Create
Learn
Share

Ekologie SZ otazky

rename
drist's version from 2017-05-28 12:28

Section

Question Answer
Vznik druhů otázkadefinice druhu; druhový areál; vývoj druhu, adaptace, speciace; evoluce; divergence, extinkce
Vztahy mezi organismy a prostředím otázkaabiotické a biotické faktory; ekologická nika; teplota, vlhkost a záření jako hlavní abiotické faktory a jejich letální působení, endotermie, Bergmanovo, Allenovo a Glogerovo pravidlo
Limitující faktory otázkapodmínky a zdroje; ekologická valence; Liebigův zákon minima
Populace otázkapopulace a metapopulace, prostorové rozmístění; abundace a denzita; natalita a mortalita; poměr pohlaví; věková struktura; sociální struktura, křivky přežívání
Disperze a migrace otázkaaktivní a pasivní šíření; natální disperze; vnitřní a periodické migrace; biologické invaze
Populační dynamika otázkabiotický potenciál; nosná kapacita prostředí; růstové modely; regulace početního růstu; Alleho efekt
Vnitrodruhová konkurence otázkainterference a exploatace; teritorialita; samozřeďování
Životní strategie otázkar a K strategie, s strategie, princip trade-off
Biologické invazeZavlékání rostlinných a živočišných organismů do oblastí, v nichž nejsou původní, je průvodním jevem lidské civilizace
Mezidruhové vztahy – otázkakonkurence a amenzalismus; predace a parazitismus; protokooperace; mutalismus; komenzalismus
Společenstva otázkauspořádání v prostoru – horizontální a vertikální struktura; ekotony; ukazatele diverzity společenstva – výčet druhů, indexy diverzity
Sukcese – otázkaalogenní, autogenní, primární, sekundární a degradační sukcese; edafické a klimatické klimaxy; cyklické změny; fluktuace a sekulární vývoj
BiomyTropické deštné lesy, Mangrovové porosty, Pásy tropických poloopadavých a opadavých lesů, Pásy savan, Pásy tropických pouští a polopouští, Pásy etéziové vegetace, Pásy vlhkého izotermního lesa, Pásy opadavých lesů, Pásy stepí, Pásy pouští a polopouští mírného pásma, Tajga, Tundra
Ekosystém – otázkafunkční složky; tok energie; potravní řetězce a pyramidy; produkce a produktivita biomasy
Koloběhy látek a biochemické cykly – otázkabiogenní prvky; cyklus hmoty CO2, O, N, P a S; ozón, skleníkový jev a plyny
Populační dynamiku určují3 hlavní populační charakteristiky, tj. natalita (množivost), mortalita (úmrtnost) a disperze (šíření) – emigrace a imigrace
Růstové modely jsou charakterizoványbiotickým potenciálem a odporem prostředí
Regulační faktory populačního růstu jsou1) faktorem nezávislým na hustotě: je počasí. 2) faktory závislé na hustotě: živiny (potravu), prostor, predaci a parazitaci (spojenou s výskytem chorob), mezidruhovou a vnitrodruhovou konkurenci.
Migrace mohou býtvnější nebo vnitřní
Náhodné a pravidelné výkyvy populací se jmenujífluktuace a cykly
memorize

Recent badges