Create
Learn
Share

Ekonomie podniku

rename
drist's version from 2016-01-01 16:53

Section

Question Answer
Zákon o obchodních korporacích se správně jmenuječ. 90/2012 Sb o obchodních společnostech a družstvech (dříve obchodní zákoník)
Zákon o obchodních korporacích rozeznává typy právnických osobakciová společnost, s.r.o., družstvo, v.o.s.
Neziskové organizace určujeObčanský zákoník a správně se jmenují zapsaný spolek
Obchodní rejstřík evidujepři krajském obchodním soudu a.s., s.r.o., družstva a neziskové organizace
Podmínky vzniku družstvamin 3 členové, FO nebo PO, zákl. Kapitál 0, stejný vklad pro všechny členy
Podmínky vzniku a.s.základní jmění 2 mil Kč nebo 80 tis. EUR, pro zápis je nutné mít splaceno 30% upsaných akcií, 1 PO nebo FO, zakladatelská listina nebo společenská smlouva,
Nesplacený vklad a.s. jezatímní list, po splacení se stane akcií
Nominální hodnota akcie jezákladní kapitál, minimální emisní hodnota je 100 Kč. Součet hodnot akcií je základní kapitál
Emisní kurz jeprodejní cena akcie při emisi
Emisní ažio jenadhodnota, za kterou a.s. při emisi prodá akcie
Podmínky vzniku s.r.o.základní jmění 1 Kč, jednatel ručí celým svým majetkem, 20 tis. administrativní náklad při vzniku, společníci ručí do výše nesplacených vkladů
Živnosti určujeŽivnostenský zákon
Podmínky vzniku veřejné obchodní společnosti2 PO, ručí společníci celým majetkem
Likvidnostschopnost rychlé přeměny na peníze
Rozvahasoučást účetní veverky. Aktiva a pasiva společnosti ke konkrétnímu dni. Není zde pronajatý majetek.
Aktivalevá strana rozvahy. Uvádí se dle stupně likvidity. Dělí se na pohledávky za upsaný kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva (krátkodobá), a časové rozlišení. Uvádí se v tis. Kč.
Dlouhodobý majetekpřenáší svou hodnotu do nákladů postupně více než 1 rok (odpisy). Je zachycen jako pořizovací hodnota, vlastní náklady, jmenovitá hodnota (cenné papíry)
Dlouhodobý nehmotný majeteknad 60 tis. - zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva a goodwill
Goodwillrozdíl mezi tržní cenou a účetní hodnotou společnosti. Projevuje se až u nového vlastníka
Dlouhodobý hmotný majetekhmotná aktiva nad 40 tis. Pro účely činnosti podniku. Pozemky, stavby, samost. movité věci, soubor movitých věcí, trvalé porosty, zvířata zákl. Stáda
Dlouhodobý finanční majetekdoba držby více než 1 rok, především cenné papíry (podíl s podstatným vlivem je nad 40%, spřízněný podnik nad 20%), dluhopisy (státní, komunální, bankovní a korporátní) a půjčky spřízněné osobě
Oběžná aktivajednorázový odpis v nákladech. Zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek.
Zásobymateriál, nedokončená výroba, výrobky, zboží a mladá zvířata
Pohledávkydlouhodobé (více než rok), krátkodobé (méně než rok, odběratelé, stát, zaměstnanci)
Krátkodobý finanční majetekpeníze, bank. Účty, kr. cenné papíry, ceniny
Časové rozlišení (aktiva)náklady budoucích období - nájemné placené předem, náklady na propagaci, budoucí příjmy (ještě nevyfakturované)
I stupeň likvidity (okamžitá)krátkodobý finanční majetek / krátkodobá pasiva (doporučeno 20%)
II stupeň likvidity (běžná)krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky / krátkodobá pasiva (doporučeno 100%)
III stupeň likvidity (celková)krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby / krátkodobá pasiva (doporučeno 300%)
Krátkodobá pasiva jsouKrátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + krátkodobá finanční výpomoc
Pasivazdroje krytí a financování majetku (vlastní kapitál, cizí zdroje krátkodobé a dlouhodobé, časové rozlišení)
Výpočet zadluženosticizí zdroje / celková aktiva
Výpočet ziskovosti (rentabilita tržeb - RoS)R zisk nebo ztráta (provozní výsledek hospodaření) / S tržby za prodej zboží a vlastních výrobků nebo RoE (kapitál) nebo RoA (aktiva)
Pasiva – vlastní kapitálzákladní kapitál (vklad), kapitálové fondy (emisní ažio + rozdíly z přecenění), rezervní fond, výsledek hospodaření minulých let a současný – po zdanění)
Pasiva – cizí zdrojerezervy, dlouhodobé (více než rok) a krátkodobé závazky (méně než rok), bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobé závazkyzávazky z obchodních vztahů, k zaměstnancům, státu a bankám
Časové rozlišení (pasiva)náklady běžného období, které teprve budou uhrazeny
Výkaz zisku z ztrátnavazuje na rozvahu a zachycuje podrobně strukturu výnosů a nákladů
Koeficient zadluženosti (měřitelné riziko)cizí zdroje / aktiva
Koeficient samofinancovánívlastní kapitál / aktiva
Finanční páka (na levný kapitál)aktiva / vlastní kapitál
Účel podnikánítvorba zisku, růst hodnoty, růst tržního podílu, udržení se na trhu
Rentabilita aktiv (RoA)celkový výsledek hospodaření před zdaněním / aktiva
Rentabilita vlastníka (RoE)výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění) / vlastní kapitál
Obrattržba za zboží a za vlastní výrobky
Doba obratu Dozásoby / (tržby za zboží a vlastní výroby / 360) ve dnech
Rychlost obratu Rotržby / zásoby
Rentabilita investicvýsledek hospodaření za účetní období (po zdanění) / cizí (vložený) kapitál
memorize

Recent badges