Create
Learn
Share

Ekologie stanovist 3

rename
drist's version from 2016-01-24 12:14

Section

Question Answer
Oligotrofní jezera charakterizuje (musí odpovídat všechna kritéria)vyznačují velkým bohatstvím flóry a fauny při nevelkém počtu zástupců jednotlivých druhů. Mají nízký obsah živin rozpuštěných ve vodě. Veškerá organická hmota v jezeře podléhá mineralizaci a díky tomuto koloběhu je ve vodě jen malé množství usazenin.
Jezera stagnace a cirkulace vody
Eutrofní jezeramělká, hodně živin
V období podzimní cirkulace u hlubokých jezerDojde k cirkulaci vody celého jezera, klesá teplota epilimnia a vyrovná se teplotě hypolimnia
Která voda obsahuje více kyslíkustudená
Co se děje při období podzimní cirkulace dochází k okysličení hlubinné vody, která se střídá s letní a zimní stagnací
Podzimní obdobícirkulace vody
Hypolimnionhluboká vrstva, se stálou nízkou teplotou, spodní necirkulující vrstva u jezer
Epilimnion jehorní vrstva vodních nádrží
Pro ekosystém rybníka je charakteristickéjeho produkce je ovlivňována letnění, přikrmováním ryb, biomanipulacemi
Perifyton (nárostové organismy) jeSpolečenstvo sinic a řas porůstající předměty ponořené do vody.
Řasy jsou ve kterém obdobíjarní, letní
Sinicejednoduché jednobuněčné nebo koloniální řasy s rozptýleným chlorofylem
V období letního (podzimního) květu se ve stojatých vodách silně namnožují zejménaSinice
Krenonpředstavuje vlastní pramen a pramennou stružku, je přechodným biotopem mezi podzemní a povrchovou vodou
Pásmo krenonu se vesměs vyznačuje všemi těmito vlastnostmistálou teplotou vody, stálým chemickým složením, stálou rychlostí proudění
Rhitron jeČást horního úseku vodního toku (lipanové pásmo
Pro pásmo potamonu jsou charakteristické všechny následující vlastnosti(dolní tok řeky) Slabý proud, aluviální dno s jemnými sedimenty (písek, bahno…), v létě nedostatek O2, roční amplitudy přesahují 20°C
Seřaďte rybí pásma od pramene k ústí vodní tokupstruhové, lipanové, parmové, cejnové
Břehová linie u tekoucí vody jeotevřenější a rozvinutější
Prameniště obývají tyto organismychrostíci, hrachovky
Jarní květ ve stojatých vodáchvyčerpání živin
Možný dopad přehradních nádrží na vodní tok pod výpustíVznik pstruhového pásma v případě oligotrofní nádrže
Organismy sladkých vod můžeme rozdělit na základě jejich potravních vztahů naProducenty, konzumenty a destruenty
Přehradní jezero se spodní vypustí jeLapač tepla s odvaděč živin
tuleni, kteří žijí v severním mořiTuleň kuželozobý, Tuleň středomořský
Vodní ptáci severských jezerních biotopůjespák bojovný, vodouš rudonohý, vodouš bahenní, lyskonoh úzkozobý
Jak se rozmnožují perloočkypartenogenezí
Na těle perloočky můžeme rozeznat složené oko, hrudní nožky, jednoduché oko; dva páry tykadel, trávicí trubice, komůrka na vajíčka
Nerekultivované opuštěné lomy jsou typickéZnačně pestrou vegetací danou vysokou heterogenitou podmínek.
Co to jsou lotické vodytekoucí vody
Co neplatí pro periodické vodyjsou typické výskytem mnoha druhů ryb
Ekosystém tekoucích vod jeOtevřenější než ekosystém stojatých vod a oproti nim více spjatý se souší
Krásnoočka lze zejména najítve stojatých vodách s hodně živinami
Profundální pásmo jeneosvětlená voda; zásobárna živin i toxic. látek
