Create
Learn
Share

Ekologie SP4

rename
drist's version from 2017-05-21 14:05

Section

Question Answer
Mezidruhové vztahy – otázkakonkurence a amenzalismus; predace a parazitismus; protokooperace; mutalismus; komenzalismus
Mezidruhové vztahyTyto vztahy mohou být symetrické nebo asymetrické, tzn. že jsou přínosem nebo handicapem pro oba druhy či jeden druh
Komplex mezidruhových vztahů v každém společenstvu je výsledkemdlouhodobého vývoje, společné evoluce, koevoluce. Čím je společenstvo starší, tím více převládají positivní vztahy.
Neutralismusdruhy se nijak neovlivňují
Konkurence (kompetice)je vztah, kde populace dvou nebo více druhů, které se vzájemně negativně ovlivňují čerpáním stejných zdrojů;
Výsledkem mezidruhové konkurence může býtzvýšená mortalita až úplné konkurenční vyloučení populace slabšího druhu
Síla konkurenčního vztahu je dánadostupností zdrojů a překrytím nik
Amenzalismusslabší druh amenzál je negativně ovlivněn silnějším inhibitorem, on sám není tímto vztahem dotčen, např. produkty metabolismu vyšších rostlin s negativním vlivem na jiné druhy
Predacejeden druh slouží jako kořist druhému (predátor – kořistník) Predace nepředstavuje těsnou vazbu dvou druhů
Rozdělení predátorů dle taxonomické příslušnosti kořistikarnivoři - živí se živočichy, herbivoři - konzumující rostliny, omnivoři - žeroucí obojí
Rozdělení predátorů dle skladby potravy(šířky potravního spektra) :monofágní - jeden typ potravy; potravní specialisté, oligofágní - několik typů potravy, polyfágní - široké potravní spektrum (potrava, na jejíž ulovení vydají nejméně energie), potravní generalisté
Rozdělení predátorů dle funkce (z ekosystémového hlediska)praví predátoři - bývají větší než kořist, zabíjejí , pasoucí se predátoři, spásači - požírají jen části těl, nejde o zásah letální (přežvýkavci, pijavice). Paraziti
parazitikonzumují jen část kořisti, za svůj život napadají jednoho hostitele (nanejvýš několik); je menší než hostitel, početnější
Parazitoidiv dospělosti žijí neparaziticky, ale samice kladou vajíčka do živých jedinců jiných druhů (hl. hmyzu), v jejichž těle (vzácně na povrchu) parazitují jejich larvy během dospívání. Smrt hostitele je zde nevyhnutelná
Protokooperacesdružování různých druhů při hledání potravy, odpočinku a rozmnožování (také jako ochrana proti predaci)
Mutualismusje symetrickým vztahem přínosným pro oba zúčastněné druhy, jedinci populací obou zúčastněných druhů rostou, přežívají či se reprodukují lépe, než kdyby žili odděleně. Vztah nezbytný pro existenci obou interagujících druhů. Ochrany před nepřáteli (predátory a parazity) a reprodukční výhody (opylení či šíření)
Typy mutualistických interakcíVzájemně výhodné chování, Pěstování plodin a chov živočichů, Opylovací mutualismus, Mutualismus trávicí soustavy mykorhiza, lišejníky, Fixace dusíku
Komenzalismusjeden druh působí příznivě na druhý (jeden má ze vztahu s hostitelem prospěch, tj. komenzál, druhý není ovlivněn)
Příkladem komenzalismu jevýskyt hyen a šakalů v blízkosti lvích smeček, slibujících zbytky nespotřebované potravy
antipredační adaptacenapř. va rovné hlasové projevy nebo shlukování maskovací zbarvení, u rostlin produkce toxinů, trny
Společenstva otázkauspořádání v prostoru – horizontální a vertikální struktura; ekotony; ukazatele diverzity společenstva – výčet druhů, indexy diverzity
SpolečenstvoSoubor populací všech druhů, které se společně vyskytují v určitém prostoru (stanoviště) a čase. Zahrnuje rostliny, živočichy, houby, veškeré bakterie a sinice, které mezi sebou vytvářejí síť unikátních mezidruhových vztahů.
Společenstvo můžeme detailněji specifikovatrůznými atributy (znaky), z nichž nejpoužívanější jsou druhová dominance a druhová diverzita.
Druhová bohatost (diverzita)prostý seznam druhů vyskytujících se ve společenstvu
Index diverzityodrážejí jak počet druhů, tak počet jedinců a rovnoměrnost jejich rozložení mezi jednotlivé druhy. Jedním z nejužívanějších je Shannon – Wienerův index
Jaccardův indexnejstarším indexem vyjadřující podobnost druhové složení dvou společenstev
Horizontální strukturatj. ve směru půdního povrchu. Je výrazem druhové bohatosti (tj. počtu druhových populací), ale především je vytvářena plošnou velikostí těchto populací (pokryvnost a tvar ploch). (Pokryvnost a dominance populací, disperze populací)
Dominancepopulace, které ve společenstvu vytvářejí velké kolonie, nazýváme ekologické dominanty. vyjádřena v %, kolik jedinců druhu nebo biomasy je zastoupeno v celkovém počtu (biomase)
Vertikálníprostorové uspořádání společenstva ve svislé rovině. Sledujeme výšku pater a hloubku uložení kořenů
Vertikální patrastromové patro - rostliny vyšší než 3 m, keřové patro - rostliny 1 – 3 m, bylinné patro - rostliny do 1 m, mechové a lišejníkové patro (také kořenová patra)
Ekotonhranice styku dvou různých ekosystémů, přechodné pásmo (zóna), kde se sousedící společnosti překrývají; (nejasné, přírodní hranice; druhově nejbohatší část);
Ekotonální pastznamená, že některým druhům se daří nejlépe na ekotonu (např. pro větší nabídku úkrytů, více potravy), ale zároveň tam mají více predátorů, parazitů, zásahy člověka. Živočichové jsou do nich přitahováni nabídkou zdrojů, avšak neumějí odhadnout reálná rizika
memorize

Recent badges