Create
Learn
Share

Ekonomie 2

rename
drist's version from 2015-05-27 18:50

Section

Question Answer
Popiš základní funkce penězvšeobecně přijímaný prostředek směny - za peníze je možné pořídit si prakticky jakékoliv zboží, uchovatel hodnoty - část peněžních prostředků může sloužit jejich vlastníkům jako majetek, který je možné držet po libovolný časový interval. Proti této funkci ovšem významně působí inflace, účetní jednotka - pomocí výše peněz dokážeme vyjádřit hodnotu prakticky čehokoliv
Co jsou v dnešní době penízeVětšinou se jedná o tzv. depositní peníze, tedy „pouze" o zápisy vkladů do bank na účty klientů, přičemž právě vkladatel je může kdykoliv přeměnit na hotovost.
Co jsou měnové agregatyPomocí měnových agregátů dokážeme vyjádřit peněžní zásobu, tedy množství peněz v ekonomice pro daný časový okamžik. Hotovostní oběživo, Netermínované vklady v domácí měně, Termínované vklady, Státní pokladniční poukázky.
Čím je motivována poptávka po penězíchtransakce - tržní subjekty drží peníze kvůli jejich schopnosti univerzálního směnného prostředku. Je pro ně vhodné, aby vždy disponovaly určitým obnosem hotovosti; opatrnost - subjekty působící na peněžním trhu disponují vždy určitou sumou v hotovosti, neboť se obávají neočekávaných výdajů. Tento i předešlý motiv je závislý na velikosti důchodu; spekulace - lidé se budou rozhodovat o výši množství svých disponibilních peněz podle výše nominálních úrokových sazeb, neboť jsou dobře informováni o dění na peněžním trhu a dokáží určit, zda se jím držba peněz vyplatí či nikoliv, a proto je použijí pro jiný účel.
Co je to inflacetrvalý (neustálý) růst agregátní cenové hladiny v dané ekonomice za určitý časový interval. Inflace způsobuje hospodářskou nerovnováhu na úrovni celého hospodářského systému tím, že snižuje kupní sílu peněžní jednotky. Inflační tlaky se měří mirou inflace.
Co je inflace tažená poptávkou (poptávkový šok)sem řadíme celou škálu rozličných faktorů, jež působí na růst agregátní poptávky, který ve svém důsledku zvyšuje růst agregátní cenové hladiny. Jestliže vzroste poptávka, výrobci si mohou dovolit prodávat za větší ceny. Nabízející zároveň zvednou úroveň produkce. Vyšší cenová hladina se ovšem projeví na požadavcích zaměstnanců ohledně zvýšení platů. Výrobci v konečném důsledku musí vyhovět zaměstnancům (straně poptávky), což pro ně bude znamenat zvýšení nákladů. To se promítne na omezení agregátní nabídky, čili úroveň produktu zůstane neměnná, ovšem cenová hladina zůstane vyšší.
Jaké jsou konkrétní příčiny poptávkové inflacepřílišná fiskální expanze - neúměrný růst rozpočtových výdajů, přílišná monetární expanze - růst peněžní zásoby nepodpořený skutečně vyrobeným produktem působí na znehodnocení peněz; neúměrný růst investic; mzdová politika firem jestliže mzdy rostou rychleji než produktivita práce, pak tato skutečnost způsobí inflační tlaky; neřešený státní deficit místo splátek dluhů se peněžní prostředky přesouvají do spotřeby; importovaná inflace - souvisí se zahraniční obchodem
Co je Vnitřní a vnější měnová politika Komplex všech opatření, jež provádí centrální banka s cílem zajistit interní (vnitřní) i externí (vnější) stabilitu všeobecné cenové hladiny a kupní síly, resp. kurzu dané měny vůči zahraničním měnám.
Jaké jsou administrativní nástroje měnové politikypovinná likvidní struktura majetku: stanoveni závazných řádů aktiv a pasiv (včetně vzájemných vazeb mezi nimi) v rozvaze obchodních bank s cílem podporovat jejich stabilitu; úvěrové normy: specifická omezení, doporučení centrální banky subjektům finančních trhů
