Create
Learn
Share

Ekologie stanovist

rename
drist's version from 2016-01-23 21:58

Section

Question Answer
Co je to "bult" a "šlenk"Bulty-vyvýšená místa v rašeliništi, Šlenky-prohlubně mezi bulty
Čím jsou napájena přechodná rašeliništěpřevážně srážkovou vodou a částečně podzemními prameny.
Čím přijímá rašeliník živinylisty
Činná rašeliništěovlivňují mikroklima
Přechodová rašeliniště jsou zásobovánaVzdušnými srážkami a částečně i podzemními prameny
Jaké jsou podmínky vzniku rašelinišť(vyberte všechny správné odp.) Stálý zdroj prameništní, srážkové nebo povrchové vody,bezodtoká terénní sníženina s nepropustným podložím,samotné vodní rostliny jejichž produkce převažuje nad dekompozicí.
Lagg je zamokřený okraj vrchoviště
Rašeliník je dominantním producentem vrchovišť
Rašeliníknemá cévní svazky
Rašeliništějsou místa s vodou, která je na minerály chudá.
Kolik nasákne rašeliník20-30krát víc než je sušina
Kdy vznikaly rašeliništědoby poledové asi před 9000 lety
Kolik ha rašelinišť je v Čr38000 ha (0,3% území)
Tyrfobiontiživočišné druhy, které jsou přizpůsobeny pouze k životu na rašeliništích
Kde roste borovice blatkarašelinné půdě
Druhy keřového a bylinného patra rašelin ČRborůvka, brusinka, vlochyně, vřes, susopýrem, rosnatky, tučnice, rojovník bahenní
Nejspodnější vrstvu slatiniště tvoří Sapropel
Slatiniště mají povahuEutrofní
Vrchoviště mají povahuoligotrofní
Čím jsou zásobována slatiništěpodzemní prameny a povrchovou vodou
Čím jsou zásobována vrchovištěsrážkovou vodou
Na vrchovištích jsou pro tvorbu organické hmoty limitující všechny jmenované faktoryNízké teploty, nízký obsah O2 v půdě, nízké pH a nedostatek živin
Producenti vrchovišť získávají potřebné živiny z/zesrážkové vody
Jaké znáš keře vrchovištbrusinka, klikva bahenní, kyhanka sivolistá, rojovník bahenní, šicha černá, bříza zakrslá
Šlenky a bulty jsou charakteristickým morfologickým útvaremVrchovišť
Neopadavé jehličnaté lesychladnější klima, tuhá zima, chladné léto, veget.období 3-5 měsíců
V horských opadavých listnatých lesích se bylinné patro uplatňujeZejména v jarním aspektu.
Opadavé listnaté bažinné lesy,jaký stromolše lepkava, jasan, jilm vaz, dub letní
Opadavé listnaté lesy, co pro ně platínerovnoměrné srážky, zima mírná a ne tak dlouhá, léto teplé a dlouhé
Mezi opadavé listnaté lesy (sub) kontinentální řadímeDoubravy a habřiny
Mezi opadavé listnaté lesy bažinné patříolšiny
Co patří mezi opadavé listnaté lesysubkontinentální, horské, Xerotermní, lužní, bažinné oceánské, listanaté východní Ameriky
Mezi opadavé listnaté lesy horské ve střední Evropě řadímeHorské bučiny s bukem letním a jedlí bělokorou.
Které dřeviny vytvářely původní západoevropské lesyopadavé listnaté lesy…dub zimní, buk lesní, planika
Opadavé listnaté lesy horské - zástupci stromůbuk lesní, javor klen, javor mleč, jilm horský, jasan ztepilá, jeřáb ptačí, obecný, bříza bradavičnatá
Rozšíření tetřev hlušecboreální, jehličnaté lesy subalpínské a horské
Tvrdolisté stálezelené listnaté lesy - zástupciDuby- cesmínový, korkový, kermesový, Borovice- pinie, černá,;Rohovník obecný, planika jedlá, Vavřín obecný, Řečík lentišek
Horské jehličnaté lesy80 dní teploty nad 10°C
Jehličí jedle bělokoré seDobře a rychle rozkládá a přispívá k tvorbě kvalitní půdy.
Mezi světlé jehličnaté lesy patříreliktní bory
Jehličnaté lesy zejména v oblastech chladnějších a klimaticky nepříznivých podmínkáchmají sklon k tvoření čistých porostů
V horských smrkových lesích seJehličí rozkládá jen pomalu a produktem rozkladu je kyselý humus – vznikají podzolové půdy
Vyjmenuj tři ptáky borových lesůlelek lesní, linduška lesní, skřivan lesní, sýkora parukářka
