Create
Learn
Share

Ekologie SP3

rename
drist's version from 2017-05-22 19:52

Section

Question Answer
Vnitrodruhová konkurence otázkainterference a exploatace; teritorialita; samozřeďování
Vnitrodruhová konkurencevýznamný a nezbytný jev v každé populaci; všichni členové sdílejí stejný prostor a uplatňují stejné ekologické nároky (konkurují si v potravních a úkrytových zdrojích, místech k rozmnožování).
S rostoucí konkurencívzrůstá mortalita v důsledku různých stresových reakcí, případně klesá natalita
Vnitrodruhová kompetice se řídí základními principyZdroj, o který se soutěží, musí být alespoň občas nedostatkový, Konkurující jedinci jedné populace nejsou díky přirozené genetické variabilitě zcela totožní, Vliv konkurence na jedince je větší, čím je více konkurentů ve hře
Konkurence u živočichůinterferenční boje (agresivita), teritorialita
Konkurence u rostlinexploatační konkurence, samozřeďování
Interferencedochází k souboji o zdroj přímým fyzickým střetem
Exploataceke střetům mezi jedinci dochází nepřímo, tím, že využívají-li nějaký zdroj pro sebe, nedostává se již v dostatečném množství pro druh jiný a ten následně strádá.
Teritorialitaje nejzřejmější projev konkurence. U živočichů má různé podoby: agresivní chování s cílem uhájit si teritorium a partnery fyzickou silou (až smrtelná zranění), po nekonfliktní projevy vokální - ptačí zpěv, stridulace hmyzu, ritualizované souboje a výhružky – lekování tetřívka, boje brouků roháčů) atd
Samozřeďováníje vnitrodruhová korepetice u rostlin (protože nemohou využívat behaviorální projevy, tj. chování
Samozřeďovací zákonříká, že ačkoli klesá počet rostlin v čase (zřeďování populace), hmotnost přeživších jedinců neustále vzrůstá a tedy, že růstová rychlost (individuální nárůst biomasy) přeživších jedinců více než kompenzuje úbytek jejich počtu
Mortalita u samozřeďování se zvyšujes denzitou (hustotou).
Populační cykly otázkafáze gradačního cyklu, typy cyklů; příčiny cyklů, příklady
Cíl studia popul. cyklů jeanalyzovat příčiny pravidelných početních změn populací z roku na rok –
populační dynamika máv řádově desítkách let zcela nepravidelné výkyvy (fluktuace), ale může se vyznačovat i pravidelným kolísáním, tzv. populačními cykly. jejich růstu a ubývání v průběhu let, kt. se ve více či méně pravid. intervalech opakují. Tyto výkyvy jsou projevem r – stratégů.
Početnost bývá hodnocena vždyke stejnému období, nejčastěji začátku či v průběhu rozmnož.
Typy cyklůlatentní (skrytá) gradace, permanentní typ , temporární typ
Cyklus latentní (skrytá) gradacedlouhodobě nízká početnost nedosahující nosné kapacity prostředí; bývá nenápadná s mírným přesahem nosné kapacity (např. nekalamitní hmyz).
Cyklus - permanentní typdlouhodobá až trvalá početnost nad nosnou kapacitou prostředí s dočasným poklesem (např. obaleč dubový)
Cyklus temporární typnejznámější; velké kolísání početnosti s nápadnými gradacemi [cykly: krátké: 3-4leté (lumík, hraboš), středně dlouhé 9-10leté (zajíci), dlouhé 30leté (saranče), proměnlivé 4-10leté (píďalky); lesní škůdci]
Příčiny cyklů jsoufaktory populačních cyklů vnější (abiotické a biotické) a vnitřní (vnitropopulační – poměry uvnitř populace) faktory.
Vnější vlivy cyklůpočasí, predace, potrava
Vnitřní vlivy cyklůfyziologický a sociální stres a změny chování a fyziolog. fcí – střídání fenotypů, genetický polymorfismus
fyziologický a sociální strestato hypotéza – Christianova hypotéza – předpokládá, že čím větší je populační hustota, tím větší je konkurence o zdroje a prostor, tím dochází častěji k fyzickým kontaktům příslušníků populace, což následně vede ke zvýšené agresivitě a stresovým jevům
střídání fenotypů Tato tzv. Chittyho genetická hypotéza předpokládá existenci (komplexů) genů pro tělesné rozměry, míru agresivity, schopnost rozmnožování v době gradace, sklony k migracím aj., jejichž kombinace se cyklicky střídají podle šancí, které mají v dané populační hustotě
genetický polymorfismus příkladobjev dvou genotypů myši domácí, „jarního“ a „podzimního“, na britském ostrově Skokholmu. Jarní genotyp měl nízkou mortalitu během reprodukce, ale vysokou v zimě. Podzimní naopak. Princip je existence dvou rozdílných alel v populaci.
Gradacedosahování vrcholné početní fáze v populaci = maximum růstu početnosti populace. Po ní následuje pokles k minimální hustotě – pesimum, období latence
Biologické invazeZavlékání rostlinných a živočišných organismů do oblastí, v nichž nejsou původní, je průvodním jevem lidské civilizace
Tradiční modely invazních druhů jsoumandelinka bramborová a ondatra pižmová. Původně severoamerické druhy, během několika let se rychle rozšířily v Evropě, zaujaly volnou ekologickou niku
Příkladem druhu, který vsadil na neobvyklou strategiizajistil si tak velmi rychlé šíření je křídlatka. Zde se uplatnila nízká konkurence schopnost našich původních druhů
Invazních druhy s významným dopadem na EUvrána domácí, krab říční, bolševník 2x, nutrie říční, rak pruhovaný a signální, sršeň asijská
Invazní rostlinynetýkavka, bolševník velkolepý, borovice vejmutovka, zlatobýl
memorize

Recent badges