobci by se už nevyplatilo dále produkovat.
Popiš výdajovou metodu výpočtu HDP. HDP se určuje jako součet: Výdaje domácností na spotřebu (C), Investiční výdaje (I) , Vládní výdaje na nákup statků (G) , Čistý export (NX)
Jak se vypočítá čistý domácí product ČDPHDP – investice
Popiš důchodovo metodu HDPVymezuje HDP jakou souhrn veškerých příjmů (důchodů), které jsou v dané ekonomice realizovány vlastníky výrobních faktorů, sčítá se: Superhrubá mzda, Renty, Čisté úroky (úroky po odečtení daně), Hrubé zisky podniků i samostatných podnikatelů (OSVČ), Oprávky k dlouhodobému majetku (v penězích vyjádřený odpis majetku), Nepřímé daně (DPH a spotřební daň)
Co je nominální produktv tržních cenách
Co je reálný produktvyjádřen ve stálých cenách k fixnímu období ( např. rok 2000)
memorize

Recent badges