Create
Learn
Share

Ekologie stanovist 2

rename
drist's version from 2016-01-23 21:35

Section

Question Answer
Seřaďte pásma severské tundry, jak jsou zpravidla za sebou od JIHU k SEVERU (1-ř)Lesotundra Keříčková tundra Travinno-bylinná tundra Tundra tzv. Polární poušť
Půdotvorné procesy probíhají v ekosystému severské tundry (ve srovnání s ekosystémy mírného pásma)Pomalu
Rychlost sukcese je v ekosystému horské tundry ve srovnání se stanovišti nížinných polohPodstatně pomalejší
Stromy horské tundry bříza trpasličí, vrba arktická, vrba laponská, bříza pýřitá
Vyjmenuj ptáky tundrykáně rousná, bělořit šedý, bělokur rousný, kulík zlatý, jespák bojovný a obecný, vodouš bahení a rudonohý, slavík modráček, strnad laponský, lyskonoh úzkozobý
Intenzita slunečního svitu je v oblastech výskytu severské tundry (ve srovnání se stanovišti mírného pásma)nízká
Intenzita slunečního svitu a UV záření je na stanovištích horské tundry (ve srovnání se stanovišti nižších poloh)Vyšší
Hranice mezi tundrou a tajgou je zhruba vymezenaPrůměrnou teplotou 10 °C ve vegetačním období
Biologická diverzita severské tundry je ve srovnání s ekosystémy mírného pásma nižší
Seřaďte pásma horské tundry, jak jsou zpravidla za sebou od nižších nadmořských výšekAlpínské křoviny, Alpínská keříčková vegetace, Skalní vegetace, Nivální zóna
Vyjmenuj alpské bylinyhořec žlutý, tečkovaný, prvosenka vyšší, pryskyřník, pěnišník, silenka bezlodyžná, hvězdice alpská, dryádka osmiplátečná, lomikámen vždyzelený
Dvousečné zaplavované louky aluviálních poloh v kolinním až submontánním stupni na lehčích půdách bývajíVysoce kvalitní a výnosné
Louky a pastviny v ČR představují přibližně 25% zemědělské půdy
Jaké jsou rozdíly mezi pastvinou a loukoupastvina - nízké porosty přizpůsobené okusu a sešlapu; louka- rostliny vyššího vzrůstu
Jaké biotopy v ČR hostí často stepní druhy?Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin, skalní výchozy.
Na jakém podkladu rostou pěchavové trávníkybazický podklad
Druhy jedovatých rostlin na pastvináchtřezalka tečkovaná, hlaváček jarní
V přirozených travinných ekosystémech se přítomné rostliny adaptovaly především naSucho, požáry a pastvu
vyjmenuj travní biomyStepi, prérie, pampy
V současné době se intenzivně využívají hlavně louky a pastvinyNa čerstvě vlhkých stanovištích
Umělými nelesními stanovišti v ČR jsoupastviny; louky
Do kategorie čerstvě vlhkých typ luk a pastvin patříEutrofní dvousečné typy luk na hnědozemích a rendzinách
Jaký význam mohou mít nedopasky na pastvináchÚkryt pro hmyz a ptáky; volné plošky pro klíčení semen
Na jakých místech vznikají nedopasky na pastvinách?(vyberte všechny správné odpovědi): V místech, kde rostou pro herbivory neatraktivní druhy (např. Nechutné, jedovaté); Na pokalených místech – herbivoři se takovým místům vyhýbají
jací savci žijí v tajzevlk obecný, medvěd hnědý, los evropský, rosomák
Vyjmenuj trnité byliny na pastvě pcháč oset, bodlák, hloh, šípek
Jak se množí travní porostyvegetativně
Rostliny a byliny na pastvináchtrsnaté byliny, plazivé nadzemní běžky, přízemní růžice
Silně podmáčené typy travinných porostů (Phragmito-Magnocariceta) v pahorkatinných a vrchovinných polohách tvoříKrmivářsky nehodnotná společenstva rostlin
V silně podmáčených typech travinných porostů v nížinných polohách rostou hlavně tyto druhyZblochan (Glyceria maxima), rákos (Phragmites communis), vysoké ostřice (např. Carex gracilis)
Jaká je nejčastější růstová forma rostlin vyskytující se v travinných ekosystémech?Hemikryptofyty.