Na jakém podkladu roste smrksvěžím až vlhkým, hlinitým půdám, na živiny ani teplotu není náročný
Boreální lesyjehličnaté lesy, veg.doba.3-5 měsíců
Jak se rozkládá jehličí borovice+jaký typ půdy tvořírozkládá se špatně, tvoří půdy chudé
Hlavní zdrojem živin v lužním lese jsouzáplavy
Ptáci měkkého luhumoudivláček lužní, slavík obecný, čáp bílý, husa …
ptáci z dubohabřin, doubravylejsek bělokrký, sýkora modřinka, žluva hajní, dlask tlustozobý, žluna zelená, strakapoud prostřední
Byliny lužního lesabledule letní, kopřiva dvoudomá, česnek medvědí, ptačinec velkokvětý
ptáci bučindatel černý, lejsek malý, holub doupňák, budníček lesní
Ve středních nadmořských výškách jsou hlavními dřevinami lužních lesůOlše lepkavá a jasan ztepilý
Hlavními dřevinami horských lužních lesůOlše šedá
Jakým způsobem vznikají bažiny lužního lesazáplavami přinášející nový org. materiál a min. látky
Tři druhy bylinného patra doubrav a dubohabřinjaterník podléška, mařinka vonná, strdivka nící, sasanka lesní, bělozářka liliovitá
Hlavními dřevinami xerotermních doubrav v jižní Evropě jsouDub cer, Dub pyrenejský.
Jaké znáš přimíšené stromy v doubraváchlípa velkolistá, jilm drsný, jeřáb břek, bříza bradavičnatá, lípa malolistá
Bylinné patro v bučiněJe velmi chudé
Bučiny rostoucí na živiny chudém kyselém podloží se nazývajíBikové bučiny
Bučiny rostoucí na živiny bohatém zásaditém podloží se nazývajíKvětnaté bučiny
jaké znáš ptáky bučindatel černý, lejsek malý, holub doupňák, budníček lesní
Vyjmenuj tři druhy borovic ve středomoříBorovice- přímořská, pinie, hvězdovitá, halabská
V oblastech horských smrkových lesů je 80 dní v roce je denní průměrná teplota nad 10° C
Ve klimaxových smrkových lesích je vtroušenJavor klen
Kolik dnů nad 1O stupňů potřebuje smrk ve vegetační době80
Smrk obecný u nás roste přirozeněV horských polohách nad 900 m n.m.
Kolik dnů nad 10 stupňů potřebuje smrk ve vegetačním období80
Dřeviny měkký luhvrba, topol
Dřeviny tvrdý luhdub, jilm, jasan
Druh se zobákem specielně uzpůsobeným k vybírání semen ze smrkových šišek jeKřivka obecná
Častým druhem v bylinném patře smrčin jeŠťavel kyselý
Pro světliny a paseky v horských smrkových lesích je charakteristickýjeřáb ptačí
Datlík tříprstý u nás obýváSmrkové lesy vyšších poloh
Listnaté lesy vyžadují aspoň120 dní s denní průměrnou teplotou nad 1O C
Charakteristickým znakem tvrdých luhů jeVýrazná patrovitost. Nejproduktivnější systém evropy.
Euryekní ptáci v našich lesíchpěnkava obecná, budníček menší, červenka obecná, kos černý, sýkora koňadra, strakapoud velký, brhlík lesní
Jaké znáš savce luhůmyška drobná, bobr evropský
Stanoviště bažinných lesů jsou z hlediska obsahu živinChudé
Horní hranice stromová jespojnice stromů, které ještě dosahují výšky 5 resp 8m
Fanerofyt jerostlina (dřevina), která má obnovovací pupeny výše než 30 cm nad zemí a má je chráněné proti mrazu, např. stromy (makrofanerofyty), keře (manofanerofyty)
Horní hranice zákrsků jeHranice zakrslých jedinců druhu tvořícího stromovou hranici
Keřové patro (E2) 1-5 m
Co roste za keř pod olšemikrušina olšová
Přirozené borové lesy ve střední Evropě rostou naextrémních stanovištích - písčité půdy, skalní výchozy, rašelinná stanoviště
Chůdovité kořeny v horském lese vytvářejí dřeviny, které vyrůstajíNa mrtvém dřevě
Dendrotelmy jsoutůňky ve vykotlaných pařezech a kmenech
Kolik procent dřevní hmoty je průměru přirozeném lese ve formě mrtvého dřeva (přibližně)30%
Habr obecný se přirozeně vyskytuje sdubem zimním
Oligotrofníchudé na živiny
Tetřev hlušec máBoreomontánní typ rozšíření
Co NEplatí pro mokřadMokřady mají nízkou produktivitu.
Hlavními dřevinami xerotermních doubrav ve střední Evropě jsouDub šípák.Dub červený.
memorize

Recent badges