Pro pásmo rhitronu jsou charakteristické následující vlastnostirůzné druhy sedimentů, meandrování toku, střídají se tišiny s rychle proudícími úseky
Přiřaďte organismus k jeho přizpůsobení na proud (mlž, pijavka, pstruh, chrostík)Mlž zahrabávání do sedimentu, pijavka přilepení k podkladu, Pstruh spíše kruhovitý než oválný průřez těla, Chrostík zachycení háčky k podkladu
Sítinysytě zelené byliny - roste 30 - 120 cm
Vyberte alespoň jeden ze dvou druhů tuleňů, kteří se nejčastěji vyskytují na altlantické pobřeží severní a západní EvropyTuleň kuželozubý
Co je to litotelmadrobné periodické nádržky vznikající v skalních dutinách
Co je to dendrotelmadrobné periodické nádržky vznikající v stromových dutinách
Dočasné tůně jsou charakterističtí všichni jmenovaní živočichovéžábronožky, listonozí
Pro podzemní vody NEní charakteristické/áabsence zástupců z podkmene korýšů (Crustacea) .
Co je to perifytonorganismy poutané na listy vodních rostlin vyčnívajících ze dna.
Cevnaté roslinyCO2 ze vzduchu a ostatní zdroje pod hladinou vody
Co to jsou lenitické vodystojaté vody
Stygobionti jsouOrganismy žijící v podzemních vodách.
Picnoklina jeRozhraní mezi povrchovou a hlubinnou vodou.
Geotaxereakce na zemskou tíži
Pozitivní reotaxeorientace lososů proti proudu (kromě čichu a případně i magnetismu příčina tahu).
Tigmotaxereakce na dotyk
Pleuston jeSpolečenstvo živočichů a rostlin žijících na vodní hladině.
Plankton jsouVzplývající organizmy s žádným nebo omezeným aktivním pohybem.
Heterotrofní zóna jeshodná s afotickou zónou.
Seřaďte oblasti stojaté vody od těch, které hostí největší množství druhů po ty, které hostí nejmenší počet živočichů.Pelegiál nejméně, Bentál, Litorál nejvíce
Eufotická zóna na volném moři představujeZóna vrchních 100-200m pod hladinou moře. Vrstva vody, kterou světlo prochází.
Mezi konzumenty litorálního pásma ve stojatých vodách patříNezmar, beruška vodní
Euryhalinní organizmy se vyskytují předevšímV pobřežních vodách.
Chamaefyt pupeny jsou nad povrchem půdy do 30cm
Pro vodní prostředí je typickéRychlý obrat hmoty a energie, dobře dostupné živiny.
Eufotické pásmo jeVeškerá prosvětlená voda v litorálním a limnetickém pásmu.
Benthos jsouOrganizmy poutané ke dnu.
Perloočky se živífiltrací vody či dravě, jsou planktonně žijící živočichové.
Litorální zóna jePobřežní zóna
Jaká je průměrná salinita vody35g/l
Jaká je teplota bodu mrazu mořské vody-1,9 ˚ C
Kdy má voda největší hustotuVe 4˚ C.
Konduktivita jeKoncentrace rozpuštěných solí ve vodě
Nejvýznamnější producent v mořském ekosystému jeFytoplankton.
Ptáci žijící v brakických lagunáchRacek bouřní, racek úzkozobý, kajka mořská, buřňák velký, papuchalk ploskozobý, pisila čáponohá.
Typickým býložravcem alpínského pásma Alp jeSvišť horský.
Pleuston je/jsouspolečenstvo živočichů a rostlin žijící na vodní hladině
Euryhalinní organizmy se vyskytují předevšímv pobřežních vodách
Plankton se pohybujeomezený nebo žádný pohyb
Co NEplatí pro litorální pásmoDo tohoto pásma proniká malé množství světla
Litorální pásmo jepříbřežní oblast moře i sladkých stojatých vod
Nekton jsouorganismy aktivně plovoucí ve vodním sloupci
Jaký je poměr soli v brakické vodě0,5-30g/l
memorize

Recent badges