Jaké jsou tržní nástroje měnové politikyOperace na volném trhu jsou nejčastěji užívaným nástrojem měnové politiky, přičemž v sobě zahrnují nejrůznější formy působení centrální banky jako obchodního subjektu na trhu. Jednou z nich je prodej, resp. nákup státních cenných papírů (vládních dluhopisů, pokladničních poukázek aj.) centrální bankou výměnou za přebytečnou hotovost, resp. dodáváni hotovosti obchodním bankám se záměrem regulovat krátkodobou úrokovou sazbu. Mnohem častěji se však setkáváme s jiným typem obchodních operací a to s tzv. repo operacemi, které tvoří prakticky nejzákladnější měnový nástroj. Centrální banka v tomto případě přijímá od komerčních bank přebytečné peněžní prostředky, zatímco bankám předává jako zástavu cenné papíry.
Jaké jsou režimy měnové politikyCentrální banka nevolí pouze mezi strategiemi určující pozici měnového kurzu, nýbrž rozhoduje i o způsobu, který bude aplikoval ve svých úvahách jako rozhodující kritérium definice konkrétních (nikoliv obecných) cílů měnové politiky. O těchto strategiích hovoříme jako o měnově politických režimech, přičemž registrujeme: Cílování peněžní, Cílování měnového kurzu, Režim s implicitní nominální kotvou, Cílování inflace
Co je Fiskální politikaFiskální (rozpočtová) politika v obecné rovině představuje soubor opatření a nástrojů, pomocí nichž se vláda snaží ovlivňovat chod ekonomiky prostřednictvím rozpočtové soustavy, a to jak její příjmovou (zdrojovou), tak i výdajovou stránkou.
Co je záměrná (diskrétní) politikanastavení úrovně daňových sazeb, změna výše (růst i pokles) výdajů ve veřejných rozpočtech včetně pozměněného strukturálního uspořádání, zpoplatnění některých tržních subjektů
Jaká jsou automaticky-stabilizační opatřeníPřispívají k omezení kolísání ekonomiky jako celku. Daňová progrese, Podpora v nezaměstnanost, Zemědělská politika
Nakresli Lafferovu křivku
Nakresli magický čtyřúhelník
Nakresli Phillipsovu křivku
Nakresli graf hospodářského cyklu
Jaké jsou cíle hospodářské politikyUdržovat vysokou úroveň a stabilní růst reálného produktu, Udržovat vysokou zaměstnanost, Udržovat stabilní rostoucí cenovou hladinu, Udržovat stabilní měnový kurz, Udržovat relativně stabilní strukturu platební bilance
Co je devizový kurz a jaké jsou jeho systémyjenž v podstatě určuje cenu směnitelné měny užívané v konkrétním regionu. Lze vyjádřit dvojím způsobem. Buď přímým zápisem (např. 19,98 CZK/USD) nebo nepřímým zápisem (např. 0.05 USD/CZK) Systémy kurzu jsou Fixní (intervence), Čistě plovoucí (bez intervencí), Řízeně plovoucí – k intervencím se přistupuje jen v závažných případech
Funkce centrální bankyemitent („vydavatel") bankovek a mincí, regulace chováni obchodní bank, poskytování úvěrů obchodním bankám, správce státního rozpočtu, správce devizových rezerv, realizátor vnitřní i vnější měnové politiky
Platební bilancePlatební bilanci lze vnímat jako agregaci veškerých hospodářských transakcí domácí ekonomiky (přesněji rezidentů) s ekonomikami zahraničními (s nerezidenty) uskutečněných za určité období. Pokud od kreditních položek odečteme debetní složky platební bilance musíme dojít ke zjištění, že je vždy jako celek nulová.
Nezaměstnanost a její druhyPrakticky se jedná o určitý stav na trhu práce, který by se dal popsat jako převis nabídky práce nad poptávkou. Frikční (fluktuace), Strukturální (orientace na jedno odvětví), Sezónní, Cyklická (hospodářský cyklus)
HDPHrubý domácí produkt, souhrn statisticky zachytitelných tržních hodnot všech konečných ekonomických statků vyprodukovaných ve zkoumané (legální) ekonomice za dané časové období, nejčastěji za jeden rok.
memorize

Recent badges