Přirozená travinná společenstvísubalpínské bezlesí, písčiny, skalní výchozy, sutě
Polopřirozená travinná společenstvístepi, lesostepi, vřesoviště
Písčiny extrémní podmínky pro vegetacivýkyvy teplot, sucho, nedostatek živin, odfoukávání písku od kořenů rostlin, distribuce
Skalní výchozy jsou pro vegetaci extrémním prostředímZejména vzhledem k: Teplotním výkyvům mezi dnem a nocí, vysychavosti a mělkému půdnímu profilu.
Jaká sukcesní stádia se nacházejí na skalních biotopech(vyberte všechny správné odp.) 1 ranně sukcesní stádia, blokovaná sukcesní stádia.
Na jakých stanovištích v ČR se vyskytují zástup stepiMohelenská hadcová step, J Morava
Slaniska podmínky extrémní stanovištěnadměrný obsah rozpustných solí v půdě, Mostecko, Mikulov
Co jsou to graminoidy?Rostliny z čeledí Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae.
Hemikryptofytytrsnaté rostliny které mají pupeny na povrchu půdy nebo těsně pod ním.
Přírodní travinné ekosystémyvegetace je ve stádiu klimaxu, tj. travinné porosty jsou přirozeně bez stromů
Herbivori a čím se živíbýložravci, živí se rostlinami
Sukcesevývoj a změny ve složení společnosti v ekosystému
Přiraďte jedlové biomy ke světadílům (Prérie, Pampy, Veldy, Savany, Stepi) Prerie – Severní Amerika; Pampy – Jížní Amerika; Veldy – jížní Afrika ;Savany- Afrika ;Stepi – Euroasie
Žijí opice MAKAK MAGOT na Evropském kontinentě ve volné přírodě?Pouze malá populace na Gibraltaru
Na jakém podkladu se vyskytují nanismybazický (hadcový) podklad
Malý hlodavec žijící hojně v severské tundře jeLumík horský
Vyjmenuj tři druhy typických rostlin panonské oblasti Čekanka obecná, limonka, pelyněk pontický, bublinatka, oměj jedhoj, měsíčnice vytrvalá
Kde se vyskytují pěchovavé trávníkyNa bazickém podkladu
Přirozenou vegetaci vřesovišť můžeme naléztV extrémních klimatických a edafických podmínkách (např.nad horní hranicí lesa).
Permafrost jeVěčně zmrzlá půda, ze které v létě rozmrzá ve vrchních 20-60 cm
KryptofytyČili neofyty či zemní rostliny, pupeny jsou pod povrchem půdy na hlízách či oddéncích
Pták, který žije na jihu EvropyPlameňák růžový
Jaké růstové nebo životní formy bylin se nejvíce vyskytují na pasených stanovištíchtrnité byliny, plazivé byliny, byliny s přízemní růžicí
Které rostliny tvoří západoevropská vřesovištěpřevážně vřesovce, zvonky, vřesy
Biologická diverzita středomořských ekosystémů je ve srovnání se střední Evropou významně vyšší
Fanerofytyčili nadzemní rostliny, mají pupeny na vzpřímených prýtech
Jedinou palmou, která se přirozeně vyskytuje na evropském kontinentě jeŽumara nízká (Chamaerops humilis)
EpifytyČili vzdušné rostliny, nemají kořeny v půdě
Jakým typem společenstva jsou vřesovištěnejčastěji sekundárním společenstvem na kyselých půdách
Jaké znáš kulturní rostliny mediteránuolivovník evropský, pomerančovník, mandarinka středozemní, citrus citron, fíkovník smokvoň,mandloň, marhaník obecný, banánovník, lokvát japonský
Makchie jekeřovitý ekosystém. Vyskytuje se v Mediteránu. Dělí se na: vysokou makchii, kde keře sahají až do 5 m. nízkou makchii, kde dosahují keře pouze do 2 m
Jaké znáš živočichy žijící v macchiíchkozorožec iberský, paještěrka alžírská
Vegetační období lesů v tundře6-10 týdnů
Jak mizí jarní květvyčerpáním živin
Vyjmenuj plazy středomoříještěrka perlová, paještěrka alžírská, užovka girondská
Therofyt jejednoletá rostlina- celý životní cyklus proběhne během jediné vegetační sezóny
memorize

Recent badges